direct naar inhoud van 3.3.1 Huidige situatie
Plan: Structuurvisie Brielle
Status: vastgesteld
Plantype: structuurvisie
IMRO-idn: NL.IMRO.0501.structuurvisie0130-0002
3.3.1 Huidige situatie

Waardering van het wonen
In het kader van het woningmarktonderzoek in 2008 is een woonwensenenquête uitgevoerd. Aan de bewoners van Brielle is gevraagd hoe zij hun woningen en woonomgeving en daarmee de leefbaarheid waarderen. De inwoners van Brielle zijn over het algemeen tevreden met hun woning. Als pluspunten noemen de bewoners de veiligheid in de buurt, de hoeveelheid groen en het aantal scholen. De dagelijkse voorzieningen en onderhoud van groen/straten en achterpaden worden als minst gewaardeerd. Iets minder dan de helft van de bewoners geeft aan last te hebben van lawaai, stank en vuil. Ook verkeersoverlast wordt redelijk vaak genoemd.

Wonen, zorg en welzijn
Brielle heeft een vrij goed voorzieningenniveau op het gebied van zorg en welzijn. In het gebied zijn twee zorgcentra en verschillende huisartsen en apotheken aanwezig. De zorg en welzijnsvoorzieningen liggen voor het overgrote deel in de kern Brielle.
Naast zorg en welzijnsvoorzieningen heeft de gemeente meerdere sociale-, culturele- en maatschappelijke voorzieningen, zoals dorpshuizen (in Vierpolders en Zwartewaal), kerken, een bibliotheek, een dansschool, een theater en een theaterschool.

Onderwijs
Onderwijs is goed vertegenwoordigd in de gemeente. Brielle telt verschillende basisscholen en heeft vier scholen voor voortgezet onderwijs. Vierpolders en Zwartewaal hebben beiden een basisschool. De gemeente beschikt daarnaast over peuterspeelzalen en buitenschoolse opvang in iedere kern en kinderdagopvang in Brielle. Een deel van de scholen verhuist binnen afzienbare tijd vanuit de kern Brielle naar Nieuwland-Oost. In deze nieuwbouwwijk komt nieuwbouw voor het Maerlantcollege en Praktijkschool De Schakel. Daarnaast wordt een nieuwe onderwijsaccommodatie voor primair onderwijs (r.k., prot.-chr. en openbaar) gerealiseerd.

Sport
Binnensport
De grote binnensportvoorzieningen (sporthal en zwembad) liggen in de kern Brielle. Alle kernen beschikken daarnaast over gymnastieklokalen. Bij de nieuwbouw van het voortgezet onderwijs in Nieuwland-Oost worden twee sportzalen en een gymnastieklokaal gerealiseerd. Alle binnensportaccommodaties zijn buiten onderwijstijden voor de verenigingssport beschikbaar.

Buitensport
Medio 2011 worden de sportvelden van Meeuwenoord (ten noorden van Brielle) verplaatst naar de gronden van Waardenburg. Uitgangspunten voor aanleg van het sportpark zijn vastgelegd in het Masterplan sportpark Waardenburg (2008). Ook in Vierpolders en Zwartewaal liggen voetbalvelden en een tennisaccommodatie.

Detailhandel
Op het gebied van detailhandel heeft de gemeente Brielle een overwegend lokale functie. De koopkrachtbinding van de inwoners voor dagelijkse artikelen is 92%18. Dit is gemiddeld voor kernen met een vergelijkbaar inwonertal en een vergelijkbare ligging ten opzichte van grotere nabijgelegen kernen als Brielle19. Met het toevoegen van een supermarktdiscounter in de kern zou dit percentage hoger kunnen liggen. Voor niet-dagelijkse goederen weet de gemeente slechts 37% van de koopkracht aan zich te binden.
Het winkelaanbod is over het algemeen goed in vergelijking met andere kernen in Nederland met een inwoneraantal tussen de 10.000 en 15.000 inwoners (zie bijlage 4). Brielle beschikt onder andere over drie supermarkten, een bouwmarkt, een HEMA, verschillende ketenfilialen en zelfstandige winkeliers. Vierpolders en Zwartewaal hebben een beperkt winkelaanbod20. Beide kernen hebben een kleine supermarkt.

Horeca
In 2008 is het horeca-aanbod in kaart gebracht21. Brielle beschikt over 49 horecagelegenheden. Deze variëren van drank-, spijs- en maaltijdverstrekkers tot logies- en cateringbedrijven. Onder spijsverstrekkers worden fastfoodbedrijven verstaan, zoals snackbars, lunchrooms en ijssalons. Bij maaltijdverstrekkers betreft het vooral (café)restaurants.
De omvang van het horeca-aanbod is zodanig dat sprake is van een horeca-aanbod dat past bij een gemeente met deze omvang met een toeristisch-recreatief karakter. De omvang van het aanbod aan drankverstrekkers wijkt niet veel af van het gemiddelde. De categorie spijsverstrekkende horecabedrijven is ondervertegenwoordigd in Brielle, terwijl de groep maaltijdverstrekkers juist groter is dan gemiddeld. Dit is opvallend, omdat juist de categorie spijsverstrekkers kan profiteren van de aantrekkingskracht van Brielle op toeristen. De 'oververtegenwoordiging' van de ene categorie hoeft overigens niet ten koste te gaan van de andere categorie.

Tabel 3.1 Vergelijking horeca-aanbod per 10.000 inwoners Brielle-Nederland en Brielle-toeristische gemeenten

horecafunctie   Brielle   Nederland   toeristische gemeenten*  
drankvertrekkers   11,9   11,1   7%   12,8   -7%  
spijsverstrekkers   5,0   6,1   -18%   6,4   -12%  
maaltijdverstrekkers   9,4   6,5   45%   8,4   12%  
logiesverstrekkers   2,5   1,7   47%   2,5   0%  
totaal   30,6   28,3   8%   30,1   2%  
* Vergelijking met gemeenten die zich toeristisch-recreatief met Brielle laten vergelijken (Brielle, Enkhuizen, Naarden, Schoonhoven en Harlingen)