direct naar inhoud van Artikel 3 Bedrijf
Plan: Vesting
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0501.Vesting-0130

Artikel 3 Bedrijf

3.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Bedrijf' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. bedrijven uit ten hoogste categorie 2 van de Staat van Bedrijfsactiviteiten;
 • b. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van bedrijf - 1': tevens een aannemingsbedrijf annex houtzagerij, voor zover voorkomend in ten hoogste categorie 3.2 van de Staat van Bedrijfsactiviteiten;
 • c. ter plaatse van de aanduiding 'cultuurhistorische waarden': tevens ter herstel, bescherming en veiligstelling van cultuurhistorische waarden;
 • d. ter plaatse van de aanduiding 'nutsvoorziening': uitsluitend nutsvoorzieningen;
 • e. bij deze bestemming behorende voorzieningen, zoals groen, water, nutsvoorzieningen, parkeervoorzieningen, laad- en losvoorzieningen en toegangswegen;

met dien verstande dat:

 • f. ter plaatse van de dubbelbestemmingen 'Waarde - Cultuurhistorie - 1' en 'Waarde - Cultuurhistorie - 2' het bepaalde in artikel 19 en/of artikel 20 in acht genomen moeten worden.

3.2 Bouwregels

Op deze gronden mag worden gebouwd en gelden de volgende regels, met in achtneming van het bepaalde in lid 19.2 en lid 20.2 :

3.2.1 Hoofdgebouwen
 • a. hoofdgebouwen worden binnen het bouwvlak gebouwd;
 • b. indien aangegeven, bedraagt de goothoogte van hoofdgebouwen ten hoogste de ter plaatse van de aanduiding 'maximale goothoogte (m)' aangegeven goothoogte.

3.2.2 Aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen
 • a. de goothoogte van aan- en uitbouwen en bijgebouwen bedraagt ten hoogste 3 m;
 • b. de bouwhoogte van overkappingen bedraagt ten hoogste 3 m;
 • c. de gezamenlijke oppervlakte van aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen bedraagt ten hoogste 60% van het zij- en achtererf gelegen buiten het bouwvlak, met dien verstande dat ter plaatse van de aanduiding 'bijgebouwen uitgesloten' geen gebouwen en overkappingen zijn toegestaan.

3.2.3 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde
 • a. de bouwhoogte van erfafscheidingen bedraagt ten hoogste 2 m;
 • b. de bouwhoogte van lichtmasten bedraagt ten hoogste 9 m;
 • c. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, bedraagt ten hoogste 3 m.

3.3 Specifieke gebruiksregels

Met betrekking tot het gebruik gelden de volgende regels:

 • a. Bevi-inrichtingen zijn niet toegestaan;
 • b. opslag van meer dan 10.000 kg consumentenvuurwerk is niet toegestaan;
 • c. Wgh-inrichtingen zijn niet toegestaan;
 • d. activiteiten uit kolom 1 van bijlagen C en D van het Besluit milieueffectrapportage 1994 zijn niet toegestaan in de gevallen, zoals genoemd in kolom 2 van de desbetreffende bijlage;
 • e. opslag van goederen met een totale stapelhoogte van meer dan 4 m is op onbebouwde gronden niet toegestaan;
 • f. per bedrijf is kantoorvloeroppervlakte die meer bedraagt dan 50% van de bedrijfsvloeroppervlakte niet toegestaan; kantoorvloeroppervlakte van meer dan 400 m² per bedrijf is in geen geval toegestaan;
 • g. bedrijfswoningen zijn niet toegestaan.

3.4 Afwijken van de gebruiksregels
3.4.1 Afwijken van de Staat van Bedrijfsactiviteiten

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van lid 3.1:

 • a. om bedrijven toe te laten uit ten hoogste twee categorieën hoger dan in lid 3.1 genoemd, voor zover het betrokken bedrijf naar aard en invloed op de omgeving (gelet op de specifieke werkwijze of bijzondere verschijningsvorm) geacht kan worden te behoren tot de categorieën, zoals in lid 3.1 genoemd;
 • b. om bedrijven toe te laten die niet in de Staat van Bedrijfsactiviteiten 'bedrijventerrein' zijn genoemd, voor zover het betrokken bedrijf naar aard en invloed op de omgeving geacht kan worden te behoren tot de categorieën, zoals in lid 3.1 genoemd.
3.5 Wijzigingsbevoegdheid

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd de bestemming Bedrijf te wijzigen naar Wonen en Tuin ten behoeve van wonen, met dien verstande dat:

 • a. de voortzetting van het bedrijf om economische redenen niet langer mogelijk is;
 • b. de nieuwe woningen in omvang en positionering aansluiten op de bebouwing in de directe omgeving;
 • c. de bodem geschikt is voor de beoogde functie;
 • d. de flora- en faunawet de wijziging van de functie niet in de weg staat;
 • e. alvorens te besluiten, winnen burgemeester en wehouders advies in of de waarden van het beschermd stadsgezicht niet worden aangetast.