direct naar inhoud van Hoofdstuk 3 Visie
Plan: Structuurvisie Brielle
Status: vastgesteld
Plantype: structuurvisie
IMRO-idn: NL.IMRO.0501.structuurvisie0130-0002

Hoofdstuk 3 Visie

Dit hoofdstuk geeft op hoofdlijnen de visie op de gewenste ruimtelijke ontwikkeling van de gemeente Brielle. Samen met de hoofdstukken 4 en hoofdstuk 5 vormt het de kern van de structuurvisie. Een uitvoerige onderbouwing en verantwoording van het programma vindt u in Deel B Toelichting en uitwerking.

3.1 Centrale missie

Doelstelling van de structuurvisie is het bieden van een kader voor ruimtelijke

ontwikkelingen en een ruimtelijke structuur die bijdraagt aan:

 • goed kunnen wonen en leven in de gemeente;
 • de cultuurhistorische identiteit van Brielle;
 • een bij het karakter van de gemeente passende economische ontwikkeling.

Brielle geeft hier invulling aan door in te zetten op een leefbare en duurzame woon- en leefomgeving. Duurzame ontwikkeling van Brielle moet bijdragen aan een prettige omgeving waar mensen graag wonen, werken en recreëren. Het instandhouden en versterken van het voorzieningenniveau, zowel kwalitatief als kwantitatief, is hierbij een belangrijk uitgangspunt. Ook het verder ontwikkelen/benutten van cultuurhistorische, landschappelijke en natuurwaarden draagt in grote mate bij aan een positieve beleving van het Brielse woon- en leefklimaat.
Om het voorzieningenniveau te kunnen behouden, en vooral ook om een aantal grootschalige onderwijs-, sport- en welzijnsaccommodatieprojecten te kunnen financieren, zet Brielle in op woningbouw, waardoor een groei tot circa 20.000 inwoners mogelijk is. Bestaande mogelijkheden voor vernieuwing en uitbreiding worden hiervoor benut, en duurzame ontwikkeling staat centraal. Hierbij gaat het om vermindering van milieuvervuiling en zuinig omgaan met ruimte, grondstoffen en energie.

3.2 9 ambities

Aan de hand van de volgende 9 ambities wordt in dit hoofdstuk inhoud gegeven aan de centrale missie van de visie:

3.3 Leefbare kernen

Een belangrijke kwaliteit van de kernen is de dorpse, geborgen, veilige en kwalitatief goede woon- en leefomgeving. Het instandhouden en versterken van een duurzaam en kwalitatief goede woon- en leefomgeving in de wijken en kernen is één van de speerpunten van deze visie. Voor een duurzame woon- en leefomgeving is naast het aanbod aan voorzieningen (zie paragraaf 3.4) een goed ingerichte en beheerde omgeving van belang. Deze paragraaf geeft de visie en opgave per kern.

Brielle
De kern Brielle bestaat uit de vesting en een aantal woonwijken ten zuiden daarvan. Om Brielle ook in de toekomst vitaal en leefbaar te houden zet deze structuurvisie in op:

 • het benutten van de mogelijkheden voor kwaliteitsverbetering in de vesting;
 • de aanwezigheid van voldoende toegankelijk stedelijk groen, door de relatie tussen woon- en uitloopgebieden te versterken met natuur en landschap. Voor de waardering van de leefomgeving is dit een belangrijk punt. Het versterken van de natuurbeleving, het verbeteren van de waterkwaliteit en het benutten van recreatiemogelijkheden staan centraal bij het ontwikkelen van de uitloopgebieden. Door de aanleg van natuurvriendelijke oevers wordt hier ook invulling aan gegeven.

Een project dat bijdraagt aan het realiseren van bovenstaande ambities is de aanleg van natuurvriendelijke oevers langs het Spui, Kaaivest en Molenvest.

Vierpolders
Vierpolders is een kleine kern op een relatief korte afstand van Brielle. Een basisaanbod aan winkels is van belang voor de instandhouding van de leefbaarheid in deze kern. Het voorzieningenniveau staat echter onder druk. Om de voorzieningen te behouden voor de kern zet deze visie in op revitalisering van het voorzieningenaanbod in Vierpolders.

Een project dat bijdraagt aan instandhouding en verbetering van het voorzieningenniveau in Vierpolders is het revitaliseringproject in het dorp. Een belangrijk onderdeel van het project is de realisatie van een multifunctioneel trefpunt voor wonen, onderwijs, zorg en welzijn.

Zwartewaal
In vergelijking tot de kern Vierpolders is het voorzieningenniveau (omvang supermarkt) in Zwartewaal iets groter. Behoud en waar mogelijk versterking van het voorzieningenaanbod in Zwartewaal is inzet van deze visie.

3.4 Voorzieningen op peil

Het kwalitatieve en kwantitatieve aanbod aan voorzieningen draagt bij aan de leefbaarheid van een kern en de gemeente. Brielle beschikt over een vrij goed voorzieningenniveau en wil dat graag op peil houden en waar mogelijk versterken. De structuurvisie zet in op de volgende punten.

Voldoende zorgaanbod in alle kernen
Belangrijke opgave hierbij is het wegwerken van het tekort aan levensloopbestendige woningen met zorg op maat. Door zorgfuncties en andere voorzieningen te combineren kan ook in de kleinere kernen zorg op maat worden gerealiseerd.

Spreiding van het onderwijs
Een belangrijk uitgangspunt is een adequate spreiding van het onderwijs over de gemeente/kernen. Het bieden van onderwijs dichtbij huis en het clusteren van voorzieningen liggen hieraan ten grondslag. Daarnaast zet Brielle in op verbetering (renovatie/nieuwbouw) van primair onderwijslocaties in het bestaande stedelijke gebied.

Sportpark op Gronden van Waardenburg
De huidige sportvelden op Meeuwenoord worden verplaatst naar de Gronden van Waardenburg. Hierdoor komt een aantrekkelijke locatie aan het Brielse Meer vrij voor woningbouw. Uitgangspunten voor aanleg van het sportpark zijn vastgelegd in het 'Masterplan sportpark Waardenburg'.

Behoud van (een gedifferentieerd) horeca- en winkelaanbod in alle kernen al dan niet in combinatie met andere functies. Hierdoor blijft de gemeente (en met name de vesting) aantrekkelijk voor de eigen bevolking en toeristen.

Projecten die bijdragen aan instandhouding en verbetering van het voorzieningenniveau zijn:

 • revitalisering Vierpolders (multifunctioneel trefpunt voor wonen, onderwijs, zorg en welzijn);
 • renoveren/nieuwbouw van bestaande primair onderwijsvoorzieningen in het bestaande stedelijke gebied1 ;
 • verder uitvoering geven aan realisatie scholen voor primair en voortgezet onderwijs in Nieuwland-Oost;
 • verder uitvoering geven aan realisatie sportpark.

3.5 Woningbouw

Brielle zet in op behoud en versterking van het voorzieningenniveau, zowel kwantitatief als kwalitatief. Om deze doelstelling waar te maken houdt deze structuurvisie rekening met de toevoeging van circa 2.400 woningen. Aan dit getal liggen een serie woningbouwlocaties ten grondslag waarover de raad in het verleden heeft besloten en waarvoor bouwvergunningen zijn afgegeven en/of bestemmingsplannen zijn/worden opgesteld. Verder hangt dit samen met besluiten om fors te investeren in nieuwbouw van onderwijs- en sportaccommodaties en herontwikkeling (woningbouw) van de te verlaten locaties.
Het woningbouwprogramma voorziet in de bouw van circa 2.650 woningen en sloop van ongeveer 250 woningen. Per saldo neemt de woningvoorraad toe met circa 2.400 woningen. Voor een overzicht van de potentiële ontwikkelingslocaties zie onderstaande figuur en bijlage 1.

afbeelding "i_NL.IMRO.0501.structuurvisie0130-0002_0003.jpg"
Gedifferentieerde en vraaggerichte woningbouw
Naast een duurzame invulling van het woningbouwprogramma zet de gemeente in op gedifferentieerde en vraaggerichte woningbouw. Speciale aandacht gaat daarbij uit naar de volgende doelgroepen:

 • gezinnen met kinderen.
 • starters;
 • senioren.

Voor een goede balans in de bevolkingsopbouw en ook met het oog op toekomstige arbeidsmarktontwikkelingen is het belangrijk dat gezinnen met kinderen worden aangetrokken met accent op midden/hoger opleidingsniveau. Hiervoor is het bouwen van woningen in het duurdere segment (vrijstaand en 2/1-kap) nodig. Ook is dit segment van belang voor de doorstroming, zodat woningen voor starters vrijkomen.
Senioren, met name de mensen die vanwege de leeftijd beperkingen gaan ondervinden, hebben behoefte aan appartementen (met lift) en grondgebonden nultredenwoningen. Ook aan nieuwe woonzorgcombinaties met 24-uurs zorg of zorg op afroep is behoefte.

Een middel om te voorzien in de woningbehoefte is het ontwikkelen van verschillende potentiële woningbouwlocaties verdeeld over de drie kernen. Daarnaast bevat de structuurvisie één studielocatie aan de Thoelaverweg voor woningbouw. Voor een beschrijving per woningbouwlocaties zie paragraaf 4.2.1 tot en met 4.2.14 in Hoofdstuk 4 .

3.6 Ruimte voor economie

Brielle wil de huidige bedrijfsactiviteiten behouden voor haar inwoners en de economische structuur versterken. Daarnaast is het aantrekken van (passende) werkgelegenheid wenselijk. Hieronder valt ook het versterken van het economisch klimaat en de werkgelegenheid binnen de vesting. Toeristische kwaliteiten vormen een uitstekende basis voor economische activiteiten. Om invulling te geven aan de kansen en ruimte voor economie zet de gemeente in op:

 • het opstellen van een Economische Visie;
 • uitbreiding bedrijventerrein;
 • kwaliteitsverbetering bedrijventerrein 't Woud.


Opstellen Economische Visie
Nieuwe bedrijfsactiviteiten zijn welkom indien ze passen in de structuur van Brielle, zowel ruimtelijk als functioneel (toeristisch-recreatief). Daarvoor is het van belang een strategische economische visie op te stellen, waarin het uitbreiden en opwaarderen van bestaande bedrijventerreinen wordt onderzocht. Daarnaast moet Economische Visie richting geven aan behoud en versterking van het vestigingsklimaat en de werkgelegenheid. In 2009 is opdracht gegeven voor het opstellen van de Economische Visie.

Uitbreiding bedrijventerrein
Uitbreiding locaal bedrijventerrein Seggelant
Om te kunnen blijven voldoen aan de lokale en subregionale ruimtebehoefte houdt deze structuurvisie rekening met uitbreiding van bedrijventerrein Seggelant met 8 ha netto uitgeefbaar terrein. Fasering van de uitbreiding is afhankelijk van de uitkomst van de in ontwikkeling zijnde Economische Visie.

Studielocatie regionaal bedrijventerrein
In deze structuurvisie is het door de provincie gewenste regionaal bedrijventerrein opgenomen als studielocatie. De concept Economische Visie geeft inzicht in nut en noodzaak van dit terrein. Door de planvoorbereiding actief ter hand te nemen is de gemeente in de positie de regie te behouden in de ruimtelijk-functionele profilering van het terrein. Voorwaarde bij de ontwikkeling is een duurzame landschappelijke inpassing.

Kwaliteitsverbetering bedrijventerrein 't Woud
Delen van het bedrijventerrein 't Woud zijn verouderd en geven een wat verrommeld beeld. Het verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit op het bedrijventerrein 't Woud is wenselijk. Mogelijkheden voor kwaliteitsverbetering worden meegenomen in de op te stellen Economische Visie.

Projecten die bijdragen aan versterking van de economie en werkgelegenheid zijn:

 • opstellen van een Economische Visie;
 • uitbreiding bedrijventerrein Seggelant met circa 8 ha uitgeefbaar terrein;
 • kwaliteitsverbetering 't Woud;
 • planvoorbereiding en ontwikkeling regionaal bedrijventerrein van ca. 20 ha.

3.7 Landschap met karakter

Het koesteren en waar mogelijk versterken van het groene, open en karakteristieke landschap staat voorop. De structuurvisie zet daarom in op het volgende:

 • het koesteren van karakteristieke landschappelijke kwaliteiten;
 • het ontwikkelen van een groen/blauw raamwerk;
 • het voorkomen van vermindering van natuurwaarden.


Koesteren van karakteristieke landschappelijke kwaliteiten

De openheid van het landschap moet worden teruggebracht door het saneren van verspreid liggende kassen (al in uitvoering). Hierbij moet worden aangesloten op landschappelijke kenmerken en moet verrommeling worden tegen gegaan.
Het behouden van patronen, structuren en waardevolle landschapselementen in de Polder Zwartewaal en Polder Heenvliet (dijken- en krekenpatroon). Hier staat agrarisch gebruik met de nadruk op versterking van landschaps- en natuurwaarden centraal. Nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen (bebouwing/beplanting) moeten in de landschappelijke structuur worden ingepast.
Het beleefbaar houden van het landschappelijke, cultuurhistorische en archeologische erfgoed.


Ontwikkelen van groen/blauw raamwerk
Inzet van deze structuurvisie is het verder ontwikkelen en versterken van het aanwezige samenhangende groen/blauwe raamwerk (Provinciale ecologische hoofdstructuur) ter verbetering van de waterkwaliteit, het realiseren van voldoende waterberging, de uitwisseling van soorten en de recreatieve functie van het gebied. Hiervoor worden ecologische verbindingen aangelegd in combinatie met het herstellen en opwaarderen van de kreekstructuur.

Voorkomen van vermindering natuurwaarden
Vermindering van natuurwaarden in Polder Zwartewaal en Polder Heenvliet moet worden tegengegaan. Beide polders zijn dan ook aangewezen als gebied waar het accent ligt op instandhouding en versterking van landschaps- en natuurwaarden, waaronder waardevolle weidevogel- en ganzenfoerageergebieden. Met ontwikkelingen zoals intensivering van de landbouw, verstedelijking en intensivering van recreatie moet in dit kader zeer terughoudend worden omgegaan.

Projecten die bijdragen aan een open, groen en karakteristiek cultuurlandschap zijn:

 • verder uitvoering geven aan sanering van verspreid liggende glastuinbouwbedrijven en de daarmee samenhangende ontwikkelingslocaties voor glastuinbouw en compensatiewoningen (in uitvoering);
 • het realiseren van ecologische hoofdstructuur in combinatie met herstellen/opwaarderen van de kreekstructuur;
 • het opheffen van het waterbergingstekort Vierpolders, Zwartewaal en Ondernemingspolder, door aanleg open water en natuurvriendelijke oevers.

3.8 Plek om te recreëren

Brielle wil haar kansen op recreatief en toeristisch gebied benutten en zich positioneren als gemeente met recreatiemogelijkheden passend bij de kwaliteit van de historische stad, rust en ruimte en de ligging aan het Brielse Meer. Daarom zet Brielle in op:

 • een recreatieve, toeristische en cultuurhistorische vesting;
 • het Brielse Meer: een eigentijds recreatiegebied;
 • ontwikkelen golfbaan en Plas van Heenvliet;
 • recreatief medegebruik van het buitengebied;
 • toegankelijke en beleefbare kreken.

Daarnaast gaat deze paragraaf in op de functie van de Polder Oosterland en Ondernemingspolder.

Een recreatieve, toeristische en cultuurhistorische vesting
Om Brielle meer te profileren als cultuurhistorische stad is behoud van het historisch erfgoed belangrijk. Daarnaast is van belang dat de vesting levend wordt gehouden. De gemeente zet in op concrete projecten die een positieve bijdrage leveren aan de recreatieve en toeristische waarde, het imago en de identiteit van de vesting. Te denken valt aan het ontwikkelen van bastions, ravelijnen en entrees naar de vesting. Het verbeteren van de relatie tussen de binnenstad met het waterfront (Stenen Baak) verhoogt bovendien de cultuurhistorische en recreatieve waarde van Brielle. Het Uitvoeringsprogramma Vesting Brielle voorziet in projecten die de recreatieve en toeristische functie van de vesting uitbouwen.

Het Brielse Meer: een eigentijds recreatiegebied
Voor het Brielse Meer is het beleid gericht op de ontwikkeling van een eigentijds recreatiegebied voor watersporters, oeverrecreanten, sportieve recreanten en toerders. De aanwezige natuurwaarden worden daarbij nadrukkelijk meegewogen en de variatie in inrichting wordt vergroot. Bij de inrichting van het gebied wordt een onderscheid gemaakt in extensieve recreatie en intensieve recreatie. Door dit onderscheid te maken wordt het draagvlak van (commerciële) voorzieningen vergroot en is gerichter beheer van het recreatiegebied mogelijk. Bovendien sluit het recreatiegebied op deze manier beter aan op de wensen van de huidige recreant.
De Krabbeplaat, het oostelijk deel van de Ondernemingspolder en de Plas van Heenvliet zijn aangewezen voor intensieve dagrecreatie. Commerciële en jaarrondrecreatievoorzieningen, zoals commerciële (watersport)voorzieningen, kunnen hier een plek krijgen. Beperkte uitbreiding van seizoensgebonden verblijfsrecreatie (niet zijnde terreinen met vaste standplaatsen) is hier mogelijk. Andere gebieden komen in aanmerking voor extensieve recreatie, zoals routegebonden recreatie.
Voor het toevoegen/uitbreiden van watersportvoorzieningen/-functies, waaronder jachthavenaccommodaties, is onderzoek naar de bezoekerscapaciteit van het Brielse Meer vereist.

Ontwikkelen golfbaan en Plas van Heenvliet
Brielle staat positief tegenover (particuliere) realisatie van golfterrein Lagerwoude en een recreatieve inrichting van de Plas van Heenvliet.

Recreatief medegebruik
Het is van belang dat zowel het agrarische gebied als de recreatie- en natuurgebieden beleefbaar worden gemaakt. Het beleid is daarom gericht op het bieden van mogelijkheden voor het recreatief medegebruik. Deze mogelijkheden moeten worden gezocht in verbrede landbouw en vrijkomende agrarische bebouwing. Behoud en ontwikkeling van een fraai landschap is hierbij een voorwaarde.
Het recreatieve routenetwerk speelt een sleutelrol. Het aanleggen van ontbrekende schakels in het routenetwerk in combinatie met de aanleg van een fietsknooppuntensysteem en recreatieve knooppunten2 zijn belangrijke opgaven. Ook het opwaarderen van de kreekstructuur biedt recreatieve kansen die benut moeten worden.

Toegankelijke en beleefbare kreken
Het herstellen en opwaarderen van de tot agrarisch omgevormde kreken is vanuit landschappelijk, waterhuishoudkundig en ecologisch oogpunt gewenst. Hierbij is één van de speerpunten dat de kreken beleefbaar en toegankelijk moeten worden. Op deze manier krijgen kreken ook een extensieve recreatieve functie, bijvoorbeeld door wandelroutes.

Polder Oosterland en Ondernemingspolder
Delen van de Polder Oosterland en de Ondernemingspolder zijn indertijd in het regionale Groenstructuurplan aangewezen als te ontwikkelen (openlucht)recreatiegebied. Later heeft de Stadsregio het westelijke deel van de Ondernemingspolder aangewezen als studielocatie voor een regionaal bedrijventerrein. Brielle staat positief tegenover een (extensieve) groene recreatieve inrichting van beide polders en heeft ook de studielocatie opgenomen op de kaart. Aangezien geen zicht is op voldoende financiële middelen is het uitgangspunt vooralsnog het handhaven van de agrarische bestemming.

Projecten die bijdragen aan een recreatieve en toeristische positionering van Brielle:

 • het verder ontwikkelen en uitvoeren van het Uitvoeringsprogramma Vesting Brielle;
 • uitbouw recreatief routenetwerk/recreatieve knooppunten;
 • het herstellen/opwaarderen kreekstructuur (in combinatie met realisatie ecologische hoofdstructuur);
 • het ontwikkelen van de Plas van Heenvliet en Golfbaan Lagerwoude (particuliere initiatieven).

3.9 Vitale agrarische sector

Landbouw is op verschillende manieren van groot belang voor Brielle. Een aanzienlijk deel van de gemeente is landbouwgebied en ook economisch is de landbouw een belangrijke sector. Het beleid is gericht op:

 • instandhouding van economische functie landbouw;
 • het bieden van mogelijkheden voor verbrede landbouw.

De visie op het buitengebied is overigens in grote mate gebaseerd op het in 2008 vastgestelde Bestemmingsplan Landelijk gebied.

Instandhouding van economische functie landbouw
Het beleid is enerzijds gericht op grondgebonden landbouw als drager van het landschap, anderzijds op glastuinbouw in de daarvoor aangewezen gebieden. Schaalvergroting en flexibiliteit in de bedrijfsvoering van agrarische bedrijven zijn voorwaarden voor de continuïteit. Agrariërs moeten daarom voldoende ruimte krijgen om in te kunnen spelen op ontwikkelingen in de markt en op de eisen die de milieu-, dierenwelzijn- en gezondheidswetgeving stellen.

Verbrede landbouw
Verbrede landbouw wordt als aanvulling op de primaire agrarische functie gestimuleerd. Agrarisch natuurbeheer, agrarisch gerelateerde of kleinschalige recreatieve activiteiten moeten mogelijk zijn in bestaande bebouwing, voor zover ze niet ten koste gaan van omringende agrarische bedrijven.
Uit het oogpunt van leefbaarheid en het behoud van cultuurhistorisch waardevolle gebouwen, wordt flexibel omgegaan met het toestaan van nieuwe functies in vrijkomende agrarische bebouwingscomplexen.

3.10 Bereikbaar Brielle

Het verbeteren van de bereikbaarheid is een belangrijk aandachtspunt. Verbetering van de bereikbaarheid is een belangrijke voorwaarde bij ruimtelijke ontwikkelingen in de kernen. Daarnaast vormen de groeiende verkeerstromen en de verslechtering van de bereikbaarheid een bedreiging voor de leefbaarheid, verkeersveiligheid en het economisch klimaat binnen de gemeente. Al dan niet in samenwerking met andere partijen zet Brielle in op:

 • een betere bereikbaarheid;
 • een grotere verkeersveiligheid;
 • betere ontsluiting van het glastuinbouwgebied in Vierpolders;
 • uitbreiding van het openbaar vervoer.

Daarnaast is het belangrijk dat verkeers- en infrastructurele aspecten van nieuwe ontwikkelingen in een vroeg stadium van planvorming worden meegenomen zodat vroegtijdig kan worden ingespeeld op (mogelijke) verkeersknelpunten.

Een bereikbare gemeente
Voor de bereikbaarheid is het verbeteren van de doorstroming op de N57 en N218 van groot belang. De inzet van Brielle (in samenwerking met anderen) om de doorstroming op deze belangrijke ontsluitingswegen te bevorderen is als volgt:

 • reconstructie (ongelijkvloers maken) van de kruising N57-N218;
 • doorstromingsmaatregelen N57;
 • aanleg van rotondes in de N218 in en nabij de kernen Brielle en Zwartewaal3;
 • aanleg van een rotonde op de kruising Hossenbosdijk/Veckdijk/De Nolle.

Daarnaast voorziet deze structuurvisie in aanleg van de ontsluitingsweg van de ontwikkelingslocatie Meeuwenoord naar de N218.

Een verkeersveilige gemeente
Het vergroten van de verkeersveiligheid blijft een continu aandachtspunt. Voor een verkeersveilige gemeente zet Brielle in op de volgende punten.

Herinrichting van wegen4
De inrichting van wegen moet meer worden afgestemd op het langzame verkeer, zoals naar school gaande kinderen. De veiligheid en het verblijfsklimaat moeten daarnaast worden verbeterd, door bijvoorbeeld het afdwingen van een maximale snelheid van 30 km/h. Besluitvorming over concrete maatregelen vindt plaats in het kader van het GVVP (Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan).

Het aanpakken van onveilige kruispunten5
Onveilige kruispunten, onduidelijke verkeerssituaties, te hoge rijsnelheden, onveilige oversteekbaarheid van wegen en gecombineerde afwikkeling van (recreatief) langzaam verkeer met gemotoriseerd verkeer moet worden voorkomen.

Het aanleggen van oost-west georiënteerde fietsstructuur
Met de realisatie van de grote woonwijken Nieuwland-Oost en Oude Goote is het van belang dat ook de fietsstructuur hierop wordt afgestemd. Het aanpassen/aanleggen van een oost-west georiënteerde fietsstructuur is dan ook een opgave. Bij de bouw van Oude Goote wordt hiermee rekening gehouden.

Betere ontsluiting van het glastuinbouwgebied in Vierpolders
Belangrijk aandachtspunt is de ontsluiting van het concentratiegebied voor glastuinbouw. De kern heeft te maken met sluipverkeer en overlast ten gevolge van het vrachtverkeer van en naar het glastuinbouwgebied. Brielle zet daarom in op ontsluiting van het glastuinbouwgebied in Vierpolders via de N495 op de N57.

Uitbreiding van het openbaar vervoer
Wat betreft openbaar vervoer zet deze visie in op het uitbreiden van de busdiensten naar Vierpolders en de havengebieden. Daarnaast is het omleggen van buslijn 103 noodzakelijk ten behoeve van de (nog te ontwikkelen) nieuwe woningbouwlocaties Meeuwenoord, Nieuwland-Oost en Oude Goote.

Projecten die Brielle beter bereikbaar, verkeersveiliger en leefbaarder moeten maken zijn:

 • reconstructie van de kruising N57/N218 (ongelijkvloers);
 • doorstromingsmaatregelen N57;
 • aanleg van verschillende rotondes in de N218;
 • aanleg rotonde op kruising Hossenbosdijk/Veckdijk/De Nolle;
 • aanleg ontsluitingweg Meeuwenoord;
 • herinrichting van wegen en onveilige kruispunten in het stedelijk gebied;
 • onderzoek naar herinrichting van onveilige kruispunten en verkeersremmende maatregelen;
 • haalbaarheidsonderzoek naar ontsluiting van het glastuinbouwgebied en Vierpolders via de N495 op de N57;
 • realisatie van een oost-west georiënteerde fietsstructuur.

3.11 Historie voor nu en later

De vesting is de parel van Brielle met grote cultuurhistorische en recreatieve waarde en karakteristieke ruimtelijke kwaliteiten. Het versterken van de cultuurhistorische en ruimtelijke waarden en kwaliteiten voor latere generaties is het uitgangspunt. Daarnaast is het zaak de recreatieve kwaliteiten van de vesting te benutten.
De “Toekomst visie Vesting Brielle” draagt in grote mate bij aan realisering van boven beschreven ambitie.