direct naar inhoud van Artikel 13 Algemene aanduidingsregels
Plan: 't Woud
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0501.tWoud-0120

Artikel 13 Algemene aanduidingsregels

13.1 Veiligheidszone - leiding
13.1.1 Aanduidingsomschrijving

Ter plaatse van de aanduiding 'Veiligheidszone - leiding' gelden bouwregels voor het tegengaan van een te hoog veiligheidsrisico vanwege de aanwezigheid van een Crude oil-leiding.

13.1.2 Bouwregels

In afwijking van het bepaalde bij de andere bestemmingen mogen geen nieuwe kwetsbare of beperkt kwetsbare objecten als bedoeld in het Besluit externe veiligheid inrichtingen worden gebouwd. Ook de uitbreiding van verblijfsruimten van bestaande (beperkte) kwetsbare objecten is niet toegestaan.

13.1.3 Afwijken van de bouwregels

Het college van burgemeester en wethouders kan bij omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in sublid 13.1.2 voor het bouwen of uitbreiden van nieuwe (beperkt) kwetsbare objecten, in overeenstemming met het bepaalde in hoofdstuk 2 van dit plan, uitsluitend indien is gebleken:

 • a. dat de nieuwbouw of uitbreiding niet plaatsvindt binnen de PR 10-6 contour voor bestaande situaties;
 • b. dat het groepsrisico wordt verantwoord overeenkomstig het gestelde in artikel 13 lid 1 onder a t/m i van het BEVI;
 • c. dat binnen het kader deze groeprisicoverantwoording de volgende beperkingen en/of maatregelen gelden:
  • 1. Nieuwe detailhandel en nieuw (ondergeschikt) kantoor worden niet toegestaan, omdat bij dergelijke objecten meerdere personen aanwezig kunnen zijn.
  • 2. Bij nieuwbouw worden vluchtroutes gerealiseerd die wegleiden van de risicobron.
  • 3. Er wordt aangetoond dat de gevels en/of glasoppervlak die gericht zijn naar de leidng bestand zijn tegen een warmtestralingsflux > 15 kW/m².
  • 4. Er wordt zo min mogelijk glas toegepast op korte afstand van de risicobron.
13.1.4 Wijzigingsbevoegdheid

Het college van burgemeester en wethouders kunnen het plan wijzigen en zone wijzigen of verwijderen indien daartoe als gevolg van een wijziging in de regelgeving voor de Crude oil-leiding aanleiding bestaat.