direct naar inhoud van 1.1 Aanleiding en doel
Plan: Vesting
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0501.Vesting-0130

1.1 Aanleiding en doel

Het doel van het bestemmingsplan is om tot een actuele bestemmingsregeling te komen die voldoet aan de huidige landelijke standaardiserings- en digitaliseringsvereisten. Voor het plangebied geldt op dit moment het bestemmingsplan Vesting dat in 2002 is vastgesteld. Het bestemmingsplan uit 2002 is in een uitgebreid en zorgvuldig planproces tot stand gekomen. Dit bestemmingsplan beschermt enerzijds het waardevolle karakter en de specifieke kenmerken van het plangebied en doet anderzijds recht aan het dynamische karakter van de binnenstad. Er is sprake van een gedetailleerd bestemmingsplan dat samen met de bijbehorende Kwaliteitsnota al jaren het toetsingskader vormt voor bouw- en andere initiatieven binnen de vesting van Brielle. Het huidige bestemmingsplan werkt in het algemeen goed. Het toetsingskader van dit nieuwe bestemmingsplan Vesting kan daardoor grotendeels ongewijzigd blijven.

Wel hebben zich in de afgelopen periode verschillende ontwikkelingen voorgedaan waarvoor een (afzonderlijke) planologische procedure is doorlopen. Deze ontwikkelingen zijn, voor zover de procedure is afgerond, opgenomen in dit bestemmingsplan. Voorts wordt in dit bestemmingsplan één ontwikkeling meegenomen. Het betreft hier de nieuwbouw voor de locatie van de OBS Meester Eeuwoutschool en de CBS Geuzenschip. Dit wordt mogelijk gemaakt met dit bestemmingsplan. In bijlage 6 is een separate ruimtelijke onderbouwing opgenomen.

Daarom kan worden gesteld dat het bestemmingsplan Vesting grotendeels consoliderend van aard is. De inhoud van het vigerende plan voldoet nog in grote lijnen, maar moet op onderdelen worden geactualiseerd en gemoderniseerd.

Gelijktijdig met het bestemmingsplan wordt een Kwaliteitsnota vastgesteld, die onderdeel vormt van het welstandsbeleid. Hiermee is voor een andere constructie gekozen dan in 2002, toen de Kwaliteitsnota was vastgesteld als bijlage bij het bestemmingsplan. De inhoud van het bestemmingsplan en de Kwaliteitsnota komen wel overeen met het vorige plan. Hierop wordt nader ingegaan in paragraaf 6.1.