direct naar inhoud van 4.8 Externe veiligheid
Plan: Coppelstockstraat 1
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0501.Coppelstockstraat1-0120

4.8 Externe veiligheid

Beleid en normstelling

Bij ruimtelijke plannen wordt ten aanzien van externe veiligheid naar verschillende aspecten gekeken, namelijk:

  • bedrijven waar opslag, gebruik en/of productie van gevaarlijke stoffen plaatsvindt;
  • vervoer van gevaarlijke stoffen over wegen, spoor, water of leidingen.

In het externe veiligheidsbeleid wordt doorgaans onderscheid gemaakt tussen het plaatsgebonden risico (PR) en het groepsrisico (GR). Het PR is de kans per jaar dat een persoon op een bepaalde plaats overlijdt als rechtstreeks gevolg van een ongeval met gevaarlijke stoffen, indien hij onafgebroken en onbeschermd op die plaats zou verblijven. Het PR wordt weergegeven met risicocontouren rondom een inrichting of langs een vervoersas. Daarbij geldt een kans van 10-6 als de grenswaarde. Het GR drukt de kans per jaar uit dat een groep mensen van minimaal een bepaalde omvang overlijdt als rechtstreeks gevolg van een ongeval met gevaarlijke stoffen.

Onderzoek en conclusie

In de omgeving van het plangebied komen geen inrichtingen voor die vallen onder de werking van het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi) of inrichtingen die anderszins als risicovol zijn aan te merken. Tevens vindt in de omgeving van het plangebied geen vervoer van gevaarlijke stoffen plaats over de weg of door buisleidingen. Het aspect externe veiligheid speelt daarom geen rol bij de onderbouwing van het bestemmingsplan.