direct naar inhoud van 3.7 Landschap met karakter
Plan: Structuurvisie Brielle
Status: vastgesteld
Plantype: structuurvisie
IMRO-idn: NL.IMRO.0501.structuurvisie0130-0002

3.7 Landschap met karakter

Het koesteren en waar mogelijk versterken van het groene, open en karakteristieke landschap staat voorop. De structuurvisie zet daarom in op het volgende:

  • het koesteren van karakteristieke landschappelijke kwaliteiten;
  • het ontwikkelen van een groen/blauw raamwerk;
  • het voorkomen van vermindering van natuurwaarden.


Koesteren van karakteristieke landschappelijke kwaliteiten

De openheid van het landschap moet worden teruggebracht door het saneren van verspreid liggende kassen (al in uitvoering). Hierbij moet worden aangesloten op landschappelijke kenmerken en moet verrommeling worden tegen gegaan.
Het behouden van patronen, structuren en waardevolle landschapselementen in de Polder Zwartewaal en Polder Heenvliet (dijken- en krekenpatroon). Hier staat agrarisch gebruik met de nadruk op versterking van landschaps- en natuurwaarden centraal. Nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen (bebouwing/beplanting) moeten in de landschappelijke structuur worden ingepast.
Het beleefbaar houden van het landschappelijke, cultuurhistorische en archeologische erfgoed.


Ontwikkelen van groen/blauw raamwerk
Inzet van deze structuurvisie is het verder ontwikkelen en versterken van het aanwezige samenhangende groen/blauwe raamwerk (Provinciale ecologische hoofdstructuur) ter verbetering van de waterkwaliteit, het realiseren van voldoende waterberging, de uitwisseling van soorten en de recreatieve functie van het gebied. Hiervoor worden ecologische verbindingen aangelegd in combinatie met het herstellen en opwaarderen van de kreekstructuur.

Voorkomen van vermindering natuurwaarden
Vermindering van natuurwaarden in Polder Zwartewaal en Polder Heenvliet moet worden tegengegaan. Beide polders zijn dan ook aangewezen als gebied waar het accent ligt op instandhouding en versterking van landschaps- en natuurwaarden, waaronder waardevolle weidevogel- en ganzenfoerageergebieden. Met ontwikkelingen zoals intensivering van de landbouw, verstedelijking en intensivering van recreatie moet in dit kader zeer terughoudend worden omgegaan.

Projecten die bijdragen aan een open, groen en karakteristiek cultuurlandschap zijn:

  • verder uitvoering geven aan sanering van verspreid liggende glastuinbouwbedrijven en de daarmee samenhangende ontwikkelingslocaties voor glastuinbouw en compensatiewoningen (in uitvoering);
  • het realiseren van ecologische hoofdstructuur in combinatie met herstellen/opwaarderen van de kreekstructuur;
  • het opheffen van het waterbergingstekort Vierpolders, Zwartewaal en Ondernemingspolder, door aanleg open water en natuurvriendelijke oevers.