direct naar inhoud van 3.8 Plek om te recreëren
Plan: Structuurvisie Brielle
Status: vastgesteld
Plantype: structuurvisie
IMRO-idn: NL.IMRO.0501.structuurvisie0130-0002

3.8 Plek om te recreëren

Brielle wil haar kansen op recreatief en toeristisch gebied benutten en zich positioneren als gemeente met recreatiemogelijkheden passend bij de kwaliteit van de historische stad, rust en ruimte en de ligging aan het Brielse Meer. Daarom zet Brielle in op:

  • een recreatieve, toeristische en cultuurhistorische vesting;
  • het Brielse Meer: een eigentijds recreatiegebied;
  • ontwikkelen golfbaan en Plas van Heenvliet;
  • recreatief medegebruik van het buitengebied;
  • toegankelijke en beleefbare kreken.

Daarnaast gaat deze paragraaf in op de functie van de Polder Oosterland en Ondernemingspolder.

Een recreatieve, toeristische en cultuurhistorische vesting
Om Brielle meer te profileren als cultuurhistorische stad is behoud van het historisch erfgoed belangrijk. Daarnaast is van belang dat de vesting levend wordt gehouden. De gemeente zet in op concrete projecten die een positieve bijdrage leveren aan de recreatieve en toeristische waarde, het imago en de identiteit van de vesting. Te denken valt aan het ontwikkelen van bastions, ravelijnen en entrees naar de vesting. Het verbeteren van de relatie tussen de binnenstad met het waterfront (Stenen Baak) verhoogt bovendien de cultuurhistorische en recreatieve waarde van Brielle. Het Uitvoeringsprogramma Vesting Brielle voorziet in projecten die de recreatieve en toeristische functie van de vesting uitbouwen.

Het Brielse Meer: een eigentijds recreatiegebied
Voor het Brielse Meer is het beleid gericht op de ontwikkeling van een eigentijds recreatiegebied voor watersporters, oeverrecreanten, sportieve recreanten en toerders. De aanwezige natuurwaarden worden daarbij nadrukkelijk meegewogen en de variatie in inrichting wordt vergroot. Bij de inrichting van het gebied wordt een onderscheid gemaakt in extensieve recreatie en intensieve recreatie. Door dit onderscheid te maken wordt het draagvlak van (commerciële) voorzieningen vergroot en is gerichter beheer van het recreatiegebied mogelijk. Bovendien sluit het recreatiegebied op deze manier beter aan op de wensen van de huidige recreant.
De Krabbeplaat, het oostelijk deel van de Ondernemingspolder en de Plas van Heenvliet zijn aangewezen voor intensieve dagrecreatie. Commerciële en jaarrondrecreatievoorzieningen, zoals commerciële (watersport)voorzieningen, kunnen hier een plek krijgen. Beperkte uitbreiding van seizoensgebonden verblijfsrecreatie (niet zijnde terreinen met vaste standplaatsen) is hier mogelijk. Andere gebieden komen in aanmerking voor extensieve recreatie, zoals routegebonden recreatie.
Voor het toevoegen/uitbreiden van watersportvoorzieningen/-functies, waaronder jachthavenaccommodaties, is onderzoek naar de bezoekerscapaciteit van het Brielse Meer vereist.

Ontwikkelen golfbaan en Plas van Heenvliet
Brielle staat positief tegenover (particuliere) realisatie van golfterrein Lagerwoude en een recreatieve inrichting van de Plas van Heenvliet.

Recreatief medegebruik
Het is van belang dat zowel het agrarische gebied als de recreatie- en natuurgebieden beleefbaar worden gemaakt. Het beleid is daarom gericht op het bieden van mogelijkheden voor het recreatief medegebruik. Deze mogelijkheden moeten worden gezocht in verbrede landbouw en vrijkomende agrarische bebouwing. Behoud en ontwikkeling van een fraai landschap is hierbij een voorwaarde.
Het recreatieve routenetwerk speelt een sleutelrol. Het aanleggen van ontbrekende schakels in het routenetwerk in combinatie met de aanleg van een fietsknooppuntensysteem en recreatieve knooppunten2 zijn belangrijke opgaven. Ook het opwaarderen van de kreekstructuur biedt recreatieve kansen die benut moeten worden.

Toegankelijke en beleefbare kreken
Het herstellen en opwaarderen van de tot agrarisch omgevormde kreken is vanuit landschappelijk, waterhuishoudkundig en ecologisch oogpunt gewenst. Hierbij is één van de speerpunten dat de kreken beleefbaar en toegankelijk moeten worden. Op deze manier krijgen kreken ook een extensieve recreatieve functie, bijvoorbeeld door wandelroutes.

Polder Oosterland en Ondernemingspolder
Delen van de Polder Oosterland en de Ondernemingspolder zijn indertijd in het regionale Groenstructuurplan aangewezen als te ontwikkelen (openlucht)recreatiegebied. Later heeft de Stadsregio het westelijke deel van de Ondernemingspolder aangewezen als studielocatie voor een regionaal bedrijventerrein. Brielle staat positief tegenover een (extensieve) groene recreatieve inrichting van beide polders en heeft ook de studielocatie opgenomen op de kaart. Aangezien geen zicht is op voldoende financiële middelen is het uitgangspunt vooralsnog het handhaven van de agrarische bestemming.

Projecten die bijdragen aan een recreatieve en toeristische positionering van Brielle:

  • het verder ontwikkelen en uitvoeren van het Uitvoeringsprogramma Vesting Brielle;
  • uitbouw recreatief routenetwerk/recreatieve knooppunten;
  • het herstellen/opwaarderen kreekstructuur (in combinatie met realisatie ecologische hoofdstructuur);
  • het ontwikkelen van de Plas van Heenvliet en Golfbaan Lagerwoude (particuliere initiatieven).