direct naar inhoud van 3.2.2 Ontwikkelingsperspectief
Plan: Structuurvisie Brielle
Status: vastgesteld
Plantype: structuurvisie
IMRO-idn: NL.IMRO.0501.structuurvisie0130-0002
3.2.2 Ontwikkelingsperspectief

Behoud en versterken van de werkgelegenheid
Veel bestaande bedrijfsactiviteiten hebben een functie voor Brielle en bieden werk aan inwoners. Het behouden van deze bedrijfsactiviteiten is daarom van belang. Het bieden, het behouden en verbeteren van locaties voor bedrijven in combinatie met het versterken van de werkgelegenheid is van belang.

Opstellen Economische Visie
Nieuwe bedrijfsactiviteiten zijn welkom indien ze passen in de structuur van Brielle, zowel ruimtelijk als functioneel. Daarvoor is het van belang een strategische economische visie op te stellen, waarin het uitbreiden en opwaarderen van bestaande bedrijventerreinen wordt onderzocht. Daarnaast moet de Economisch Visie richting geven aan het behoud en versterking van het vestigingsklimaat en de werkgelegenheid. Met het opstellen van de Economische Visie is in 2009 gestart.

Uitbreiding bedrijventerrein Seggelant
Om te kunnen blijven voldoen aan de lokale en subregionale behoefte aan bedrijventerrein, is in het streekplan de mogelijkheid opgenomen tot uitbreiding van bedrijventerrein Seggelant met circa 8 ha bedrijventerrein. Uitbreiding mogelijk als kan worden aangetoond dat er lokale of subregionale behoefte is aan extra ruimte voor bedrijven. Een reden voor uitbreiding kan zijn het saneren van milieu- en verkeershinderlijke bedrijven in de kernen. Fasering van de uitbreiding is afhankelijk van de uitkomst van de Economische Visie.

Studielocatie regionaal bedrijventerrein
In deze structuurvisie is een eventueel regionaal bedrijventerrein opgenomen als studielocatie ten noorden van bedrijventerrein Seggelant. Onderzoek moet nut en noodzaak van een regionaal bedrijventerrein in de gemeente aantonen.
In RR2020 is de aanleg van een regionaal bedrijventerrein ten noorden van het bestaande bedrijventerrein Seggelant als studielocatie opgenomen. Inmiddels zijn in een uitwerkingsstudie, in opdracht van de Stadsregio, locaties afgewogen en een voorkeurlocatie aangegeven17. De voorkeurslocatie is opgenomen in de gebiedsuitwerking Voorne.
Een eventueel regionaal bedrijventerrein kan ook mogelijk voor Brielle een oplossing zijn voor verplaatsing van bedrijven die uit planologisch oogpunt op een moeilijke locatie zitten. Met de aanleg van een regionaal bedrijventerrein zouden dit soort bedrijven daar een plek kunnen krijgen.

Kwaliteitsverbetering bedrijventerrein 't Woud
Delen van het bedrijventerrein 't Woud zijn verouderd en geven een wat verrommeld beeld. De matige ruimtelijke kwaliteit van delen van het terrein wordt mede veroorzaakt door opslag die in het zicht voorkomt. Het verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit op het bedrijventerrein 't Woud is wenselijk. Nader onderzoek naar de aanpak van de kwaliteitsverbetering is in dit kader nodig en is een van de onderwerpen in de Economische Visie.