direct naar inhoud van 3.10 Bereikbaar Brielle
Plan: Structuurvisie Brielle
Status: vastgesteld
Plantype: structuurvisie
IMRO-idn: NL.IMRO.0501.structuurvisie0130-0002

3.10 Bereikbaar Brielle

Het verbeteren van de bereikbaarheid is een belangrijk aandachtspunt. Verbetering van de bereikbaarheid is een belangrijke voorwaarde bij ruimtelijke ontwikkelingen in de kernen. Daarnaast vormen de groeiende verkeerstromen en de verslechtering van de bereikbaarheid een bedreiging voor de leefbaarheid, verkeersveiligheid en het economisch klimaat binnen de gemeente. Al dan niet in samenwerking met andere partijen zet Brielle in op:

 • een betere bereikbaarheid;
 • een grotere verkeersveiligheid;
 • betere ontsluiting van het glastuinbouwgebied in Vierpolders;
 • uitbreiding van het openbaar vervoer.

Daarnaast is het belangrijk dat verkeers- en infrastructurele aspecten van nieuwe ontwikkelingen in een vroeg stadium van planvorming worden meegenomen zodat vroegtijdig kan worden ingespeeld op (mogelijke) verkeersknelpunten.

Een bereikbare gemeente
Voor de bereikbaarheid is het verbeteren van de doorstroming op de N57 en N218 van groot belang. De inzet van Brielle (in samenwerking met anderen) om de doorstroming op deze belangrijke ontsluitingswegen te bevorderen is als volgt:

 • reconstructie (ongelijkvloers maken) van de kruising N57-N218;
 • doorstromingsmaatregelen N57;
 • aanleg van rotondes in de N218 in en nabij de kernen Brielle en Zwartewaal3;
 • aanleg van een rotonde op de kruising Hossenbosdijk/Veckdijk/De Nolle.

Daarnaast voorziet deze structuurvisie in aanleg van de ontsluitingsweg van de ontwikkelingslocatie Meeuwenoord naar de N218.

Een verkeersveilige gemeente
Het vergroten van de verkeersveiligheid blijft een continu aandachtspunt. Voor een verkeersveilige gemeente zet Brielle in op de volgende punten.

Herinrichting van wegen4
De inrichting van wegen moet meer worden afgestemd op het langzame verkeer, zoals naar school gaande kinderen. De veiligheid en het verblijfsklimaat moeten daarnaast worden verbeterd, door bijvoorbeeld het afdwingen van een maximale snelheid van 30 km/h. Besluitvorming over concrete maatregelen vindt plaats in het kader van het GVVP (Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan).

Het aanpakken van onveilige kruispunten5
Onveilige kruispunten, onduidelijke verkeerssituaties, te hoge rijsnelheden, onveilige oversteekbaarheid van wegen en gecombineerde afwikkeling van (recreatief) langzaam verkeer met gemotoriseerd verkeer moet worden voorkomen.

Het aanleggen van oost-west georiënteerde fietsstructuur
Met de realisatie van de grote woonwijken Nieuwland-Oost en Oude Goote is het van belang dat ook de fietsstructuur hierop wordt afgestemd. Het aanpassen/aanleggen van een oost-west georiënteerde fietsstructuur is dan ook een opgave. Bij de bouw van Oude Goote wordt hiermee rekening gehouden.

Betere ontsluiting van het glastuinbouwgebied in Vierpolders
Belangrijk aandachtspunt is de ontsluiting van het concentratiegebied voor glastuinbouw. De kern heeft te maken met sluipverkeer en overlast ten gevolge van het vrachtverkeer van en naar het glastuinbouwgebied. Brielle zet daarom in op ontsluiting van het glastuinbouwgebied in Vierpolders via de N495 op de N57.

Uitbreiding van het openbaar vervoer
Wat betreft openbaar vervoer zet deze visie in op het uitbreiden van de busdiensten naar Vierpolders en de havengebieden. Daarnaast is het omleggen van buslijn 103 noodzakelijk ten behoeve van de (nog te ontwikkelen) nieuwe woningbouwlocaties Meeuwenoord, Nieuwland-Oost en Oude Goote.

Projecten die Brielle beter bereikbaar, verkeersveiliger en leefbaarder moeten maken zijn:

 • reconstructie van de kruising N57/N218 (ongelijkvloers);
 • doorstromingsmaatregelen N57;
 • aanleg van verschillende rotondes in de N218;
 • aanleg rotonde op kruising Hossenbosdijk/Veckdijk/De Nolle;
 • aanleg ontsluitingweg Meeuwenoord;
 • herinrichting van wegen en onveilige kruispunten in het stedelijk gebied;
 • onderzoek naar herinrichting van onveilige kruispunten en verkeersremmende maatregelen;
 • haalbaarheidsonderzoek naar ontsluiting van het glastuinbouwgebied en Vierpolders via de N495 op de N57;
 • realisatie van een oost-west georiënteerde fietsstructuur.