direct naar inhoud van 5.1 Aanpak structuurvisie en kostenverhaal
Plan: Structuurvisie Brielle
Status: vastgesteld
Plantype: structuurvisie
IMRO-idn: NL.IMRO.0501.structuurvisie0130-0002

5.1 Aanpak structuurvisie en kostenverhaal

Voorzieningen en exploitatiegebieden
De structuurvisie geeft een beschrijving van de projecten die in de komende jaren voorzien zijn om tot uitvoering te worden gebracht (zie hoofdstuk 4 en bijlage 2). Hierbij is onderscheid gemaakt in:

  • 1. projecten of onderzoeken die te maken hebben met de aanleg van voorzieningen buiten exploitatiegebieden;
  • 2. projecten die gerelateerd zijn aan exploitatiegebieden.

Bij aanleg van voorzieningen buiten exploitatiegebieden gaat het om projecten die geld kosten en waar geen opbrengsten worden gegenereerd. Bij projecten die gerelateerd zijn aan exploitatiegebieden worden wel opbrengsten gegenereerd. De eerste categorie projecten wordt in het navolgende aangemerkt als voorziening. De tweede categorie wordt aangemerkt als exploitatiegebied.

Voorbeelden van voorzieningen zijn:

  • de aanleg van nieuwe ontsluitingswegen;
  • de aanleg van recreatieve groenstructuren;
  • realisatie van ecologische verbindingszones;
  • landschappelijke inpassing bij bestaande locaties of dorpsranden.


Voorbeelden van exploitatiegebieden zijn:

  • uitbreidingslocaties voor woningbouw of bedrijventerreinen;
  • herstructureringsgebieden en herontwikkelingslocaties;
  • transformatielocaties van bedrijven naar woningbouw of dergelijke.


Aanduiding projecten
In bijlage 2 is aangegeven welke projecten in de structuurvisie een rol spelen in de uitvoerbaarheid en het kostenverhaal. De projecten zijn opvolgend genummerd en in kleurcodering is onderscheid aangebracht tussen voorzieningen enerzijds en exploitatiegebieden anderzijds.