direct naar inhoud van Hoofdstuk 5 Uitvoerbaarheid
Plan: Structuurvisie Brielle
Status: vastgesteld
Plantype: structuurvisie
IMRO-idn: NL.IMRO.0501.structuurvisie0130-0002

Hoofdstuk 5 Uitvoerbaarheid

De structuurvisie is een beleidsdocument dat aanknopingspunten biedt voor het al of niet toestaan van bepaalde functies op daarvoor aangewezen plekken, maar ook een beleidsdocument dat wil stimuleren dat nieuwe ontwikkelingen gerealiseerd worden.
Voor een aanzienlijk deel van het gemeentelijke grondgebied betekent dit (actief) beheer, zonder dat sprake is van ontwikkelingsprojecten. Voor onderdelen van het grondgebied voorziet de structuurvisie in nieuwe ontwikkelingen. De meest uitgesproken voorbeelden daarvan zijn de woningbouwlocaties en infrastructurele ingrepen. Ook bevat de structuurvisie enkele onderzoeksopdrachten.
Dit hoofdstuk geeft aan hoe de visie in de uitvoering gestalte kan krijgen. Voor zover daarvan sprake is wordt inzicht gegeven in de onderlinge afhankelijkheid van op te pakken projecten die geld kosten (voorzieningen) en projecten die mogelijk een bijdrage kunnen leveren aan de totstandkoming van de voorzieningen (exploitatiegebieden). Voor een overzicht van de verschillende voorzieningen en exploitatiegebieden, zie onderstaande figuur 5.1.
In hoofdstuk 4 zijn de voorgenomen vervolgacties gegeven per project. Paragraaf 5.1 beschrijft de aanpak van de manier waarop in deze structuurvisie met het kostenverhaal wordt omgegaan. Paragraaf 5.2 gaat in op de uitvoering van de structuurvisie en op de verhaalsmogelijkheden (wijze van grondexploitatie). Tot slot gaat paragraaf 5.3 in op uitvoering per project, nader uit te werken beleid en de manier waarop wordt omgegaan met projecten waarin deze structuurvisie niet voorziet.

afbeelding "i_NL.IMRO.0501.structuurvisie0130-0002_0004.jpg"

5.1 Aanpak structuurvisie en kostenverhaal

Voorzieningen en exploitatiegebieden
De structuurvisie geeft een beschrijving van de projecten die in de komende jaren voorzien zijn om tot uitvoering te worden gebracht (zie hoofdstuk 4 en bijlage 2). Hierbij is onderscheid gemaakt in:

 • 1. projecten of onderzoeken die te maken hebben met de aanleg van voorzieningen buiten exploitatiegebieden;
 • 2. projecten die gerelateerd zijn aan exploitatiegebieden.

Bij aanleg van voorzieningen buiten exploitatiegebieden gaat het om projecten die geld kosten en waar geen opbrengsten worden gegenereerd. Bij projecten die gerelateerd zijn aan exploitatiegebieden worden wel opbrengsten gegenereerd. De eerste categorie projecten wordt in het navolgende aangemerkt als voorziening. De tweede categorie wordt aangemerkt als exploitatiegebied.

Voorbeelden van voorzieningen zijn:

 • de aanleg van nieuwe ontsluitingswegen;
 • de aanleg van recreatieve groenstructuren;
 • realisatie van ecologische verbindingszones;
 • landschappelijke inpassing bij bestaande locaties of dorpsranden.


Voorbeelden van exploitatiegebieden zijn:

 • uitbreidingslocaties voor woningbouw of bedrijventerreinen;
 • herstructureringsgebieden en herontwikkelingslocaties;
 • transformatielocaties van bedrijven naar woningbouw of dergelijke.


Aanduiding projecten
In bijlage 2 is aangegeven welke projecten in de structuurvisie een rol spelen in de uitvoerbaarheid en het kostenverhaal. De projecten zijn opvolgend genummerd en in kleurcodering is onderscheid aangebracht tussen voorzieningen enerzijds en exploitatiegebieden anderzijds.

5.2 Financiële uitvoerbaarheid van de structuurvisie

De structuurvisie vormt het ruimtelijk beleidskader tot 2020 en kent nog een aantal onzekerheden. Hierdoor is het abstractieniveau van de structuurvisie hoog en de bandbreedte van de kosten die zijn gemoeid met uitvoering van de projecten groot. De kosten van de verschillende projecten zijn afhankelijk van diverse factoren en in dit stadium nog niet goed te bepalen. Bij de concrete uitvoering van de projecten zal nader worden ingegaan op de met uitvoering van die projecten gemoeide kosten en de mate waarin deze verhaald kunnen worden.

5.2.1 Uitvoerbaarheid van de structuurvisie

De Wro geeft aan dat de structuurvisie ingaat op de wijze waarop de raad zich voorstelt de voorgenomen ontwikkeling te doen verwezenlijken. Voor de uitvoering wordt verwezen naar de vigerende en nog op te stellen bestemmingsplannen en de daarbij behorende financiële paragrafen. Om inzicht te bieden in de mate waarin de structuurvisie mogelijkheden biedt om tot kostenverhaal in die bestemmingsplannen over te gaan, zijn de thans bekende projecten samengevat in een overzicht "Confrontatietabel" (zie bijlage 3)10.
Uit de tabel (zie kolom 4 en 5) blijkt dat een aantal van de te realiseren voorzieningen kunnen worden aangemerkt als “bovenwijkse voorzieningen”. Bij de uitvoering van de betreffende exploitatiegebieden wordt het – nader te bepalen - aandeel van de uitvoeringskosten van de betreffende voorziening ten laste gebracht van de exploitatie van deze exploitatiegebieden.
Daarnaast is – indien hierover afspraken gemaakt kunnen worden in anterieure overeenkomsten11 – een nader te bepalen bedrag mogelijk te verhalen in de vorm van vrijwillige bijdragen in ruimtelijke ontwikkelingen. De voorzieningen en exploitatiegebieden die deze mogelijkheid bieden zijn aangegeven in de confrontatietabel (zie kolom 6). Op dit moment kan nog geen zekerheid worden geboden over de uiteindelijke hoogte van de vrijwillige bijdragen. Deze hoogte is afhankelijk van de uitkomst van eventuele afspraken die in anterieure overeenkomsten kunnen worden gemaakt. Om die reden is met bedragen vooralsnog geen rekening gehouden.

Voor het overige zullen de met uitvoering van de voorzieningen gemoeide kosten moeten worden gedekt uit de algemene middelen of uit andere bijdragen (bijvoorbeeld thans nog niet onderzochte subsidiemogelijkheden) om de in de structuurvisie opgenomen projecten te kunnen uitvoeren.
Bij de beschouwing van de nog te dekken kosten moet worden bedacht dat die voor het overgrote deel bestaan uit voorzieningen waarover binnen de raad al gedachtenwisseling heeft plaatsgevonden (onder andere onderwijsvoorzieningen, sportpark, revitalisering Vierpolders) en waarover op korte termijn besluitvorming te verwachten is.

5.2.2 Wijze van grondexploitatie

Voor een aantal van de projecten (voorzieningen) moet (deels) financiële dekking worden gevonden in de grondexploitatie van de exploitatiegebieden. Zodra meer duidelijkheid is over definitieve plannen en ontwikkeling/aanleg van locaties en voorzieningen kan de relatie tussen kostenverhaal en grondexploitatie nader worden uitgewerkt. Dit zal zijn beslag krijgen in de bij vaststelling van de betreffende bestemmingsplannen te maken afspraken in anterieure overeenkomsten van grondexploitatie en/of in de vast te stellen exploitatieplannen.

Subsidies
Subsidies kunnen een bijdrage leveren in financiële dekking van de kosten van projecten. Voor een aantal projecten zijn de mogelijkheden van subsidies al onderzocht en zijn subsidiebedragen toegezegd.

Bovenwijkse kosten
Bij bovenwijkse kosten gaat het om kosten die worden gemaakt voor het realiseren van een voorziening die van nut is voor het betreffende exploitatiegebied en voor één of meerdere andere gebieden. Bovenwijkse kosten worden naar rato van profijt toebedeeld aan alle gebieden die baat hebben bij de voorziening.
Voor de bovenwijkse kosten is kostenverhaal mogelijk zowel in een exploitatieplan als in overeenkomsten van grondexploitatie. Voor de voorzieningen waar sprake is van kostenverhaal via bovenwijkse kosten, zijn de betreffende indicaties van bedragen opgenomen in de confrontatietabel.

Bovenplanse kosten
Bij bovenplanse kosten gaat het om de zogenoemde vrijwillige bijdrage in ruimtelijke ontwikkelingen. Dit is een financiële vergoeding aan de gemeente in de vorm van een fondsbijdrage voor in een vastgestelde structuurvisie vastgelegde ruimtelijke ontwikkelingen. Bepalingen over deze bijdrage kunnen op basis van vrijwilligheid worden opgenomen in een anterieure overeenkomst. Bij een aantal voorzieningen is sprake van een mogelijke toerekening aan exploitatiegebieden. De locaties die kansen bieden voor deze vorm van kostenverhaal, zijn aangeduid in de confrontatietabel.

Bovenplanse verevening
Bij bovenplanse verevening gaat het om bijdragen vanuit winstgevende exploitatiegebieden ter (gedeeltelijke) dekking van een tekort in de grondexploitatie in een ander exploitatiegebied.  De wetgeving is op dit aspect niet volstrekt helder. Jurisprudentie kan mogelijk leiden tot een aanscherping van de mogelijkheden waarbij bovenplanse verevening kan plaatsvinden. Onderstaand zijn – als voorbeeld – twee situaties gegeven waarbij verevening mogelijk kan plaatsvinden.

 • 1. Bovenplanse verevening kan aan de orde zijn indien op locaties het te realiseren bouwprogramma afwijkt van het gemiddelde bouwprogramma (zoals dat bijvoorbeeld is vastgelegd in een woonvisie). Het gaat hier enerzijds om verevening van:
 • locaties waarin een programma wordt gerealiseerd dat meer opbrengsten genereert dan op grond van het gemiddelde kon worden verwacht; en
 • locaties waarin een programma wordt gerealiseerd dat minder opbrengsten genereert dan op grond van het gemiddelde kon worden verwacht.
 • 2. Bij herontwikkeling in bestaand stedelijk gebied kan sprake zijn van herlocatie van bestaande functies (bijvoorbeeld een schoollocatie).  De vrijkomende locatie wordt vervolgens herontwikkeld. De locaties zijn hierdoor onlosmakelijk met elkaar verbonden. Zonder herontwikkeling van de oude locatie zou bijvoorbeeld de ontwikkeling op de nieuwe locatie niet mogelijk zijn en omgekeerd. Dergelijke ontwikkelingen kunnen in aanmerking komen voor bovenplanse verevening.

Bovenbeschreven locaties kunnen mogelijk met elkaar worden verevend door stortingen in, dan wel onttrekkingen aan een fonds dat hiertoe wordt ingesteld. Afhankelijk van de uiteindelijke invulling van de woningbouwlocaties kan worden bezien of en in welke mate sprake is van het kunnen toepassen van verevening.

5.2.3 Fondsvorming

De Wro biedt de mogelijkheid een fonds (bestemmingsreserve) in te stellen voor bovenplanse kosten. Een dergelijk fonds kan worden gevoed uit exploitatieovereenkomsten of subsidies. Bijdragen aan het fonds kunnen geen deel uitmaken van de in een exploitatieplan opgenomen kosten.
De structuurvisie moet aanwijzingen bevatten over de bestedingen die ten laste van dit fonds kunnen komen. Alleen dan kan van dit middel gebruik worden gemaakt. Hoewel de structuurvisie een beleidskader is met een voornamelijk politiek-bestuurlijke bindende werking, moet een grondslag voor fondsvorming gelegd worden. In de structuurvisie is hierop in hoofdlijnen voorgesorteerd. In de planuitwerkingen zal het een en ander nog nader worden uitgewerkt.
De projectbladen (bijlage 2) en de confrontatietabel (bijlage 3) geven aan voor welke voorzieningen investeringen ten laste van het fonds kunnen komen. Daarnaast is weergegeven bij welke voorzieningen investeringen ten laste van welke ontwikkelingen (exploitatiegebieden) fondsbijdragen gevergd (kunnen) worden.

5.3 Proces uitvoering projecten

Uitvoerbaarheid projecten
Om de ambities (zie hoofdstuk 3) te verwezenlijken voorziet de structuurvisie in een aantal projecten. Bijlage 2 geeft een overzicht per project wat betreft de status, de relatie met andere projecten, welke financieringsbron kan worden aangesproken en van welke partijen subsidie verwacht kan worden.

Nadere uitwerking beleid
Deze structuurvisie geeft de hoofdlijnen van het (ruimtelijke) beleid weer. Strategische beleidskeuzen worden verder uitgewerkt in sectoraal operationeel beleid. Concrete actie in dit kader is het opstellen van een Economische Visie. Bij de concrete uitvoering van projecten zal de wijze van financiering nadrukkelijk in beeld moeten gebracht.
Daarnaast is het monitoren van het beleid van belang om doorwerking van het beleid en het behalen van de beoogde ambities te bepalen. Dit kan tot gevolg hebben dat de structuurvisie op termijn en afhankelijk van de uitkomst van de monitoring (deels) moet worden geactualiseerd.

Projecten waarin de structuurvisie niet voorziet
Gedurende de looptijd van de structuurvisie kunnen initiatieven zich aandienen waarin de structuurvisie niet voorziet. Dit betekent echter niet dat voor uitvoering van deze initiatieven de structuurvisie herzien moet worden. Als initiatieven bijdragen aan verwezenlijking van de ambities van deze structuurvisie kan worden besloten het betreffende project te realiseren.