direct naar inhoud van 1.1 Aanleiding
Plan: Landsweg 4
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0501.landsweg4-0120

1.1 Aanleiding

Verspreid in het buitengebied van de gemeente Brielle staan kassen. In het bestemmingsplan Landelijk Gebied, dat op 16 april 2009 onherroepelijk is verklaard, is een start gemaakt met de sanering van het verspreid liggende glas. Hierbij zijn de gronden waarop de kassen gebouwd zijn, reeds voorzien van de bestemming Agrarisch. Ook aan de bouwvlakken is reeds de bestemming Agrarisch (bouwvlak) toegekend.

Als onderdeel van de glassaneringsoperatie kunnen glastuinders gebruikmaken van de Ruimte voor Ruimte-regeling; ter compensatie van de te slopen kassen kunnen één of enkele woningen worden gebouwd. Op grond van reeds gesloten overeenkomsten in het kader van de glassanering zijn rechten ontstaan voor nieuwe burgerwoningen. 

Om de ontstane rechten planologisch te kunnen accommoderen, is op 12 oktober 2010 het bestemmingsplan Ruimte-voor-ruimtewoningen vastgesteld. In dit bestemmingsplan is een ontwikkelingsparagraaf opgenomen. Deze paragraaf kan beschouwd worden als een uitwerking van de algemene criteria uit de Welstandsnota, aangevuld met landschappelijke overwegingen. Hiermee worden de concrete bouwplannen van initiatiefnemers getoetst aan architectonische en landschappelijke randvoorwaarden.

In de praktijk bleken de criteria uit de ontwikkelingsparagraaf en de bouwregels uit het bestemmingsplan onvoldoende flexibel met als gevolg dat er weinig animo bestond voor het ontwikkelen van de woonbestemmingen. Om die reden is de ontwikkelingsparagraaf aangepast en door de gemeenteraad op 13 december 2011 vastgesteld.

Op dit moment is er een initiatief om aan Landsweg 4 een woning te bouwen, onder voorwaarde dat de maatvoering van de bouwregels wordt opgerekt. Hiervoor dient voor dit perceel een nieuw bestemmingsplan te worden opgesteld.