direct naar inhoud van 5.3 Bestemmingsregels
Plan: Coppelstockstraat 1
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0501.Coppelstockstraat1-0120

5.3 Bestemmingsregels

Artikel 3 Wonen

Het hele perceel is bestemd voor Wonen en erven. Op de verbeelding is strak rondom de contouren van de bestaande schuur met aanbouw een bouwvlak opgenomen waarbinnen gebouwd mag worden. Binnen het bouwvlak is de maximale goot- en bouwhoogte opgenomen. In de planregels is opgenomen dat op het perceel ten hoogste een woning gerealiseerd mag worden. De woning dient aan te sluiten op de bebouwing van de omliggende percelen. Gelet op de ligging binnen de vesting van Brielle dient het hoofdgebouw te worden voorzien van een kap, waarvan de hellingshoek ligt tussen 45oen 60o. In afwijking hiervan moeten aankappingen worden voorzien van een hellingshoek tussen 15o en 60o. Er is een bevoegdheid tot afwijking opgenomen om onder voorwaarden tevens kleinschalige bedrijfsmatige activiteiten te kunnen uitvoeren.

Artikel 4 Waarde - Archeologie-2

De dubbelbestemming 'Waarde - Archeologie-2' is opgenomen, omdat ter plaatse van het plangebied sprake is van een gebied met een middelhoge archeologische waarde. Het bouwen van bebouwing met een omvang van minstens 30 m2 en een diepte van 30 cm of meer, is alleen toegestaan indien een rapport wordt overlegd waarin de archeologische waarden van de gronden die blijkens de aanvraag zullen worden verstoord, naar het oordeel van het bevoegd gezag in voldoende mate zijn vastgesteld. Ter bescherming van de aanwezige waarden zijn tevens aanlegregels opgenomen.