direct naar inhoud van 4.1 Bestaande functies/voorzieningen
Plan: Structuurvisie Brielle
Status: vastgesteld
Plantype: structuurvisie
IMRO-idn: NL.IMRO.0501.structuurvisie0130-0002

4.1 Bestaande functies/voorzieningen

4.1.1 Stedelijk gebied

Het instandhouden en versterken van het voorzieningenniveau, waaronder renovatie/nieuwbouw van bestaande primair onderwijsaccommodaties6, is het uitgangspunt. Ook het behouden van een kwalitatief goede en kleinschalige woon- en leefomgeving staat centraal in de Brielse wijken.
Verder zet Brielle in op een verkeersveilige woon- en leefomgeving. Maatregelen zijn het inrichten van wegen ten behoeve van het langzaam verkeer en het aanpakken van onveilige kruispunten. Te hoge rijsnelheden en een slechte oversteekbaarheid moet worden voorkomen7.

Navigeer naar:
Integrale Visie
Onderbouwing en toelichting: Bevolking en wonen | Economie en bedrijventerreinen | Voorzieningen en leefbaarheid | Recreatie en toerisme | Verkeer en vervoer
Ruimtelijk-stedenbouwkundige structuur en ontwerpuitgangspunten: Brielle | Vierpolders| Zwartewaal

4.1.2 Stedelijk gebied -vesting-

De vesting heeft grote cultuurhistorische en recreatieve waarde en karakteristieke ruimtelijke kwaliteiten. Het koesteren en versterken van de cultuurhistorische waarde en karakteristieke ruimtelijke kwaliteit staat centraal. Daarnaast is het beleid voor de vesting gericht op:

  • recreatieve waarde benutten/vergroten: het beleefbaar maken van cultuurhistorie en archeologische resten;
  • een goede woon- en leefomgeving (mogelijkheden voor kwaliteitsverbetering nagaan);
  • het instandhouden en versterken van het huidige voorzieningenniveau, waaronder renovatie/nieuwbouw van bestaande primair onderwijsaccommodaties8;
  • behouden van aanwezige horeca en detailhandel;
  • een verkeersveilige woon- en leefomgeving (herinrichting van wegen en aanpakken onveilige kruispunten9);
  • zo mogelijk uitplaatsing van de onderwijsaccommodaties voor speciaal onderwijs naar een locatie buiten de vesting.

Navigeer naar:
Integrale Visie
Onderbouwing en toelichting: Bevolking en wonen | Economie en bedrijventerreinen | Voorzieningen en leefbaarheid | Recreatie en toerisme | Verkeer en vervoer
Ruimtelijk-stedenbouwkundige structuur en ontwerpuitgangspunten van de Vesting

4.1.3 Bedrijventerrein Seggelant

Behoud van bedrijven en werkgelegenheid is het uitgangspunt voor het bestaande bedrijventerrein Seggelant.

Navigeer naar:
Integrale Visie3.6)
Onderbouwing en toelichting: Economie en bedrijventerreinen
Ruimtelijk-stedenbouwkundige structuur en ontwerpuitgangspunten van Seggelant

4.1.4 Recreatie- en sportterreinen

Het instandhouden en kwaliteitsbeheer van bestaande recreatie- en sportterreinen, waaronder jachthavens, staat hier centraal.

Navigeer naar:
Integrale Visie3.4)
Onderbouwing en toelichting: Recreatie en toerisme

4.1.5 Verblijfsreceatie

Het gaat hier om bestaande verblijfsrecreatieterreinen waar het accent ligt op kwaliteitsbeheer.

Navigeer naar:
Integrale Visie
Onderbouwing en toelichting: Recreatie en toerisme

4.1.6 Natuurgebieden

Behoud, herstel en verdere ontwikkeling van de landschaps- en natuurwaarden staan hier centraal. Daarnaast moet recreatief medegebruik worden gestimuleerd.

Navigeer naar:
Integrale Visie3.7)
Onderbouwing en toelichting: Recreatie en toerisme | Landschap, cultuurhistorie en archeologie | Ecologie

4.1.7 Oevers Brielse Meer

De oevers van het Brielse Meer zijn aangewezen als gebied voor uitbouw van extensieve recreatieve functies en natuurwaarden. Een voorbeeld hiervan is het aanleggen van ontbrekende schakels in het recreatieve routenetwerk.

Recreatief routenetwerk (V19):

Trekker   Betrokkenen   Termijn   Status  
Gemeenten Voorne-Putten (ISVP)   Recreatieschap en Rijk   Vanaf 2010   Planstudie  

Voor een volledig overzicht zie paragraaf 2.19

Navigeer naar:
Integrale Visie3.8)
Onderbouwing en toelichting: Recreatie en toerisme | Landschap, cultuurhistorie en archeologie | Ecologie

4.1.8 Stedelijk groen/uitloopgebieden

De belangrijke groenstructuren/groene uitloopgebieden van de stad Brielle zijn aangeduid op de structuurvisiekaart. Het versterken van gebruiks- en belevingsmogelijkheden, het verbeteren van de waterkwaliteit en het benutten van recreatiemogelijkheden staan hier centraal (zie ook paragraaf 4.2.23).

Navigeer naar:
Integrale Visie
Onderbouwing en toelichting: Ecologie

4.1.9 Ecologische verbinding

Belangrijke ecologische verbinding, bestaande uit watergangen, kreken en natuurgebieden. Waar mogelijk biedt de ecologische verbinding ruimte voor recreatief medegebruik.

Navigeer naar:
Integrale Visie3.7)
Onderbouwing en toelichting: Ecologie

4.1.10 Agrarisch gebied

De hoofdfunctie in dit gebied is landbouw (vooral akkerbouw) waarbinnen (verspreid gelegen) natuur-, landschappelijke en cultuurhistorische waarden voorkomen die gekoesterd moeten worden. De economische functie van de landbouw en het bieden van mogelijkheden voor verbrede landbouw/recreatief medegebruik staat voorop in het agrarisch gebied. Daarnaast worden ontbrekende schakels in het recreatieve routenetwerk aangelegd.

Recreatief routenetwerk (V19):

Trekker   Betrokkenen   Termijn   Status  
Gemeenten Voorne-Putten (ISVP)   Recreatieschap en Rijk   Vanaf 2010   Planstudie  

Voor een volledig overzicht zie paragraaf 2.19

Navigeer naar:
Integrale Visie3.7, 3.8 en 3.9)
Onderbouwing en toelichting: Landschap, cultuurhistorie en archeologie | Ecologie | Recreatie en toerisme | Bestemmingsplan Landelijk gebied

4.1.11 Agrarisch gebied met landschaps- en natuurwaarden

De hoofdfunctie van dit gebied is landbouw (vooral grondgebonden veehouderij) waarbinnen natuur-, landschappelijke en cultuurhistorische waarden voorkomen die beschermd moeten worden. Het koesteren van deze waarden staat hier centraal. Daarnaast worden ontbrekende schakels in het recreatieve routenetwerk aangelegd.
Het vastgestelde beleid in het Bestemmingsplan Landelijk gebied is leidend in dit gebied.

Recreatief routenetwerk (V19):

Trekker   Betrokkenen   Termijn   Status  
Gemeenten Voorne-Putten (ISVP)   Recreatieschap en Rijk   Vanaf 2010   Planstudie  

Voor een volledig overzicht zie paragraaf 2.19

Navigeer naar:
Integrale Visie3.7)
Onderbouwing en toelichting: Landschap, cultuurhistorie en archeologie | Ecologie | Recreatie en toerisme | Bestemmingsplan Landelijk gebied

4.1.12 Glastuinbouwlocaties

Bestaande glastuinbouwlocaties bestaan uit glastuinbouwbedrijven en bijbehorende woon- en bedrijfsgebouwen. De open ruimte tussen de kassen kan benut worden voor uitbreiding van de bestaande bedrijven. Nieuwvestiging van glastuinbouwbedrijven is op deze locaties niet toegestaan.

Navigeer naar:
Integrale Visie3.7)
Onderbouwing en toelichting: Bestemmingsplan Landelijk gebied

4.1.13 Intensiveringsgebieden glastuinbouw

Bestaande glastuinbouwlocaties bestaan uit glastuinbouwbedrijven en bijbehorende woon- en bedrijfsgebouwen. Bestaande bedrijven krijgen hier de mogelijkheid om uit te groeien tot 3 ha Nieuwvestiging van glastuinbouwbedrijven is in dit gebied niet toegestaan. Herstructurering van dit gebied kan hier aan de orde zijn om milieuhygiënisch en economisch duurzame inrichting te bewerkstelligen.

Navigeer naar:
Integrale Visie3.7)
Onderbouwing en toelichting: Bestemmingsplan Landelijk gebied | RR2020 | Streekplanuitwerking Voorne

4.1.14 Concentratiegebieden glastuinbouw

Concentratiegebieden voor glastuinbouw bestaan uit glastuinbouwbedrijven en bijbehorende woon- en bedrijfsgebouwen. Voor deze gebieden volgt de structuurvisie het vastgelegde beleid in het Bestemmingsplan Landelijk gebied.
Het oprichten van staand glas moet plaats vinden binnen bestaande en nieuwe glastuinbouwconcentratiegebieden. In het glastuinbouwconcentratiegebied kunnen nieuwe glastuinbouwbedrijven zich vestigen en is er geen limiet gesteld aan de omvang van het bedrijf. Herstructurering kan aan de orde zijn om een waterhuishoudkundig, milieuhygiënisch en economisch duurzame inrichting te bewerkstelligen.

Navigeer naar:
Integrale Visie3.7)
Onderbouwing en toelichting: Bestemmingsplan Landelijk gebied | RR2020 | Streekplanuitwerking Voorne

4.1.15 Hoofdinfrastructuur

Het betreft hier bestaande infrastructuur die functioneert als onderdeel van het lokaal wegennet. Instandhouding van deze infrastructuur is het uitgangspunt.

Navigeer naar:
Integrale Visie3.11)
Onderbouwing en toelichting: Verkeer en vervoer

4.1.16 Recreatieve fietsverbinding

De weergegeven bestaande fietsroute loopt langs het Brielse Meer en vormt een belangrijke schakel in het recreatieve routenetwerk van Brielle en Voorne-Putten. Instandhouding van deze route is het uitgangspunt.

Navigeer naar:
Integrale Visie3.8)
Onderbouwing en toelichting: Recreatie en toerisme

4.1.17 Water

Het gaat hier om de bestaande grotere open wateren (Brielse Meer en Plas van Heenvliet) en de belangrijkste watergangen met een hoofdfunctie voor de waterhuishouding en vaak een nevenfunctie voor recreatie en/of scheepvaart. Het bewaken van een goede waterkwaliteit staat hier centraal.

Navigeer naar:
Integrale Visie
Onderbouwing en toelichting: Bodem en water