direct naar inhoud van 3.9 Vitale agrarische sector
Plan: Structuurvisie Brielle
Status: vastgesteld
Plantype: structuurvisie
IMRO-idn: NL.IMRO.0501.structuurvisie0130-0002

3.9 Vitale agrarische sector

Landbouw is op verschillende manieren van groot belang voor Brielle. Een aanzienlijk deel van de gemeente is landbouwgebied en ook economisch is de landbouw een belangrijke sector. Het beleid is gericht op:

  • instandhouding van economische functie landbouw;
  • het bieden van mogelijkheden voor verbrede landbouw.

De visie op het buitengebied is overigens in grote mate gebaseerd op het in 2008 vastgestelde Bestemmingsplan Landelijk gebied.

Instandhouding van economische functie landbouw
Het beleid is enerzijds gericht op grondgebonden landbouw als drager van het landschap, anderzijds op glastuinbouw in de daarvoor aangewezen gebieden. Schaalvergroting en flexibiliteit in de bedrijfsvoering van agrarische bedrijven zijn voorwaarden voor de continuïteit. Agrariërs moeten daarom voldoende ruimte krijgen om in te kunnen spelen op ontwikkelingen in de markt en op de eisen die de milieu-, dierenwelzijn- en gezondheidswetgeving stellen.

Verbrede landbouw
Verbrede landbouw wordt als aanvulling op de primaire agrarische functie gestimuleerd. Agrarisch natuurbeheer, agrarisch gerelateerde of kleinschalige recreatieve activiteiten moeten mogelijk zijn in bestaande bebouwing, voor zover ze niet ten koste gaan van omringende agrarische bedrijven.
Uit het oogpunt van leefbaarheid en het behoud van cultuurhistorisch waardevolle gebouwen, wordt flexibel omgegaan met het toestaan van nieuwe functies in vrijkomende agrarische bebouwingscomplexen.