direct naar inhoud van 4.7 Bedrijven en milieuzonering
Plan: Coppelstockstraat 1
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0501.Coppelstockstraat1-0120

4.7 Bedrijven en milieuzonering

Beleid en normstelling

Bij de vaststelling van een bestemmingsplan dient rekening te worden gehouden met eventuele milieuhinder door bedrijven. Uitgangspunt daarbij is dat bedrijven niet in hun bedrijfsvoering worden beperkt en dat ter plaatse van woningen sprake is van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat. Voor de afstemming tussen milieugevoelige en milieuhinderlijke functies wordt milieuzonering toegepast. Daarvoor wordt gebruikgemaakt van de VNG-publicatie Bedrijven en Milieuzonering. In deze publicatie is een lijst opgenomen waarin de meest voorkomende bedrijven en bedrijfsactiviteiten zijn gerangschikt naar mate van milieubelasting. Voor elke bedrijfsactiviteit is de maximale richtafstand ten opzichte van milieugevoelige functies aangegeven op grond waarvan de categorie-indeling heeft plaatsgevonden. De richtafstanden gelden ten opzichte van het omgevingstype 'rustige woonwijk'. Voor andere omgevingstypen dan een rustige woonwijk kunnen kleinere richtafstanden worden gehanteerd. Milieuzonering beperkt zich tot de milieuaspecten met een ruimtelijke dimensie: geluid, geur, gevaar en stof.

Onderzoek en conclusie

Het plangebied is gelegen in de historische kern van Brielle. In de directe omgeving van het plangebied komt voornamelijk een woonbestemming en een centrumbestemming voor. In het vigerende bestemmingsplan is tevens een maatschappelijke bestemming opgenomen aan de noordzijde van de Coppelstockstraat ter hoogte van het plangebied. De menging van een woonfunctie en centrumfunctie is kenmerkend voor het historische centrum. Binnen de bestemming Centrumdoeleinden zijn enkel wonen, detailhandel, kantoren en maatschappelijke voorzieningen toegestaan en geen bedrijfsactiviteiten. In de omgeving van het plangebied zijn derhalve geen activiteiten mogelijk waarop milieuzonering van toepassing is. Geconcludeerd wordt dat het aspect bedrijven en milieuzonering geen rol speelt bij de onderbouwing van het bestemmingsplan.