direct naar inhoud van 5.1 Inleiding
Plan: Landsweg 4
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0501.landsweg4-0120

5.1 Inleiding

Op 1 juli 2008 is de nieuwe Wet ruimtelijke ordening (Wro) in werking getreden. Deze gaat uit van een scheiding tussen beleid en normstelling (juridische verankering). Het beleid wordt opgenomen in structuurvisies. Normstelling vindt plaats in het bestemmingsplan en/of in algemene regels die overgenomen moeten worden in bestemmingsplannen.

Streekplannen en planologische kernbeslissingen zijn vanaf 1 juli 2008 gelijkgesteld aan structuurvisies. Het overgangsrecht van de Wro regelt dat concrete beleidsbeslissingen van Rijk en provincie overgenomen moeten worden in bestemmingsplannen. De Nota Ruimte bevat geen concrete beleidsbeslissingen. De inhoud van het bestemmingsplan moet echter nog steeds in overeenstemming zijn met de Nota Ruimte en het provinciale ruimtelijke beleid. In hoofdstuk 5 van het bestemmingsplan 'Ruimte-voor-ruimtewoningen' is uitvoerig op het beleid ingegaan. Daar wordt voor wat betreft het rijks- en provinciale beleid naar verwezen. Ook voor het gemeentelijk beleid wordt daar naar verwezen. Een relevant beleidsdocument is echter wel gewijzigd. Op 13 december 2011 heeft de gemeenteraad de nieuwe ontwikkelingsparagraaf vastgesteld. Deze wordt kort toegelicht.