direct naar inhoud van 4.1 Maatschappelijke uitvoerbaarheid
Plan: Fruitteelt Vierpolders
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0501.fruitteeltvierpldr-0130

4.1 Maatschappelijke uitvoerbaarheid

4.1.1 Overleg

Het voorontwerp van het bestemmingsplan 'Fruitteelt Vierpolders' d.d. 11 januari 2012 is in het kader van het overleg ex artikelĀ 3.1.1 van het Besluit ruimtelijke ordening aan diverse instanties toegezonden.

Van het Waterschap Hollandse Delta is een schriftelijke reactie ontvangen. Hieronder wordt de reactie samengevat en beantwoord. Tevens wordt aangegeven in hoeverre het bestemmingsplan aangepast wordt naar aanleiding van de reactie.

Overlegreactie Waterschap Hollandse Delta

Het Waterschap geeft aan dat de functie aanpassing op de locatie Groene Kruisweg 10 te Vierpolders geen gevolgen heeft voor de waterhuishouding en dat het plan derhalve voldoet aan de uitgangspunten voor waterkwaliteit en waterkwantiteit.

Beantwoording

De reactie wordt voor kennisgeving aangenomen.

Conclusie

De reactie leidt niet tot aanpassing van het bestemmingsplan.

4.1.2 Zienswijzen

Het ontwerpbestemmingsplan 'Fruitteelt Vierpolders' d.d. 28 februari 2012 heeft met ingang van 23 maart 2012 gedurende zes weken ter inzage gelegen, waarbij eenieder in de gelegenheid is gesteld zijn zienswijze naar voren te brengen. Er zijn geen zienswijzen ingediend.