direct naar inhoud van 5.3 Proces uitvoering projecten
Plan: Structuurvisie Brielle
Status: vastgesteld
Plantype: structuurvisie
IMRO-idn: NL.IMRO.0501.structuurvisie0130-0002

5.3 Proces uitvoering projecten

Uitvoerbaarheid projecten
Om de ambities (zie hoofdstuk 3) te verwezenlijken voorziet de structuurvisie in een aantal projecten. Bijlage 2 geeft een overzicht per project wat betreft de status, de relatie met andere projecten, welke financieringsbron kan worden aangesproken en van welke partijen subsidie verwacht kan worden.

Nadere uitwerking beleid
Deze structuurvisie geeft de hoofdlijnen van het (ruimtelijke) beleid weer. Strategische beleidskeuzen worden verder uitgewerkt in sectoraal operationeel beleid. Concrete actie in dit kader is het opstellen van een Economische Visie. Bij de concrete uitvoering van projecten zal de wijze van financiering nadrukkelijk in beeld moeten gebracht.
Daarnaast is het monitoren van het beleid van belang om doorwerking van het beleid en het behalen van de beoogde ambities te bepalen. Dit kan tot gevolg hebben dat de structuurvisie op termijn en afhankelijk van de uitkomst van de monitoring (deels) moet worden geactualiseerd.

Projecten waarin de structuurvisie niet voorziet
Gedurende de looptijd van de structuurvisie kunnen initiatieven zich aandienen waarin de structuurvisie niet voorziet. Dit betekent echter niet dat voor uitvoering van deze initiatieven de structuurvisie herzien moet worden. Als initiatieven bijdragen aan verwezenlijking van de ambities van deze structuurvisie kan worden besloten het betreffende project te realiseren.