direct naar inhoud van 3.2 Bestemmingsregels
Plan: Fruitteelt Vierpolders
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0501.fruitteeltvierpldr-0130

3.2 Bestemmingsregels

3.2.1 Agrarisch

Alle drie de locaties hebben de bestemming Agrarisch met de subbestemming fruitteelt. Op de locatie langs de Nolle is geen bouwvlak opgenomen, hier is dan ook geen bebouwing toegestaan. Op deze percelen wordt de boomgaard aangelegd, waardoor bebouwing ook niet noodzakelijk is. Op de locaties Groene Kruisweg 10 en Spanjaardsweg 1 is wel een bouwvlak opgenomen. Op de locatie Groene Kruisweg 10 mag het hele bouwvlak benut worden voor bedrijfsbebouwing. Alleen is er op deze locatie geen bedrijfswoning toegestaan. Deze is reeds gevestigd op de locatie Spanjaardsweg 1. In het vigerende bestemmingsplan was geen bouwvlak opgenomen aan de Groene Kruisweg. Onderhavig bestemmingsplan voorziet daar wel in, waardoor de gemeente het reëel acht om de bouwmogelijkheden aan de Spanjaardsweg te beperken. Hier is dan ook een maximum oppervlak van 350 m² aan bedrijfsbebouwing opgenomen. De bedrijfswoning valt hier niet onder.

Aangezien het fruitteeltbedrijf zich meer wil richten op recreatieve nevenactiviteiten, zijn deze mogelijk gemaakt in het bestemmingsplan. Nevenfuncties met weinig invloed op de omgeving zijn rechtstreeks mogelijk gemaakt en nevenfuncties met een grotere invloed op de omgeving zijn mogelijk gemaakt via een afwijkingsbevoegdheid zodat een extra toetsing plaats kan vinden. Per nevenfunctie is opgenomen hoeveel m² bebouwing en/of grond in gebruik mag worden genomen voor de functie. Hiervan kan het bevoegd gezag afwijken.

Tevens zijn er nog flexibiliteitsbepalingen in het plan opgenomen voor een grotere goothoogte van bedrijfsgebouwen en vervolgfuncties.

3.2.2 Wonen

Het bouwvlak van Groene Kruisweg 8 is voorzien van de bestemming Wonen. Binnen deze bestemming is één woning toegestaan met een maximale inhoud van 750 m³.

3.2.3 Waarde - Archeologie - 3/Waarde - Archeologie - 4

Vanaf 1 september 2007 hebben gemeenten de plicht om in hun nieuw op te stellen bestemmingsplannen aan te geven hoe zij omgaan met de in het geding zijnde archeologische waarden in het plangebied. Deze plicht is vastgelegd in de Monumentenwet 1988 (artikel 38 t/m 41). Om aan deze verplichting te voldoen, heeft de gemeente Brielle in februari 2009 het nieuwe Beleidsplan Archeologie 'Koers vastgelegd' vastgesteld. Dit beleid bevat onder andere een archeologische waarden verwachtingenkaart met daarop aangegeven de reeds bekende en de te verwachten archeologische waarden in de bodem in Brielle. Dit beleid en de bijbehorende kaart is reeds vastgesteld door de gemeenteraad van Brielle.

Op enkele plaatsen wijkt de archeologische waarde- en verwachtingenkaart in het Beleidsplan Archeologie af van de Provinciale Cultuurhistorische waardekaart. Op de nieuwe gemeentelijke archeologische waarde- en verwachtingenkaart is onderscheid gemaakt tussen 4 archeologische verwachtingswaarden, namelijk:

  • Waarde - Archeologie - 1 voor enkele percelen met een zeer hoge archeologische waarde (archeologisch (voor)onderzoek altijd noodzakelijk);
  • Waarde - Archeologie - 2 voor de vesting, welke een zeer hoge archeologische verwachtingswaarde heeft (archeologisch (voor)onderzoek noodzakelijk voor bouwwerken met een oppervlak van 30 m² en dieper dan 30 cm);
  • Waarde - Archeologie - 3 voor de AMK-terreinen en dijken, welke een hoge archeologische verwachtingswaarde hebben (archeologisch (voor)onderzoek noodzakelijk voor bouwwerken met een oppervlak van 100 m² en dieper dan 30 cm);
  • Waarde - Archeologie - 4 voor de agrarische gronden met een redelijke hoge verwachtingswaarde (archeologisch (voor)onderzoek noodzakelijk voor bouwwerken met een oppervlak van 250 m² en dieper dan 50 cm).

Hiermee wordt aangegeven welke delen van het grondgebied van de gemeente Brielle een archeologische waarde of een archeologische verwachting kennen. Bij archeologische dubbelbestemmingen in bestemmingsplannen, welke opgesteld worden sinds de vaststelling van het nieuwe beleid, wordt deze naamgeving gehanteerd voor de archeologisch waardevolle gebieden. De planregels bij deze dubbelbestemmingen geven aan voor welke soorten bodemingrepen archeologisch (voor)onderzoek verplicht is.

Langs de Nolle is een strook grond gelegen in de zone Waarde - Archeologie - 3. Het overige deel van de gronden langs de Nolle en de bouwvlakken aan de Groene Kruisweg 8 en 10 zijn gelegen binnen de zone Waarde - Archeologie - 4. In het bestemmingsplan zijn de betreffende dubbelbestemmingen opgenomen. Voor de locatie aan de Spanjaardsweg geldt een lage verwachtingswaarde, hierdoor is een dubbelbestemming niet noodzakelijk.