direct naar inhoud van 3.4 Voorzieningen op peil
Plan: Structuurvisie Brielle
Status: vastgesteld
Plantype: structuurvisie
IMRO-idn: NL.IMRO.0501.structuurvisie0130-0002

3.4 Voorzieningen op peil

Het kwalitatieve en kwantitatieve aanbod aan voorzieningen draagt bij aan de leefbaarheid van een kern en de gemeente. Brielle beschikt over een vrij goed voorzieningenniveau en wil dat graag op peil houden en waar mogelijk versterken. De structuurvisie zet in op de volgende punten.

Voldoende zorgaanbod in alle kernen
Belangrijke opgave hierbij is het wegwerken van het tekort aan levensloopbestendige woningen met zorg op maat. Door zorgfuncties en andere voorzieningen te combineren kan ook in de kleinere kernen zorg op maat worden gerealiseerd.

Spreiding van het onderwijs
Een belangrijk uitgangspunt is een adequate spreiding van het onderwijs over de gemeente/kernen. Het bieden van onderwijs dichtbij huis en het clusteren van voorzieningen liggen hieraan ten grondslag. Daarnaast zet Brielle in op verbetering (renovatie/nieuwbouw) van primair onderwijslocaties in het bestaande stedelijke gebied.

Sportpark op Gronden van Waardenburg
De huidige sportvelden op Meeuwenoord worden verplaatst naar de Gronden van Waardenburg. Hierdoor komt een aantrekkelijke locatie aan het Brielse Meer vrij voor woningbouw. Uitgangspunten voor aanleg van het sportpark zijn vastgelegd in het 'Masterplan sportpark Waardenburg'.

Behoud van (een gedifferentieerd) horeca- en winkelaanbod in alle kernen al dan niet in combinatie met andere functies. Hierdoor blijft de gemeente (en met name de vesting) aantrekkelijk voor de eigen bevolking en toeristen.

Projecten die bijdragen aan instandhouding en verbetering van het voorzieningenniveau zijn:

  • revitalisering Vierpolders (multifunctioneel trefpunt voor wonen, onderwijs, zorg en welzijn);
  • renoveren/nieuwbouw van bestaande primair onderwijsvoorzieningen in het bestaande stedelijke gebied1 ;
  • verder uitvoering geven aan realisatie scholen voor primair en voortgezet onderwijs in Nieuwland-Oost;
  • verder uitvoering geven aan realisatie sportpark.