direct naar inhoud van 1.2.2 Streekplanuitwerking Voorne
Plan: Structuurvisie Brielle
Status: vastgesteld
Plantype: structuurvisie
IMRO-idn: NL.IMRO.0501.structuurvisie0130-0002
1.2.2 Streekplanuitwerking Voorne

Sanering verspreid liggend glas en concentratiegebied Vierpolders
In de streekplanuitwerking Voorne (2007) geeft de stadsregio Rotterdam aan op welke locaties glastuinbouw wordt gesaneerd en waar golfbanen mogelijk zijn. De streekplanuitwerking komt voort uit het RR2020. In het RR2020 is vastgelegd dat de streekplanuitwerking alleen op deze onderwerpen betrekking heeft en is het gebied van de streekplanuitwerking bepaald.
Binnen de gemeente Brielle is de aanwijzing van het concentratiegebied voor glastuinbouw bij Vierpolders de grootse ontwikkeling. Door 20 ha aan glastuinbouw toe te voegen aan het concentratiegebied Vierpolders is het mogelijk om elders in de gemeente glas te saneren. Doelstelling van de streekplanuitwerking met betrekking tot de sanering van verspreid liggend glas is het verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit op Voorne.

Golfbaan Lagerwoude
De streekplanuitwerking biedt daarnaast de mogelijkheid tot het realiseren van een nieuwe golfbaan bij het Fort Peltsersdijk. Bebouwing is alleen toegestaan als die functioneel gebonden is aan de golfbaan. Bij de inrichting van de golfbaan is een goede omgang met de groenstructuur, de aanwezige cultuurhistorische waarden en de openheid van de polders van groot belang. Dat geldt ook voor een goede verkeerstechnische ontsluiting (veelal op lokaal niveau). Voor de locatiekeuze van de golfbanen is een Strategische Milieubeoordeling (SMB) opgesteld om de effecten op natuur, landschap en verkeer te onderzoeken.

afbeelding "i_NL.IMRO.0501.structuurvisie0130-0002_0007.jpg"