direct naar inhoud van 3.5.1 Huidige situatie
Plan: Structuurvisie Brielle
Status: vastgesteld
Plantype: structuurvisie
IMRO-idn: NL.IMRO.0501.structuurvisie0130-0002
3.5.1 Huidige situatie

Hoofdinfrastructuur
De hoofdverkeersinfrastructuur bestaat uit de rijksweg N57 (Dammeweg) en de provinciale weg N218 (Groene Kruisweg). De N57 loopt van noord naar zuid door de gemeente en verbindt de regio Rotterdam met de Zuid-Hollandse eilanden en Zeeland. De N218 is een regionaal verbindende weg van oost naar west tussen de Maasvlakte en de Hartelbrug/Spijkenisse. De N218 doorsnijdt de kern Brielle en deelt deze kern op in twee delen. Ter hoogte van de Hartelbrug sluit de N218 eveneens aan op de N57. De kernen Brielle, Zwartewaal en Vierpolders worden vanaf de N218 ontsloten in alle richtingen. Even ten noorden van Brielle sluit de N57 aan op de A15 welke Europoort verbindt met Rotterdam en het rijkswegennet naar het achterland.

Knelpunten
De groeiende verkeersstromen en de verslechtering van de bereikbaarheid van de gemeente vormen een grote bedreiging voor de leefbaarheid, verkeersveiligheid en het economisch klimaat binnen de gemeente. Verbetering hiervan heeft de hoogste prioriteit.
Knelpunten en opgaven zijn er vooral op het vlak van:

  • bereikbaarheid;
  • verkeersveiligheid;
  • leefbaarheid.

Bereikbaarheid (per auto, fiets en openbaar vervoer)
Het aantal files neemt voortdurend toe. Zakelijke bestemmingen en ook veel woonkernen worden steeds minder goed bereikbaar. De gemeente Brielle kent vooral een grote bereikbaarheidsproblematiek door de bestaande verkeersknelpunten op de kruising N218-N57 en de N57 ter hoogte van de Harmsenbrug en de Brielsebrug nabij de aansluiting op de A15. Voor het kassengebied en de kern Vierpolders is de bereikbaarheid vanaf de N57 een aandachtspunt.

Verkeersveiligheid en leefbaarheid
De N218 doorsnijdt Brielle en ligt dicht naast de bebouwde kom van Zwartewaal. Verkeersveiligheid en leefbaarheid vormen daardoor belangrijke knelpunten binnen deze kernen.
In Brielle spelen een aantal verkeers- en vervoersvraagstukken. Paragraaf 3.5.2 gaat nader in op deze knelpunten en de daarmee samenhangende opgaven.

Beleid verkeer en vervoer
De verkeers- en vervoervraagstukken in Brielle hangen nauw samen met de congestieproblematiek en verkeersafwikkelingproblematiek op de N57 en de N218. Dit krijgt aandacht in het kader van provinciale (stadsregionale) en rijksverbeteringsplannen.

Het verkeersbeleid van de gemeente en de stadsregio is ingebed in de context van het rijks- en provinciaal beleid en aangestuurd vanuit algemene doestellingen ten aanzien van bereikbaarheid economische centra, bevordering van openbaar vervoer en verkeersveiligheid.

Rijk: Nota Mobiliteit

Provincie/stadsregio
Regionaal Verkeers- en Vervoerplan (RVVP) met Regionale Investeringsprogramma Verkeer en Vervoer (RIVV).

Gemeente Brielle
Brielle heeft recentelijk een Gemeentelijk Verkeers- en Vervoer Plan (GVVP Brielle) opgesteld. In dit GVVP Brielle is het verkeers- en vervoerbeleid van de gemeente vastgelegd en is een wensbeeld voor de toekomst opgenomen met een uitvoeringsprogramma. Het GVVP geeft sturing aan de toekomstige ontwikkelingen ten aanzien van verkeers- en vervoersaspecten in de gemeente.