direct naar inhoud van Hoofdstuk 4 Gebiedsgericht beleid
Plan: Structuurvisie Brielle
Status: vastgesteld
Plantype: structuurvisie
IMRO-idn: NL.IMRO.0501.structuurvisie0130-0002

Hoofdstuk 4 Gebiedsgericht beleid

Dit hoofdstuk beschrijft en verbeeldt aan de hand van de legenda (los bijgevoegd) van de structuurvisiekaart het beleid dat van toepassing is op de verschillende gebieden binnen de gemeente. Op bepaalde gebieden is beleid van toepassing gericht op (kwaliteits)beheer. Voor andere gebieden zijn ontwikkelingen/projecten voorzien. Paragraaf 4.1 gaat in op de gebieden waar vooral beleid van beheer en kwaliteitsbehoud van toepassing is. Paragraaf 4.2 gaat in op de nieuwe ontwikkelingen en projecten. Per ontwikkeling wordt kort weergegeven welke partij de trekker is, wie verder betrokken is en op welke termijn het project wordt uitgevoerd.

4.1 Bestaande functies/voorzieningen

4.1.1 Stedelijk gebied

Het instandhouden en versterken van het voorzieningenniveau, waaronder renovatie/nieuwbouw van bestaande primair onderwijsaccommodaties6, is het uitgangspunt. Ook het behouden van een kwalitatief goede en kleinschalige woon- en leefomgeving staat centraal in de Brielse wijken.
Verder zet Brielle in op een verkeersveilige woon- en leefomgeving. Maatregelen zijn het inrichten van wegen ten behoeve van het langzaam verkeer en het aanpakken van onveilige kruispunten. Te hoge rijsnelheden en een slechte oversteekbaarheid moet worden voorkomen7.

Navigeer naar:
Integrale Visie
Onderbouwing en toelichting: Bevolking en wonen | Economie en bedrijventerreinen | Voorzieningen en leefbaarheid | Recreatie en toerisme | Verkeer en vervoer
Ruimtelijk-stedenbouwkundige structuur en ontwerpuitgangspunten: Brielle | Vierpolders| Zwartewaal

4.1.2 Stedelijk gebied -vesting-

De vesting heeft grote cultuurhistorische en recreatieve waarde en karakteristieke ruimtelijke kwaliteiten. Het koesteren en versterken van de cultuurhistorische waarde en karakteristieke ruimtelijke kwaliteit staat centraal. Daarnaast is het beleid voor de vesting gericht op:

  • recreatieve waarde benutten/vergroten: het beleefbaar maken van cultuurhistorie en archeologische resten;
  • een goede woon- en leefomgeving (mogelijkheden voor kwaliteitsverbetering nagaan);
  • het instandhouden en versterken van het huidige voorzieningenniveau, waaronder renovatie/nieuwbouw van bestaande primair onderwijsaccommodaties8;
  • behouden van aanwezige horeca en detailhandel;
  • een verkeersveilige woon- en leefomgeving (herinrichting van wegen en aanpakken onveilige kruispunten9);
  • zo mogelijk uitplaatsing van de onderwijsaccommodaties voor speciaal onderwijs naar een locatie buiten de vesting.

Navigeer naar:
Integrale Visie
Onderbouwing en toelichting: Bevolking en wonen | Economie en bedrijventerreinen | Voorzieningen en leefbaarheid | Recreatie en toerisme | Verkeer en vervoer
Ruimtelijk-stedenbouwkundige structuur en ontwerpuitgangspunten van de Vesting

4.1.3 Bedrijventerrein Seggelant

Behoud van bedrijven en werkgelegenheid is het uitgangspunt voor het bestaande bedrijventerrein Seggelant.

Navigeer naar:
Integrale Visie3.6)
Onderbouwing en toelichting: Economie en bedrijventerreinen
Ruimtelijk-stedenbouwkundige structuur en ontwerpuitgangspunten van Seggelant

4.1.4 Recreatie- en sportterreinen

Het instandhouden en kwaliteitsbeheer van bestaande recreatie- en sportterreinen, waaronder jachthavens, staat hier centraal.

Navigeer naar:
Integrale Visie3.4)
Onderbouwing en toelichting: Recreatie en toerisme

4.1.5 Verblijfsreceatie

Het gaat hier om bestaande verblijfsrecreatieterreinen waar het accent ligt op kwaliteitsbeheer.

Navigeer naar:
Integrale Visie
Onderbouwing en toelichting: Recreatie en toerisme

4.1.6 Natuurgebieden

Behoud, herstel en verdere ontwikkeling van de landschaps- en natuurwaarden staan hier centraal. Daarnaast moet recreatief medegebruik worden gestimuleerd.

Navigeer naar:
Integrale Visie3.7)
Onderbouwing en toelichting: Recreatie en toerisme | Landschap, cultuurhistorie en archeologie | Ecologie

4.1.7 Oevers Brielse Meer

De oevers van het Brielse Meer zijn aangewezen als gebied voor uitbouw van extensieve recreatieve functies en natuurwaarden. Een voorbeeld hiervan is het aanleggen van ontbrekende schakels in het recreatieve routenetwerk.

Recreatief routenetwerk (V19):

Trekker   Betrokkenen   Termijn   Status  
Gemeenten Voorne-Putten (ISVP)   Recreatieschap en Rijk   Vanaf 2010   Planstudie  

Voor een volledig overzicht zie paragraaf 2.19

Navigeer naar:
Integrale Visie3.8)
Onderbouwing en toelichting: Recreatie en toerisme | Landschap, cultuurhistorie en archeologie | Ecologie

4.1.8 Stedelijk groen/uitloopgebieden

De belangrijke groenstructuren/groene uitloopgebieden van de stad Brielle zijn aangeduid op de structuurvisiekaart. Het versterken van gebruiks- en belevingsmogelijkheden, het verbeteren van de waterkwaliteit en het benutten van recreatiemogelijkheden staan hier centraal (zie ook paragraaf 4.2.23).

Navigeer naar:
Integrale Visie
Onderbouwing en toelichting: Ecologie

4.1.9 Ecologische verbinding

Belangrijke ecologische verbinding, bestaande uit watergangen, kreken en natuurgebieden. Waar mogelijk biedt de ecologische verbinding ruimte voor recreatief medegebruik.

Navigeer naar:
Integrale Visie3.7)
Onderbouwing en toelichting: Ecologie

4.1.10 Agrarisch gebied

De hoofdfunctie in dit gebied is landbouw (vooral akkerbouw) waarbinnen (verspreid gelegen) natuur-, landschappelijke en cultuurhistorische waarden voorkomen die gekoesterd moeten worden. De economische functie van de landbouw en het bieden van mogelijkheden voor verbrede landbouw/recreatief medegebruik staat voorop in het agrarisch gebied. Daarnaast worden ontbrekende schakels in het recreatieve routenetwerk aangelegd.

Recreatief routenetwerk (V19):

Trekker   Betrokkenen   Termijn   Status  
Gemeenten Voorne-Putten (ISVP)   Recreatieschap en Rijk   Vanaf 2010   Planstudie  

Voor een volledig overzicht zie paragraaf 2.19

Navigeer naar:
Integrale Visie3.7, 3.8 en 3.9)
Onderbouwing en toelichting: Landschap, cultuurhistorie en archeologie | Ecologie | Recreatie en toerisme | Bestemmingsplan Landelijk gebied

4.1.11 Agrarisch gebied met landschaps- en natuurwaarden

De hoofdfunctie van dit gebied is landbouw (vooral grondgebonden veehouderij) waarbinnen natuur-, landschappelijke en cultuurhistorische waarden voorkomen die beschermd moeten worden. Het koesteren van deze waarden staat hier centraal. Daarnaast worden ontbrekende schakels in het recreatieve routenetwerk aangelegd.
Het vastgestelde beleid in het Bestemmingsplan Landelijk gebied is leidend in dit gebied.

Recreatief routenetwerk (V19):

Trekker   Betrokkenen   Termijn   Status  
Gemeenten Voorne-Putten (ISVP)   Recreatieschap en Rijk   Vanaf 2010   Planstudie  

Voor een volledig overzicht zie paragraaf 2.19

Navigeer naar:
Integrale Visie3.7)
Onderbouwing en toelichting: Landschap, cultuurhistorie en archeologie | Ecologie | Recreatie en toerisme | Bestemmingsplan Landelijk gebied

4.1.12 Glastuinbouwlocaties

Bestaande glastuinbouwlocaties bestaan uit glastuinbouwbedrijven en bijbehorende woon- en bedrijfsgebouwen. De open ruimte tussen de kassen kan benut worden voor uitbreiding van de bestaande bedrijven. Nieuwvestiging van glastuinbouwbedrijven is op deze locaties niet toegestaan.

Navigeer naar:
Integrale Visie3.7)
Onderbouwing en toelichting: Bestemmingsplan Landelijk gebied

4.1.13 Intensiveringsgebieden glastuinbouw

Bestaande glastuinbouwlocaties bestaan uit glastuinbouwbedrijven en bijbehorende woon- en bedrijfsgebouwen. Bestaande bedrijven krijgen hier de mogelijkheid om uit te groeien tot 3 ha Nieuwvestiging van glastuinbouwbedrijven is in dit gebied niet toegestaan. Herstructurering van dit gebied kan hier aan de orde zijn om milieuhygiënisch en economisch duurzame inrichting te bewerkstelligen.

Navigeer naar:
Integrale Visie3.7)
Onderbouwing en toelichting: Bestemmingsplan Landelijk gebied | RR2020 | Streekplanuitwerking Voorne

4.1.14 Concentratiegebieden glastuinbouw

Concentratiegebieden voor glastuinbouw bestaan uit glastuinbouwbedrijven en bijbehorende woon- en bedrijfsgebouwen. Voor deze gebieden volgt de structuurvisie het vastgelegde beleid in het Bestemmingsplan Landelijk gebied.
Het oprichten van staand glas moet plaats vinden binnen bestaande en nieuwe glastuinbouwconcentratiegebieden. In het glastuinbouwconcentratiegebied kunnen nieuwe glastuinbouwbedrijven zich vestigen en is er geen limiet gesteld aan de omvang van het bedrijf. Herstructurering kan aan de orde zijn om een waterhuishoudkundig, milieuhygiënisch en economisch duurzame inrichting te bewerkstelligen.

Navigeer naar:
Integrale Visie3.7)
Onderbouwing en toelichting: Bestemmingsplan Landelijk gebied | RR2020 | Streekplanuitwerking Voorne

4.1.15 Hoofdinfrastructuur

Het betreft hier bestaande infrastructuur die functioneert als onderdeel van het lokaal wegennet. Instandhouding van deze infrastructuur is het uitgangspunt.

Navigeer naar:
Integrale Visie3.11)
Onderbouwing en toelichting: Verkeer en vervoer

4.1.16 Recreatieve fietsverbinding

De weergegeven bestaande fietsroute loopt langs het Brielse Meer en vormt een belangrijke schakel in het recreatieve routenetwerk van Brielle en Voorne-Putten. Instandhouding van deze route is het uitgangspunt.

Navigeer naar:
Integrale Visie3.8)
Onderbouwing en toelichting: Recreatie en toerisme

4.1.17 Water

Het gaat hier om de bestaande grotere open wateren (Brielse Meer en Plas van Heenvliet) en de belangrijkste watergangen met een hoofdfunctie voor de waterhuishouding en vaak een nevenfunctie voor recreatie en/of scheepvaart. Het bewaken van een goede waterkwaliteit staat hier centraal.

Navigeer naar:
Integrale Visie
Onderbouwing en toelichting: Bodem en water

4.2 Ontwikkelingen

4.2.1 Woningbouwlocatie Rabobank (E4)

De ontwikkelingslocatie Rabobank ligt aan de Nicolaas Pieckstraat in de wijk Rugge. De verplaatsing van de basisscholen naar de nieuwe wijk Nieuwland-Oost is aanleiding om de groenzone langs de Nicolaas Pieckstraat en de Mgr. Smitstraat te herontwikkelen voor 76 woningen (indicatief aantal). Richtinggevende randvoorwaarden voor de ontwikkeling zijn opgenomen in paragraaf 2.4.3.

Trekker   Betrokkenen   Termijn   Status  
Gemeente Brielle   Marktpartij(en)   2009-2013   Bestemmingsplan in voorbereiding  


Navigeer naar:
Integrale Visie3.5)
Onderbouwing en toelichting: Bevolking en wonen

4.2.2 Woningbouwlocatie Reede (E6)

Woningbouwlocatie Reede biedt plaats aan ongeveer 84 woningen (appartementen). Van belang zijnde randvoorwaarden voor ontwikkeling van de locatie zijn opgenomen in paragraaf 2.4.3.

Trekker   Betrokkenen   Termijn   Status  
Gemeente Brielle   Marktpartij(en)   2009-2010   Bestemmingsplan in voorbereiding  


Navigeer naar:
Integrale Visie3.5)
Onderbouwing en toelichting: Bevolking en wonen

4.2.3 Woningbouwlocatie Watertoren (E9)

De Watertorenlocatie en het daarop aanwezige gebouw biedt plaats aan 2 woningen. Richtinggevende randvoorwaarden voor ontwikkeling van deze locatie zijn opgenomen in paragraaf 2.4.5.

Trekker   Betrokkenen   Termijn   Status  
Marktpartij(en)   Gemeente   2010-2011   Schetsplan  


Navigeer naar:
Integrale Visie3.5)
Onderbouwing en toelichting: Bevolking en wonen

4.2.4 Woningbouwlocatie Meeuwenoord (E2)

Ten noorden van de vesting liggen sportvelden. Deze worden verplaatst naar de gronden van Waardenburg. Hierdoor komt een relatief grote woningbouwlocatie vrij voor circa 400 woningen (indicatief aantal) en voorzieningen. Afhankelijk van het uiteindelijke stedenbouwkundige plan kan dit aantal hoger of lager uitvallen. Meeuwenoord biedt door zijn ligging aan het Brielse Meer kansen voor een bijzonder woonmilieu. Belangrijke richtinggevende milieu, stedenbouwkundige en verkeerskundige randvoorwaarden zijn opgenomen in paragraaf 2.4.2.

Trekker   Betrokkenen   Termijn   Status  
Gemeente Brielle   Marktpartij(en)   2010-2014   Planstudie  


Navigeer naar:
Integrale Visie3.5)
Onderbouwing en toelichting: Bevolking en wonen

4.2.5 Woningbouwlocatie Haven Tromp (E3)

Door de ligging aan het water biedt de ontwikkelingslocatie Haven Tromp kansen voor een aantrekkelijk waterwoonmilieu voor ongeveer 80 woningen (indicatief aantal). Belangrijke richtinggevende milieu en stedenbouwkundige randvoorwaarden zijn opgenomen in paragraaf 2.4.2.

Trekker   Betrokkenen   Termijn   Status  
Marktpartij(en)   Gemeente Brielle   2010-2012   Planstudie  


Navigeer naar:
Integrale Visie3.5)
Onderbouwing en toelichting: Bevolking en wonen

4.2.6 Woningbouwlocatie Lijnbaanweg Zwartewaal (E14)

De uitbreidingslocatie Lijnbaanweg biedt plaats aan ongeveer 75 woningen. Belangrijke richtinggevende milieu-, stedenbouwkundige en verkeerskundige randvoorwaarden zijn opgenomen in paragraaf 2.6.2.

Trekker   Betrokkenen   Termijn   Status  
Gemeente Brielle   Gemeente Brielle   2010-2013   Planstudie  


Navigeer naar:
Integrale Visie3.5)
Onderbouwing en toelichting: Bevolking en wonen

4.2.7 Woningbouwlocatie Zorggebouw (Reede) (E7)

Locatie Zorggebouw (Reede) hangt nauw samen met de brede school die ten noordwesten van het zorggebouw is gerealiseerd. De locatie is geschikt voor een combinatie van voorzieningen en wonen (ongeveer 26 woningen). Richtinggevende randvoorwaarden voor ontwikkeling van deze locatie zijn opgenomen in paragraaf 2.4.3.

Trekker   Betrokkenen   Termijn   Status  
Gemeente Brielle   Marktpartij(en)
Maatschappelijk org  
2011-2012   Schetsplan  


Navigeer naar:
Integrale Visie3.5)
Onderbouwing en toelichting: Bevolking en wonen

4.2.8 Woningbouwlocatie Burgemeester van Sleenstraat (E1)

De belangrijkste herstructuringslocatie binnen de vesting is de scholenlocatie aan de Burgermeester Van Sleenstraat. Het Maerlant College wordt uitgeplaatst naar de nieuwe wijk Nieuwland-Oost. Dit levert een forse locatie binnen de vesting op voor 70 woningen (indicatief aantal). Bij ontwikkeling moet rekening worden gehouden met de richtlijnen uit de kwaliteitsnota en de gegeven uitgangspunten in paragraaf 2.4.1.

Trekker   Betrokkenen   Termijn   Status  
Marktpartij(en)   Gemeente   2011-2013   Planstudie  


Navigeer naar:
Integrale Visie3.5)
Onderbouwing en toelichting: Bevolking en wonen

4.2.9 Woningbouwlocatie Jan Matthijssenlaan (E8)

Woningbouwlocatie Jan Matthijssenlaan biedt plaats aan 80 woningen (indicatief aantal). Hergebruik van het aanwezige monumentale schoolgebouw en nieuwbouw in een groene setting (met eventueel kleinschalig karakter) is hier aan de orde. Richtinggevende randvoorwaarden voor deze locatie zijn opgenomen in paragraaf 2.4.5.

Trekker   Betrokkenen   Termijn   Status  
Gemeente Brielle   Marktpartij(en)   2011-2013   Planstudie  


Navigeer naar:
Integrale Visie3.5)
Onderbouwing en toelichting: Bevolking en wonen

4.2.10 Woningbouwlocatie Middelweg Vierpolders (E13)

De uitbreidingslocatie van Vierpolders ligt aansluitend aan het bestaande woongebied ten westen van de kern. De locatie leent zich voor een dorps woonmilieu met grondgebonden woningen en biedt plaats aan 50 woningen (indicatief aantal). Richtinggevende randvoorwaarden voor deze locatie zijn opgenomen in paragraaf 2.5.2.

Trekker   Betrokkenen   Termijn   Status  
Gemeente Brielle
 
Marktpartij(en)   2012-2014   Planstudie  


Navigeer naar:
Integrale Visie3.5)
Onderbouwing en toelichting: Bevolking en wonen

4.2.11 Woningbouwlocatie De Rik Waterschapshuis (E5)

Aan weerszijden van De Rik ligt de gelijknamige ontwikkelingslocatie. Deze locatie is verdeeld in een gebied ten noorden en ten zuiden van De Rik. Gezamenlijk bieden beide gebieden plaats aan 40 woningen (indicatief aantal). Richtinggevende randvoorwaarden voor deze locatie zijn opgenomen in paragraaf 2.4.5.

Trekker   Betrokkenen   Termijn   Status  
Gemeente Brielle   Marktpartij(en)   2014-2015   Planstudie  


Navigeer naar:
Integrale Visie3.5)
Onderbouwing en toelichting: Bevolking en wonen

4.2.12 Woningbouwlocatie Oude Goote (E10, V10)

De uitbreidingslocatie Oude Goote ligt ten noorden van Vierpolders en ten zuiden van de nu in aanleg zijnde woningbouwlocatie Nieuwland-Oost. De locatie biedt plaats aan 500 woningen (indicatief aantal) en ongeveer 300 m² aan buurtondersteunende winkelvoorzieningen. Richtinggevende randvoorwaarden voor deze locatie zijn opgenomen in paragraaf 2.3.2. Belangrijk aandachtpunt is het aanleggen van een oost-west georiënteerde fietsstructuur.

Project   Trekker   Betrokkenen   Termijn   Status  
E10: Woningbouw   Gemeente Brielle
Marktpartij(en)  
Provincie (eco.verb)
Waterschap (eco.verb.)  
2014-2015   Bestemmingsplan onherroepelijk  
V10: Fietsstructuur   Gemeente Brielle   -   2015-2020   Planstudie  

Voor een volledig overzicht van V10 zie paragraaf 2.10.

Navigeer naar:
Integrale Visie3.5)
Onderbouwing en toelichting: Bevolking en wonen

4.2.13 Schoollocatie Vierpolders (E12)

In het kader van de herstructurering van de voorzieningenzone in Vierpolders worden ter plaatse van de huidige basisschool 38 nieuwe woningen gebouwd (indicatief aantal). Richtinggevende randvoorwaarden voor deze locatie zijn opgenomen in paragraaf 2.5.2.

Trekker   Betrokkenen   Termijn   Status  
Gemeente Brielle   Marktpartij(en)   2009-2011   Bestemmingsplan in voorbereiding  


Navigeer naar:
Integrale Visie3.5)
Onderbouwing en toelichting: Bevolking en wonen

4.2.14 Studielocatie wonen/kantoor Thoelaverweg

De gemeente staat verplaatsing van het aanwezige garagebedrijf met benzinestation voor naar een meer passende locatie. De vrijkomende locatie aan de Thoelaverweg is opgenomen als studielocatie voor woningbouw en/of kantoren. Randvoorwaarden voor ontwikkelingen van de locatie zijn opgenomen in paragraaf 2.3.2.

Navigeer naar:
Integrale Visie3.5)
Onderbouwing en toelichting: Bevolking en wonen

4.2.15 Uitbreiding bedrijventerrein Seggelant (E15)

Het huidige (lokale) bedrijventerrein Seggelant wordt uitgebreid met circa 8 ha uitgeefbaar terrein.

Trekker   Betrokkenen   Termijn   Status  
Gemeente Brielle   Marktpartij(en)   Vanaf 2009   Planstudie  


Navigeer naar:
Integrale Visie3.6)
Onderbouwing en toelichting: Economie en bedrijventerreinen
Ruimtelijk-stedenbouwkundige structuur en ontwerpuitgangspunten van Seggelant

4.2.16 Kwaliteitsverbetering bedrijventerrein 't Woud

Op het deels verouderde bedrijventerrein 't Woud is het verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit wenselijk. Mogelijkheden hiervoor worden onderzocht in de op te stellen Economische Visie. In 2009 heeft de gemeente opdracht gegeven voor het opstellen van deze visie.

Navigeer naar:
Integrale Visie3.6)
Onderbouwing en toelichting: Economie en bedrijventerreinen
Ruimtelijk-stedenbouwkundige structuur en ontwerpuitgangspunten van Bedrijventerrein 't Woud

4.2.17 Studielocatie (regionaal) bedrijventerrein

Een eventueel regionaal bedrijventerrein is opgenomen als studielocatie. Onderzoek moet nut en noodzaak van een dergelijk bedrijventerrein aantonen. De Economische visie gaat in op nut en noodzaak van een regionaal bedrijventerrein. In 2009 heeft de gemeente opdracht gegeven voor het opstellen van deze visie.

Navigeer naar:
Integrale Visie3.6)
Onderbouwing en toelichting: Economie en bedrijventerreinen

4.2.18 Realisatie onderwijsvoorzieningen Nieuwland-Oost (V20)

In het kader van een adequate spreiding van het onderwijs worden in Nieuwland-Oost verschillende onderwijsaccomodaties voor primair en voortgezet onderwijs gevestigd.

Trekker   Betrokkenen   Termijn   Status  
Gemeente Brielle   Maatschappelijke orga-nisaties   2009-2012   Bestemmingsplan in voorbereiding  

Voor een volledig overzicht zie paragraaf 2.20.

Navigeer naar:
Integrale Visie3.4)
Onderbouwing en toelichting: Voorzieningen en leefbaarheid
Ruimtelijk-stedenbouwkundige structuur en ontwerpuitgangspunten van Nieuwland en Nieuwland-Oost

4.2.19 Revitalisering Vierpolders (E11, V1)

Het revitaliseringsproject in Vierpolders draagt bij aan de ambitie om het voorzieningenniveau in deze kern op peil te houden en te verbeteren. Een belangrijk onderdeel van het projet is de realisatie van een multifunctioneel trefpunt voor wonen (15), onderwijs, zorg en welzijn (en eventueel winkels).

Trekker   Betrokkenen   Termijn   Status  
Gemeente Brielle   Maatschappelijke organisaties
Marktpartij(en)  
2009-2011   Bestemmingsplan in voorbereiding  

Voor een volledig overzicht zie paragraaf 2.1.

Navigeer naar:
Integrale Visie3.4)
Onderbouwing en toelichting: Voorzieningen en leefbaarheid
Ruimtelijk-stedenbouwkundige structuur en ontwerpuitgangspunten van Vierpolders

4.2.20 Aanleg golfbaan Lagerwoude (V17)

Rondom het fort aan de Peltsersdijk biedt de structuurvisie ruimte aan (particuliere) ontwikkeling van een 27 holes golfbaan, deels op grondgebied van de gemeente Brielle.

Trekker   Betrokkenen   Termijn   Status  
Marktpartij(en)   Gemeenten: Westvoorne Brielle en Hellevoetsluis
Waterschap  
Vanaf 2010
 
Opstellen  

Voor een volledig overzicht zie paragraaf 2.17.

Navigeer naar:
Integrale Visie3.8)
Onderbouwing en toelichting: Recreatie en toerisme | Streekplanuitwerking Voorne

4.2.21 Aanleg Sportpark (V2)

Op de Gronden van Waardenburg wordt een nieuw sportpark gerealiseerd, dat onder andere plaats moet bieden aan de te verplaatsen sportvoorzieningen van Meeuwenoord.

Trekker   Betrokkenen   Termijn   Status  
Gemeente Brielle   Maatschappelijke organisaties
Waterschap (eco. verb.)
Provincie (eco. verb.)  
2010-2011   Bestemmingsplan in voorbereiding  

Voor een volledig overzicht zie paragraaf 2.2.

Navigeer naar:
Integrale Visie3.4)
Onderbouwing en toelichting: Recreatie en toerisme

4.2.22 Intensiveringsgebieden recreatie (V18)

De Krabbeplaat, het oostelijke deel van de Ondernemingspolder en de Plas van Heenvliet zijn aangewezen voor intensievere vormen van dagrecreatie. Commerciële en jaarrondvoorzieningen (zoals watersportvoorzieningen) kunnen hier een plek krijgen. Voor de Plas van Heenvliet zijn concrete plannen voor ontwikkeling van de plas tot natuur- en recreatieplas.

Trekker   Betrokkenen   Termijn   Status  
Marktpartij(en)   Gemeente Brielle
Recreatieschap  
Vanaf 2009
(Plan van Heenvliet tot 2016)  
In uitvoering (Plas van Heenvliet)  

Voor een volledig overzicht zie paragraaf 2.18.

Navigeer naar:
Integrale Visie3.8)
Onderbouwing en toelichting: Ecologie | Landschap, cultuurhistorie en archeologie | Bodem en water | Recreatie en toerisme

4.2.23 Aanleg natuurvriendelijke oevers (V11 en V12)

Om de natuurbeleving te versterken, de waterkwaliteit te verbeteren en de recreatiemogelijkheden beter te benutten worden natuurvriendelijke oevers aangelegd. De structuurvisie voorziet in de aanleg van natuurvriendelijke oevers langs het Spui, Kaaivest en Molenvest.

Project   Trekker   Betrokkenen   Termijn   Status  
V11 Kaaivest/Molenvest   Gemeente Brielle   Waterschap   2009-2010   In uitvoering  
V12 Spui   Waterschap   Gemeente Brielle   2009   Planstudie  

Voor een volledig overzicht van V11 zie paragraaf 2.11 en van V12 zie paragraaf 2.12.

Navigeer naar:
Integrale Visie3.7)
Onderbouwing en toelichting: Ecologie | Bodem en water

4.2.24 Aanleg ecologische verbinding (V13, V14 en V15)

Om de ecologische hoofdstructuur/het groenblauw raamwerk compleet te maken worden missende schakels aangelegd in combinatie met het herstellen en opwaarderen van de krekenstructuur. Recreatief medegebruik van de verbindingen/kreken is een belangrijk uitgangspunt. Het gaat om de verbindingen: Spui-Brielse Meer, verbinding langs de Moeraatseweg en de verbinding Holle Mare.

Trekker   Betrokkenen   Termijn   Status  
Provincie Zuid Holland
Gemeente Brielle  
Gemeente Brielle
Stadsregio Rotterdam
Waterschap  
Vanaf 2010   Planstudie  

Voor een volledig overzicht zie paragraaf 2.13 (Spui-Brielse Meer), 2.14 (Glastuinbouwgebied) en 2.15 (Holle Mare).

Navigeer naar:
Integrale Visie3.7)
Onderbouwing en toelichting: Ecologie | Landschap, cultuurhistorie en archeologie | Bodem en water

4.2.25 Studietracé ecologische verbinding

In combinatie met de uitbreiding van Seggelant worden alternatieve tracés voor de aan te leggen ecologische verbinding onderzocht.

Navigeer naar:
Integrale Visie3.7)
Onderbouwing en toelichting: Ecologie | Landschap, cultuurhistorie en archeologie | Bodem en water

4.2.26 Ontwikkeling concentratiegebied glastuinbouw (E16, V9)

Brielle zet actief in op de sanering van glastuinbouwbedrijven ter verbetering van de ruimtelijke kwaliteit. Door circa 25 ha aan glastuinbouw toe te voegen aan het concentratiegebied Vierpolders is het mogelijk om elders in de gemeente glas te saneren. Een goede en groene landschappelijke inpassing van nieuwe kassencomplexen is van belang bij ontwikkeling van het concentratiegebied.
Daarnaast zet Brielle zich in voor aansluiting van het glastuinbouwgebied op de N57.

Project   Trekker   Betrokkenen   Termijn   Status  
E10: Glastuinbouw   Gemeente Brielle   Marktpartij(en)   Vanaf 2009   Bestemmingsplan in procedure  
V9: Ontsluiting   Waterschap   Gemeente Brielle en Hellevoetsluis   2010-2012   Initiatief  

Voor een volledig overzicht van V9 zie paragraaf 2.9.

Navigeer naar:
Integrale Visie3.7 en 3.9)
Onderbouwing en toelichting: Bestemmingsplan Landelijk gebied | RR2020 | Streekplanuitwerking Voorne.

4.2.27 Ruimte voor ruimte kavels (E17)

Ter compensatie van glassanering wordt ruimte geboden aan de bouw van woningen op een aantal locaties in het buitengebied. Uitgangspunten voor de ontwikkeling van ruimte voor ruimte kavels zijn opgenomen in paragraaf 2.3.2.

Trekker   Betrokkenen   Termijn   Status  
Gemeente
Marktpartij(en)  
Gemeente
Marktpartij(en)  
Vanaf 2009   Bestemmingsplan in voorbereiding  


Klik hier voor de integrale Visie

4.2.28 Hoofdinfrastructuur N57 (V4)

De N57 is een bestaande weg die functioneert als onderdeel van het regionaal wegennet. Verbetering van de doorstroming en verkeersveiligheid staat hier centraal.

Trekker   Betrokkenen   Termijn   Status  
Rijkswaterstaat   -   Vanaf 2020   -  

Voor een volledig overzicht zie paragraaf 2.4.

Navigeer naar:
Integrale Visie3.10)
Onderbouwing en toelichting: Verkeer en vervoer

4.2.29 Hoofdinfrastructuur N218

De N218/Groene Kruisweg functioneert als onderdeel van het regionaal wegennet. Verbetering van de doorstroming en verkeersveiligheid staat hier centraal. Inzet is het verbeteren van de doorstroming op het gehele tracé (binnen Brielle) door de aanleg van rotondes (zie paragraaf 4.2.31).

Navigeer naar:
Integrale Visie3.10)
Onderbouwing en toelichting: Verkeer en vervoer

4.2.30 Reconstructie kruising N57-N218 (V3)

Voor een betere doorstroming van de N57 en N218 wordt de kruising van beide wegen ongelijkvloers.

Trekker   Betrokkenen   Termijn   Status  
Provincie Zuid Holland
Stadsregio Rotterdam
Rijkswaterstaat  
Gemeente Brielle
 
2010-2012   Start engineering  

Voor een volledig overzicht zie paragraaf 2.3.

Navigeer naar:
Integrale Visie3.10)
Onderbouwing en toelichting: Verkeer en vervoer

4.2.31 Aanleg rotondes (V5, V6, V7 en V8)

Voor een betere verkeersveiligheid en doorstroming worden de volgende rotondes aangelegd:

Project   Trekker   Betrokkenen   Termijn   Status  
V5: N218 - G.J. van den Boogerdweg + N218 - P. van der Wallendam   Stadsregio Rotterdam
 
Gemeente Brielle   2010   Bestek-
fase  
V8: N218 - Koolhoekweg   Zie ontsluiting Meeuwenoord (4.2.32)  
V6: N218 - Thoelaverweg   Provincie Zuid Holland   Gemeente Brielle   Voor 2020   Planstudie  
N218 - Henri Fordstraat   In uitvoering  
V7: Hossenbosdijk - Veckdijk - De Nolle   Van Erk   Gemeente Brielle
Waterschap
Stadsregio Rotterdam  
2010   Bestem-mingsplan in voorbereiding  

Voor een volledig overzicht van V5 zie paragraaf 2.5, van V6 zie paragraaf 2.6, van V7 zie paragraaf 2.7 en van V8 zie paragraaf 2.8 .

Navigeer naar:
Integrale Visie3.10)
Onderbouwing en toelichting: Verkeer en vervoer

4.2.32 Aanleg nieuwe ontsluiting Meeuwenoord (V8)

Bij ontwikkeling van woningbouwlocatie Meeuwenoord wordt een nieuwe ontsluitingsweg aangelegd naar de N218.

Trekker   Betrokkenen   Termijn   Status  
Waterschap   Gemeente Brielle   2010-2013   Ontwerpfase  

Voor een volledig overzicht zie paragraaf 2.8.

Navigeer naar:
Integrale Visie3.10)
Onderbouwing en toelichting: Verkeer en vervoer

4.2.33 Opheffen waterbergingstekort Ondernemingspolder (V16)

Het opheffen van het bestaande waterbergingstekort door aanleg van open water in de Ondernemingspolder.

Trekker   Betrokkenen   Termijn   Status  
Waterschap   Gemeente Brielle   Vanaf 2010   Planstudie  

Voor een volledig overzicht zie paragraaf 2.16.

Navigeer naar:
Integrale Visie3.7)
Onderbouwing en toelichting: Bodem en water