direct naar inhoud van 2.6 Zwartewaal
Plan: Structuurvisie Brielle
Status: vastgesteld
Plantype: structuurvisie
IMRO-idn: NL.IMRO.0501.structuurvisie0130-0002

2.6 Zwartewaal

2.6.1 Structuur en karakteristiek

Zwartewaal is van oorsprong een vissersdorp. Door dijkdoorbraken en overstromingen is de bebouwing, die van oorsprong in de polder voorkwam, verplaatst naar de dijk aan de haven. De middeleeuwse kerk op de terp bleef achter, waardoor deze achter het dorpslint van Zwartewaal staat.

afbeelding "i_NL.IMRO.0501.structuurvisie0130-0002_0013.jpg"
Dorpslint
Het oude dorpslint (Dorpsstraat) heeft een zeer karakteristieke opbouw van een dijk met aan weerszijden een weg. De dijk heeft een smal profiel met een rijbaan. De woningen zijn voorzien van een smalle (verharde) voorruimte die lager ligt dan de openbare weg. De bebouwing aan het dorpslint is divers en heeft een individueel karakter. Vrijstaande dorpse woningen worden afgewisseld met rijtjes arbeiderswoningen en enkele boerderijen.
Evenwijdig aan de Dorpsstraat ligt de Achterweg. Aan deze weg liggen de achterkanten van de panden aan de Dorpsstraat. Op sommige plekken waar voldoende ruimte was, zijn kleine woningen gebouwd. Het merendeel van deze bebouwing bestaat uit schuurtjes en bijgebouwtjes. Aan de andere zijde van het dorpslint ligt de Kade. Ook hier grenzen de achterkanten van de woningen aan de Dorpstraat. De Kade, zoals de naam al aangeeft, grenst direct aan het water van de haven van Zwartewaal.
Op het punt waar de Dorpsstraat overgaat in het Noordeinde, is vrij zicht op de kerk en de groene zone daaromheen.

Woongebied
Achter het historische dorpslint liggen de meer planmatige uitbreidingswijken welke vrij zijn van doorgaande routes. Het woongebied is gebouwd in fasen met overwegend korte rijen woningen van één tot twee lagen met zadeldak. De woningen staan langs groene brede straten. De vrijstaande woningen aan de Sluisweg wijken af van het algemene beeld door de meer gevarieerde architectuur. Het dorpshuis en de basisschool zijn ondergebracht in relatief grote vrijstaande bebouwing aan de Christinalaan en het Hofkespad. Aan het einde van de Sluisweg ligt de uitbreidingslocatie van Zwartewaal (zie paragraaf 2.6.2).

2.6.2 Randvoorwaarden locatie Lijnbaanweg

Naast de kerk aansluitend aan de bestaande dorpsrand ligt de ontwikkelingslocatie Lijnbaanweg. Deze locatie is in beeld als uitbreidingslocatie voor ongeveer 75 woningen (indicatief aantal). De volgende randvoorwaarden zijn van toepassing.

afbeelding "i_NL.IMRO.0501.structuurvisie0130-0002_0014.jpg"
Milieurandvoorwaarden
De locatie Lijnbaanweg ligt binnen de geluidszone voor industrielawaai van Botlek en Pernis. Bovendien ligt de locatie binnen de 55 dB(A)-contour (zie Milieubelemmeringenkaart (geluid) op pagina 68) na sanering van industrielawaai van het industrieterrein. Dit betekent dat de uiterste grenswaarde, die onder normale omstandigheden voor de nieuwbouw van woningen binnen een geluidszone voor industrielawaai geldt, wordt overschreden. Met een gericht stedenbouwkundig plan, waarbij aan de noordoostzijde zo hoog mogelijke afschermende bebouwing wordt gerealiseerd, kan op deze locatie een relevante verbetering van de geluidssituatie worden bereikt.
In tegenstelling tot de ontwikkelingslocatie Meeuwenoord, is het op deze locatie minder zeker of daarmee een voldoende resultaat kan worden behaald voor het plegen van woningbouw15:

  • de geluidsbelasting op de locatie Lijnbaanweg is hoger dan op de locatie Meeuwenoord (op 5 m hoogte globaal tussen de 58 en 60 dB(A));
  • het woningbouwprogramma voor deze locatie bestaat in beginsel alleen uit laagbouwwoningen.

Nader onderzoek moet aantonen of woningbouw mogelijk is op deze locatie. Indien de resultaten niet worden behaald en dit in het vervolgtraject wordt bevestigd, kan worden ingezet op toepassing van de zeehavennorm16.

Stedenbouwkundige randvoorwaarden
Richtinggevende randvoorwaarden voor deze locatie zijn:

  • de locatie leent zich vooral voor grondgebonden woningen met een lage dichtheid en ruime tuinen;
  • het creëren van typische dorpse uitbreiding met grondgebonden woningen;
  • aansluiten bij het bestaande woongebied;
  • behouden vrije ligging van de kerk in het groen;
  • behouden zicht op de kerk vanaf de Maasdijk;
  • doorzetten van bestaande waterstructuur;
  • waterneutraal bouwen en bijdragen aan het oplossen van het bestaande waterbergingstekort.