direct naar inhoud van 1.3 Gemeente
Plan: Structuurvisie Brielle
Status: vastgesteld
Plantype: structuurvisie
IMRO-idn: NL.IMRO.0501.structuurvisie0130-0002

1.3 Gemeente

1.3.1 Collegeprogramma 2006-2010

In het collegeprogramma is de ambitie en de algemene doelstelling van het college van burgemeester en wethouders beschreven. Op hoofdlijnen komt het neer op het volgende:

  • Brielle, actieve stad waar mensen zich betrokken, veilig en thuis voelen en waar zorg is voor de kwetsbaren;
  • een ruimtelijke structuur die bijdraagt aan goed kunnen wonen en leven in de gemeente;
  • een ruimtelijke structuur die bijdraagt aan de cultuurhistorische identiteit van Brielle.
1.3.2 Bestemmingsplan Landelijk gebied

Het bestemmingsplan Landelijk gebied is op 13 maart 2007 door de gemeenteraad vastgesteld. Op 16 april 2009 is het bestemmingsplan Landelijk gebied onherroepelijk geworden.

Het bestemmingsplan Landelijk gebied bevat naast de juridische regeling een gebiedsvisie voor het landelijk gebied. Deze visie is gebaseerd op een analyse van (sectorale) ontwikkelingen in het plangebied. Waar nodig is de beleidsvisie per deelgebied uitgewerkt, waarbij rekening is gehouden met specifieke kwaliteiten en waarden van de voorkomende functies in het plangebied. Het bestemmingsplan bevat de volgende wensbeelden/beleidsuitgangspunten:

  • in het kader van duurzaam waterbeheer moet bij een substantiĆ«le uitbreiding van het verhard oppervlak, compensatie van waterberging plaatsvinden;
  • Brielle heeft verschillende landschapstypen voor met elk hun eigen kenmerken; deze diversiteit draagt bij aan de ruimtelijke kwaliteit; behoud en herstel van deze landschappen is daarom van belang;
  • het bestemmingsplan voorziet in de mogelijkheid van nieuwvestiging van grondgebonden agrarische bedrijven en glastuinbouwbedrijven; daarbij wordt rekening gehouden met de kwaliteiten van natuur, landschap en cultuurhistorie en wordt aangesloten bij de randvoorwaarden die vanuit het behoud van de verschillende landschapstypen worden gesteld;
  • het is van belang dat de recreatieve functie van het Brielse Meer behouden blijft; daarbij moet wel rekening worden gehouden met de natuurwaarden die het gebied heeft; bestaande recreatiebedrijven mogen in dit gebied uitbreiden als de belangen van de natuur bij de afweging worden betrokken;
  • voorzieningen voor recreatief medegebruik zijn vaak kleinschalig (bijvoorbeeld picknickbankjes en routeborden) van aard waardoor de aantasting van landschappelijke en/of natuurwaarden beperkt is; dergelijke voorzieningen kunnen daarom worden toegestaan;
  • uit het oogpunt van leefbaarheid en het behoud van cultuurhistorisch waardevolle gebouwen, moet flexibel worden omgegaan met het toestaan van nieuwe functies in vrijkomende agrarische bebouwingscomplexen.

Aangezien het bestemmingsplan Landelijk gebied vrij recent is vastgesteld, wordt het in dit bestemmingsplan geformuleerde beleid overgenomen in de structuurvisie.