direct naar inhoud van 2.6.2 Randvoorwaarden locatie Lijnbaanweg
Plan: Structuurvisie Brielle
Status: vastgesteld
Plantype: structuurvisie
IMRO-idn: NL.IMRO.0501.structuurvisie0130-0002
2.6.2 Randvoorwaarden locatie Lijnbaanweg

Naast de kerk aansluitend aan de bestaande dorpsrand ligt de ontwikkelingslocatie Lijnbaanweg. Deze locatie is in beeld als uitbreidingslocatie voor ongeveer 75 woningen (indicatief aantal). De volgende randvoorwaarden zijn van toepassing.

afbeelding "i_NL.IMRO.0501.structuurvisie0130-0002_0014.jpg"
Milieurandvoorwaarden
De locatie Lijnbaanweg ligt binnen de geluidszone voor industrielawaai van Botlek en Pernis. Bovendien ligt de locatie binnen de 55 dB(A)-contour (zie Milieubelemmeringenkaart (geluid) op pagina 68) na sanering van industrielawaai van het industrieterrein. Dit betekent dat de uiterste grenswaarde, die onder normale omstandigheden voor de nieuwbouw van woningen binnen een geluidszone voor industrielawaai geldt, wordt overschreden. Met een gericht stedenbouwkundig plan, waarbij aan de noordoostzijde zo hoog mogelijke afschermende bebouwing wordt gerealiseerd, kan op deze locatie een relevante verbetering van de geluidssituatie worden bereikt.
In tegenstelling tot de ontwikkelingslocatie Meeuwenoord, is het op deze locatie minder zeker of daarmee een voldoende resultaat kan worden behaald voor het plegen van woningbouw15:

  • de geluidsbelasting op de locatie Lijnbaanweg is hoger dan op de locatie Meeuwenoord (op 5 m hoogte globaal tussen de 58 en 60 dB(A));
  • het woningbouwprogramma voor deze locatie bestaat in beginsel alleen uit laagbouwwoningen.

Nader onderzoek moet aantonen of woningbouw mogelijk is op deze locatie. Indien de resultaten niet worden behaald en dit in het vervolgtraject wordt bevestigd, kan worden ingezet op toepassing van de zeehavennorm16.

Stedenbouwkundige randvoorwaarden
Richtinggevende randvoorwaarden voor deze locatie zijn:

  • de locatie leent zich vooral voor grondgebonden woningen met een lage dichtheid en ruime tuinen;
  • het creëren van typische dorpse uitbreiding met grondgebonden woningen;
  • aansluiten bij het bestaande woongebied;
  • behouden vrije ligging van de kerk in het groen;
  • behouden zicht op de kerk vanaf de Maasdijk;
  • doorzetten van bestaande waterstructuur;
  • waterneutraal bouwen en bijdragen aan het oplossen van het bestaande waterbergingstekort.