direct naar inhoud van 2.5 Vierpolders
Plan: Structuurvisie Brielle
Status: vastgesteld
Plantype: structuurvisie
IMRO-idn: NL.IMRO.0501.structuurvisie0130-0002

2.5 Vierpolders

2.5.1 Structuur en karakteristiek

Vierpolders (voorheen Polder Nieuwland) is een wegdorp ontstaan door dorpsverplaatsing op een kruispunt van wegen. Vierpolders ligt op de kruising van de polders 't Nieuwland, Veckhoek, Oud Hellevoet en Oude Goote. Lange tijd was in Vierpolders het gebied rondom de kerk het dorpsgebied. Door het planmatig aanleggen van kleine woongebieden achter het dijklint is in de loop van de tijd het dorpsgebied in zuidelijke richting verschoven.

afbeelding "i_NL.IMRO.0501.structuurvisie0130-0002_0012.jpg"
Dorpslint en voorzieningen aan Dijckpotingen
Het dorpslint van Vierpolders bestaat uit een deel van de Veckdijk en de Dorpsdijk. De bebouwing is gevarieerd en heeft een individueel karakter. Korte rijtjes arbeiderswoningen worden afgewisseld met grotere vrijstaande dorpsachtige woningen en een enkele boerderij. Een deel van de bebouwing is vervangen door nieuwe woningen. Op enkele achterterreinen komen bedrijven voor. Haaks op het dorpslint ligt de Dijckpotingen met daaraan een kleine voorzieningenzone. In deze voorzieningenzone liggen onder andere een basisschool, kinderdagverblijf en een dorpshuis. Het witte kerkgebouw aan de Dijckpotingen is een bijzonder element en vormt door de hogere ligging van oudsher een accent. De bebouwing in deze voorzieningenzone voldoet niet meer aan de huidige kwaliteiten en eisen. Daarom is er een traject opgestart om dit deel te herstructureren.

Woongebied
Ten zuiden van het dorpslint ligt het woongebied. Het bestaat voornamelijk uit diverse typen grondgebonden woningen. Het woongebied ten oosten van Dijckpotingen heeft een eenvoudige stroken- en blokverkaveling bestaande uit rechte straten met daaraan voornamelijk rijwoningen van twee bouwlagen met een zadeldak. Ten zuiden van woongebied ligt een klein bedrijventerrein. Ten westen van de Dijckpotingen bestaat het woongebied uit een aaneenrijging van verschillende woonblokken. Er is weinig structuur. Doordat straten haaks op de ontsluiting liggen beschikt de westrand doorkijken naar het achterliggende polderlandschap. Aan de westrand ligt daarnaast de uitbreidingslocatie van het dorp (zie paragraaf 2.5.2).

2.5.2 Randvoorwaarden ontwikkellocaties

Schoollocatie
De schoollocatie ligt in de voorzieningenzone waar een herstructureringstraject is opgestart. Ter plaatse van de huidige basisschool worden ongeveer 38 nieuwe woningen gebouwd (indicatief aantal). Richtinggevende randvoorwaarden voor deze locatie zijn:

  • versterken van historische en dorpse karakter van het dorpslint, herstellen dorpslint aan Veckdijk;
  • aansluiten bij het bestaande woongebied ten zuiden van de locatie;
  • losse volumes in een informele verkaveling;
  • een combinatie van grondgebonden en gestapelde woningen;
  • waterneutraal bouwen;
  • ontsluiting via de D.C. Meeslaan en mogelijk via de Veckdijk.


Locatie Middelweg
De uitbreidingslocatie van Vierpolders ligt aansluitend aan het bestaande woongebied ten westen van de kern. De locatie biedt plaats aan ongeveer 50 woningen (indicatief aantal).

Richtinggevende randvoorwaarden voor deze locatie zijn:

  • creëren van een dorps woonmilieu met grondgebonden woningen;
  • voorkomen van achterkantsituatie aan de randen met het landschap;
  • inspelen op directe ligging aan het landschap;
  • lage dichtheid en ruime tuinen.