direct naar inhoud van 5.2.1 Uitvoerbaarheid van de structuurvisie
Plan: Structuurvisie Brielle
Status: vastgesteld
Plantype: structuurvisie
IMRO-idn: NL.IMRO.0501.structuurvisie0130-0002
5.2.1 Uitvoerbaarheid van de structuurvisie

De Wro geeft aan dat de structuurvisie ingaat op de wijze waarop de raad zich voorstelt de voorgenomen ontwikkeling te doen verwezenlijken. Voor de uitvoering wordt verwezen naar de vigerende en nog op te stellen bestemmingsplannen en de daarbij behorende financiële paragrafen. Om inzicht te bieden in de mate waarin de structuurvisie mogelijkheden biedt om tot kostenverhaal in die bestemmingsplannen over te gaan, zijn de thans bekende projecten samengevat in een overzicht "Confrontatietabel" (zie bijlage 3)10.
Uit de tabel (zie kolom 4 en 5) blijkt dat een aantal van de te realiseren voorzieningen kunnen worden aangemerkt als “bovenwijkse voorzieningen”. Bij de uitvoering van de betreffende exploitatiegebieden wordt het – nader te bepalen - aandeel van de uitvoeringskosten van de betreffende voorziening ten laste gebracht van de exploitatie van deze exploitatiegebieden.
Daarnaast is – indien hierover afspraken gemaakt kunnen worden in anterieure overeenkomsten11 – een nader te bepalen bedrag mogelijk te verhalen in de vorm van vrijwillige bijdragen in ruimtelijke ontwikkelingen. De voorzieningen en exploitatiegebieden die deze mogelijkheid bieden zijn aangegeven in de confrontatietabel (zie kolom 6). Op dit moment kan nog geen zekerheid worden geboden over de uiteindelijke hoogte van de vrijwillige bijdragen. Deze hoogte is afhankelijk van de uitkomst van eventuele afspraken die in anterieure overeenkomsten kunnen worden gemaakt. Om die reden is met bedragen vooralsnog geen rekening gehouden.

Voor het overige zullen de met uitvoering van de voorzieningen gemoeide kosten moeten worden gedekt uit de algemene middelen of uit andere bijdragen (bijvoorbeeld thans nog niet onderzochte subsidiemogelijkheden) om de in de structuurvisie opgenomen projecten te kunnen uitvoeren.
Bij de beschouwing van de nog te dekken kosten moet worden bedacht dat die voor het overgrote deel bestaan uit voorzieningen waarover binnen de raad al gedachtenwisseling heeft plaatsgevonden (onder andere onderwijsvoorzieningen, sportpark, revitalisering Vierpolders) en waarover op korte termijn besluitvorming te verwachten is.