direct naar inhoud van Artikel 5 Water
Plan: Brede School Zuurland
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0501.BredeschoolZuurl-0140

Artikel 5 Water

5.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Water' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. waterberging;
 • b. watergangen en taluds;
 • c. bluswatervoorziening;
 • d. infiltratievoorzieningen;
 • e. waterhuishouding;
 • f. waterlopen;
 • g. groenvoorzieningen;
 • h. verhardingen.
5.2 Bouwregels

Op de als Water bestemde gronden mogen uitsluitend bouwwerken, geen gebouwen zijnde, ten dienste van de in artikel 5.1 genoemde doeleinden worden gebouwd waaronder kademuren, bruggen, dammen en/of duikers met in achtneming van het gestelde in artikelĀ 9.1.

5.3 Nadere eisen

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere eisen stellen ten aanzien van de situering en hoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, ten behoeve van:

 • a. een samenhangend straat- en bebouwingsbeeld;
 • b. de verkeersveiligheid;
 • c. de sociale veiligheid.