direct naar inhoud van 3.5 Woningbouw
Plan: Structuurvisie Brielle
Status: vastgesteld
Plantype: structuurvisie
IMRO-idn: NL.IMRO.0501.structuurvisie0130-0002

3.5 Woningbouw

Brielle zet in op behoud en versterking van het voorzieningenniveau, zowel kwantitatief als kwalitatief. Om deze doelstelling waar te maken houdt deze structuurvisie rekening met de toevoeging van circa 2.400 woningen. Aan dit getal liggen een serie woningbouwlocaties ten grondslag waarover de raad in het verleden heeft besloten en waarvoor bouwvergunningen zijn afgegeven en/of bestemmingsplannen zijn/worden opgesteld. Verder hangt dit samen met besluiten om fors te investeren in nieuwbouw van onderwijs- en sportaccommodaties en herontwikkeling (woningbouw) van de te verlaten locaties.
Het woningbouwprogramma voorziet in de bouw van circa 2.650 woningen en sloop van ongeveer 250 woningen. Per saldo neemt de woningvoorraad toe met circa 2.400 woningen. Voor een overzicht van de potentiële ontwikkelingslocaties zie onderstaande figuur en bijlage 1.

afbeelding "i_NL.IMRO.0501.structuurvisie0130-0002_0003.jpg"
Gedifferentieerde en vraaggerichte woningbouw
Naast een duurzame invulling van het woningbouwprogramma zet de gemeente in op gedifferentieerde en vraaggerichte woningbouw. Speciale aandacht gaat daarbij uit naar de volgende doelgroepen:

  • gezinnen met kinderen.
  • starters;
  • senioren.

Voor een goede balans in de bevolkingsopbouw en ook met het oog op toekomstige arbeidsmarktontwikkelingen is het belangrijk dat gezinnen met kinderen worden aangetrokken met accent op midden/hoger opleidingsniveau. Hiervoor is het bouwen van woningen in het duurdere segment (vrijstaand en 2/1-kap) nodig. Ook is dit segment van belang voor de doorstroming, zodat woningen voor starters vrijkomen.
Senioren, met name de mensen die vanwege de leeftijd beperkingen gaan ondervinden, hebben behoefte aan appartementen (met lift) en grondgebonden nultredenwoningen. Ook aan nieuwe woonzorgcombinaties met 24-uurs zorg of zorg op afroep is behoefte.

Een middel om te voorzien in de woningbehoefte is het ontwikkelen van verschillende potentiële woningbouwlocaties verdeeld over de drie kernen. Daarnaast bevat de structuurvisie één studielocatie aan de Thoelaverweg voor woningbouw. Voor een beschrijving per woningbouwlocaties zie paragraaf 4.2.1 tot en met 4.2.14 in Hoofdstuk 4 .