direct naar inhoud van 1.2 Provincie/regio
Plan: Structuurvisie Brielle
Status: vastgesteld
Plantype: structuurvisie
IMRO-idn: NL.IMRO.0501.structuurvisie0130-0002

1.2 Provincie/regio

1.2.1 RR2020

Het Ruimtelijk Plan Regio Rotterdam (RR2020) is een gezamenlijk product van de provincie Zuid-Holland en de gemeente Rotterdam en geldt formeel als streekplan en regionaal structuurplan tegelijk. De nota heeft de volgende drie hoofddoelstellingen:

 • 1. versterken van het groen/blauwe raamwerk, ingebed in het omringende deltalandschap;
 • 2. aansluiting op economische netwerken en gelijktijdige verbetering van de leefkwaliteit in de regio;
 • 3. grotere diversiteit aan woon-, werk- en verblijfsgebieden en een verbeterde sociale diversiteit.

Brielle en de kernen Vierpolders en Zwartewaal zijn aangegeven als bestaand stads- en dorpsgebied. Het merendeel van het plangebied is echter aangewezen als agrarisch gebied. De noord- en zuidoevers van het Brielse Meer zijn opgenomen als (te ontwikkelen) openluchtrecreatiegebied. Ten zuiden/zuidoosten van Brielle zijn drie locaties aangeduid als "ontwikkelen glastuinbouw". Een gebied ten westen van deze kern is aangegeven als "clusteren glastuinbouw". Vestiging van glastuinbouw buiten de concentratiegebieden is niet toegestaan. Het zuidoosten van het plangebied is aangewezen als zoekgebied voor waterberging.

afbeelding "i_NL.IMRO.0501.structuurvisie0130-0002_0006.jpg"

Versterken groenblauw raamwerk en concentreren glastuinbouw
Bij de versterking van de groenblauwe structuur staan in Voorne-Putten de groene randen van het eiland en de realisering van ecologische verbindingszones centraal in combinatie met natuurontwikkeling. Inzet is verder het behoud van het open polderlandschap met een agrarisch karakter en versterking van de recreatieve en ecologische kwaliteiten.

Tekort aan bedrijventerreinen en herstructureringsopgave bedrijventerreinen
De regio heeft een tekort aan bedrijventerreinen en een omvangrijke herstructureringsopgave voor verouderde bedrijventerreinen. Om aan de vraag naar bedrijventerreinen te voldoen, is een zoeklocatie voor een regionaal bedrijventerrein in de gemeente Brielle opgenomen. Bovenop het tekort aan bedrijventerreinen komt de herstructureringsopgave. Intensivering van het ruimtegebruik en een duurzame aanleg en inrichting, een zorgvuldigere omgang met water, lucht en bodem en een betere afwikkeling van het verkeer zijn hierbij van belang.

Grotere diversiteit woon-, werk- en verblijfsgebieden
Een van de opgaven voor de regio is het creëren van een grote diversiteit aan kwalitatief goede woon-, werk- en verblijfsgebieden met goede verbindingen en een goede milieukwaliteit. Om dit te bereiken zet de nota in op transformatie en herstructurering van bestaande woon- en werkmilieus. Ook een goed evenwicht tussen huur- en koopwoningen is daarbij van belang. Daarnaast moet er bij het ontwikkelen van woon-werkmilieus meer ingespeeld worden op specifieke kwaliteiten (rivieren, dynamiek van de haven, historische plekken, etc.).
Kleine kernen op Voorne-Putten hebben te maken met een gering aanbod aan voorzieningen, waaronder zorgvoorzieningen. Een toename van het aantal woningen op Voorne-Putten kan een bijdrage leveren aan het aanbod van voorzieningen.

1.2.2 Streekplanuitwerking Voorne

Sanering verspreid liggend glas en concentratiegebied Vierpolders
In de streekplanuitwerking Voorne (2007) geeft de stadsregio Rotterdam aan op welke locaties glastuinbouw wordt gesaneerd en waar golfbanen mogelijk zijn. De streekplanuitwerking komt voort uit het RR2020. In het RR2020 is vastgelegd dat de streekplanuitwerking alleen op deze onderwerpen betrekking heeft en is het gebied van de streekplanuitwerking bepaald.
Binnen de gemeente Brielle is de aanwijzing van het concentratiegebied voor glastuinbouw bij Vierpolders de grootse ontwikkeling. Door 20 ha aan glastuinbouw toe te voegen aan het concentratiegebied Vierpolders is het mogelijk om elders in de gemeente glas te saneren. Doelstelling van de streekplanuitwerking met betrekking tot de sanering van verspreid liggend glas is het verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit op Voorne.

Golfbaan Lagerwoude
De streekplanuitwerking biedt daarnaast de mogelijkheid tot het realiseren van een nieuwe golfbaan bij het Fort Peltsersdijk. Bebouwing is alleen toegestaan als die functioneel gebonden is aan de golfbaan. Bij de inrichting van de golfbaan is een goede omgang met de groenstructuur, de aanwezige cultuurhistorische waarden en de openheid van de polders van groot belang. Dat geldt ook voor een goede verkeerstechnische ontsluiting (veelal op lokaal niveau). Voor de locatiekeuze van de golfbanen is een Strategische Milieubeoordeling (SMB) opgesteld om de effecten op natuur, landschap en verkeer te onderzoeken.

afbeelding "i_NL.IMRO.0501.structuurvisie0130-0002_0007.jpg"

1.2.3 Nota Ruimte voor ruimte

In 2005 heeft de provincie de Nota Ruimte voor Ruimte opgesteld. Het doel van de Ruimte-voor-Ruimteregeling is het verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit in het landelijk gebied. Door sloop van (agrarische) bedrijfsgebouwen en kassen die niet in het landschap passen en daardoor de gewenste landschappelijke waarde tenietdoen moet de ruimtelijke kwaliteit verbeteren. Onder bepaalde voorwaarden mag in ruil voor de sloop van de bedrijfsgebouwen of glasopstallen één of meer compensatiewoningen worden gebouwd. Ontstening staat in de regeling centraal.

1.2.4 Provinciale ruimtelijke structuurvisie

Per 1 juli 2008 geldt de Wet ruimtelijke ordening. Deze wet verplicht de provincie, ten behoeve van een goede provinciale ruimtelijke ordening, voor haar totale grondgebied een structuurvisie op te stellen. De provinciale structuurvisie bevat de hoofdlijnen van voorgenomen ontwikkelingen en de hoofdzaken van het door de provincie te voeren ruimtelijk beleid. Momenteel is de provincie bezig met het opstellen van de provinciale structuurvisie genaamd "Visie op Zuid-Holland". Visie op Zuid-Holland bestaat uit vijf integrale hoofdopgaven:

 • een concurrerend en aantrekkelijk internationaal profiel;
 • een duurzame en klimaatbestendige deltaprovincie;
 • een divers en samenhangend stedelijk netwerk;
 • stad en land verbonden en een vitaal;
 • een divers en aantrekkelijk landschap.


De ontwikkeling van de structuurvisie Visie op Zuid-Holland verloopt in vier fasen:

 • nota Provinciaal Belang, richtinggevend en kaderstellend (nov. 2008);
 • "op weg naar de provinciale structuurvisie voor Zuid-Holland…." (dec. 2008);
 • ontwerpstructuurvisie en ontwerpverordening (mei 2009);
 • vaststelling structuurvisie Visie op Zuid-Holland en verordening (dec. 2009).

Inmiddels zijn concepten van de provinciale structuurvisie en de provinciale verordening ruimte verschenen. Deze concepten bevatten geen grote beleidswijzigingen voor Brielle.