direct naar inhoud van Hoofdstuk 6 Proces en communicatie
Plan: Structuurvisie Brielle
Status: vastgesteld
Plantype: structuurvisie
IMRO-idn: NL.IMRO.0501.structuurvisie0130-0002

Hoofdstuk 6 Proces en communicatie

Dit hoofdstuk gaat in op het totstandkomingsproces van de structuurvisie Brielle. Het proces bestond uit twee stappen, namelijk het opstellen van de Nota Koersbepaling en uitwerken van deze nota tot de ontwerpstructuurvisie. De volgende twee paragrafen gaan verder in op deze twee stappen.

6.1 Nota koersbepaling

In deze fase zijn op pragmatische wijze de relevante beleidsplannen en projecten bij elkaar gebracht. In aansluiting daarop zijn de koers en hoofdlijnen voor de op te stellen structuurvisie geformuleerd. De Nota Koersbepaling is het resultaat van deze actie. Na bespreking van de Nota Koersbepaling met de raad en de bevolking heeft deze samen met de naar voren gebrachte aandachtspunten de input gevormd voor de ontwerpstructuurvisie.

Behandeling in de raad
De Nota Koersbepaling is besproken in het college van b&w en de Commissie grondgebied. Belangrijkste gespreksonderwerpen waren:

 • de ambitie van de structuurvisie;
 • plancapaciteit van de woningbouwlocaties;
 • woningbouwlocaties (met speciale aandacht voor de locatie Meeuwenoord);
 • de zoeklocatie voor een regionaal bedrijventerrein;
 • recreatieve zone langs het Brielse Meer;
 • bereikbaarheid van de gemeente;
 • ecologische verbindingszones.


Betrekken van bevolking
Na behandeling in de raad is in 2008 ook de bevolking betrokken en geïnformeerd over de Nota Koersbepaling. Discussie- en gespreksonderwerpen die aan bod kwamen zijn onder andere:

 • duurzaam bouwen;
 • route gevaarlijke stoffen over de Groene Kruisweg;
 • woningbouw op locatie Meeuwenoord;
 • verhuizing van de sportverenigingen van Meeuwenoord naar de Gronden van Waardenburg;
 • uitbreiding van bedrijventerrein Seggelant en een eventueel regionaal bedrijventerrein;
 • ecologische verbindingszones en het krekenplan;
 • bereikbaarheid van de gemeente.

Naast de raad en de bevolking zijn ook de Stadsregio en het Recreatieschap geïnformeerd en geconsulteerd over de Nota Koersbepaling. De input vanuit de raad, de bevolking, de Stadsregio en het Recreatieschap is meegenomen in de ontwerpstructuurvisie.

6.2 Ontwerpstructuurvisie

In deze fase is de Nota Koersbepaling vertaald en uitgewerkt tot een concept ontwerpstructuurvisie. Bij het uitwerken van het ruimtelijk beleid en de ontwikkelingsprojecten is in het bijzonder ook aandacht besteed aan:

 • programmatische aspecten;
 • stedenbouwkundige randvoorwaarden;
 • randvoorwaarden en uitvoeringsstrategie vanuit diverse milieuaspecten;
 • randvoorwaarden vanuit ecologie, water en cultuurhistorie;
 • financiële uitvoerbaarheid van projecten.

In het kader van het vooroverleg is de concept ontwerpstructuurvisie besproken met de stadsregio, het waterschap en het recreatieschap. Na behandeling in het college volgden bespreking in de raad en de inspraakprocedure voor de bevolking.

6.3 Inspraak en overleg

Op basis van de gemeentelijke inspraakverordening en voor het verkrijgen van extra (maatschappelijk) draagvlak heeft de structuurvisie van 25 september 2009 tot en 6 november 2009 ter inzage gelegen. Daarnaast is het toegestuurd aan de overlegpartners. Gedurende de terinzagetermijn zijn drie reacties van overlegpartners ontvangen en één inspraakreactie. Deze zijn samengevat en beantwoord in de nota 'Structuurvisie Brielle – Samenvatting en beantwoording reacties', d.d. 20 november 2009. Samen met de structuurvisie is deze nota ter vaststelling aangeboden aan de gemeenteraad. Op 8 december 2009 is de structuurvisie vastgesteld.


De volgende instanties hebben een overlegreactie ingediend:

 • 1. Waterschap Hollandse Delta.
 • 2. VROM-Inspectie.
 • 3. Stadsregio Rotterdam.

Daarnaast is een reactie van Bewonersvereniging Meeuwenoord ontvangen.