direct naar inhoud van 6.1 Nota koersbepaling
Plan: Structuurvisie Brielle
Status: vastgesteld
Plantype: structuurvisie
IMRO-idn: NL.IMRO.0501.structuurvisie0130-0002

6.1 Nota koersbepaling

In deze fase zijn op pragmatische wijze de relevante beleidsplannen en projecten bij elkaar gebracht. In aansluiting daarop zijn de koers en hoofdlijnen voor de op te stellen structuurvisie geformuleerd. De Nota Koersbepaling is het resultaat van deze actie. Na bespreking van de Nota Koersbepaling met de raad en de bevolking heeft deze samen met de naar voren gebrachte aandachtspunten de input gevormd voor de ontwerpstructuurvisie.

Behandeling in de raad
De Nota Koersbepaling is besproken in het college van b&w en de Commissie grondgebied. Belangrijkste gespreksonderwerpen waren:

 • de ambitie van de structuurvisie;
 • plancapaciteit van de woningbouwlocaties;
 • woningbouwlocaties (met speciale aandacht voor de locatie Meeuwenoord);
 • de zoeklocatie voor een regionaal bedrijventerrein;
 • recreatieve zone langs het Brielse Meer;
 • bereikbaarheid van de gemeente;
 • ecologische verbindingszones.


Betrekken van bevolking
Na behandeling in de raad is in 2008 ook de bevolking betrokken en geïnformeerd over de Nota Koersbepaling. Discussie- en gespreksonderwerpen die aan bod kwamen zijn onder andere:

 • duurzaam bouwen;
 • route gevaarlijke stoffen over de Groene Kruisweg;
 • woningbouw op locatie Meeuwenoord;
 • verhuizing van de sportverenigingen van Meeuwenoord naar de Gronden van Waardenburg;
 • uitbreiding van bedrijventerrein Seggelant en een eventueel regionaal bedrijventerrein;
 • ecologische verbindingszones en het krekenplan;
 • bereikbaarheid van de gemeente.

Naast de raad en de bevolking zijn ook de Stadsregio en het Recreatieschap geïnformeerd en geconsulteerd over de Nota Koersbepaling. De input vanuit de raad, de bevolking, de Stadsregio en het Recreatieschap is meegenomen in de ontwerpstructuurvisie.