direct naar inhoud van 3.5 Verkeer en vervoer
Plan: Structuurvisie Brielle
Status: vastgesteld
Plantype: structuurvisie
IMRO-idn: NL.IMRO.0501.structuurvisie0130-0002

3.5 Verkeer en vervoer

3.5.1 Huidige situatie

Hoofdinfrastructuur
De hoofdverkeersinfrastructuur bestaat uit de rijksweg N57 (Dammeweg) en de provinciale weg N218 (Groene Kruisweg). De N57 loopt van noord naar zuid door de gemeente en verbindt de regio Rotterdam met de Zuid-Hollandse eilanden en Zeeland. De N218 is een regionaal verbindende weg van oost naar west tussen de Maasvlakte en de Hartelbrug/Spijkenisse. De N218 doorsnijdt de kern Brielle en deelt deze kern op in twee delen. Ter hoogte van de Hartelbrug sluit de N218 eveneens aan op de N57. De kernen Brielle, Zwartewaal en Vierpolders worden vanaf de N218 ontsloten in alle richtingen. Even ten noorden van Brielle sluit de N57 aan op de A15 welke Europoort verbindt met Rotterdam en het rijkswegennet naar het achterland.

Knelpunten
De groeiende verkeersstromen en de verslechtering van de bereikbaarheid van de gemeente vormen een grote bedreiging voor de leefbaarheid, verkeersveiligheid en het economisch klimaat binnen de gemeente. Verbetering hiervan heeft de hoogste prioriteit.
Knelpunten en opgaven zijn er vooral op het vlak van:

 • bereikbaarheid;
 • verkeersveiligheid;
 • leefbaarheid.

Bereikbaarheid (per auto, fiets en openbaar vervoer)
Het aantal files neemt voortdurend toe. Zakelijke bestemmingen en ook veel woonkernen worden steeds minder goed bereikbaar. De gemeente Brielle kent vooral een grote bereikbaarheidsproblematiek door de bestaande verkeersknelpunten op de kruising N218-N57 en de N57 ter hoogte van de Harmsenbrug en de Brielsebrug nabij de aansluiting op de A15. Voor het kassengebied en de kern Vierpolders is de bereikbaarheid vanaf de N57 een aandachtspunt.

Verkeersveiligheid en leefbaarheid
De N218 doorsnijdt Brielle en ligt dicht naast de bebouwde kom van Zwartewaal. Verkeersveiligheid en leefbaarheid vormen daardoor belangrijke knelpunten binnen deze kernen.
In Brielle spelen een aantal verkeers- en vervoersvraagstukken. Paragraaf 3.5.2 gaat nader in op deze knelpunten en de daarmee samenhangende opgaven.

Beleid verkeer en vervoer
De verkeers- en vervoervraagstukken in Brielle hangen nauw samen met de congestieproblematiek en verkeersafwikkelingproblematiek op de N57 en de N218. Dit krijgt aandacht in het kader van provinciale (stadsregionale) en rijksverbeteringsplannen.

Het verkeersbeleid van de gemeente en de stadsregio is ingebed in de context van het rijks- en provinciaal beleid en aangestuurd vanuit algemene doestellingen ten aanzien van bereikbaarheid economische centra, bevordering van openbaar vervoer en verkeersveiligheid.

Rijk: Nota Mobiliteit

Provincie/stadsregio
Regionaal Verkeers- en Vervoerplan (RVVP) met Regionale Investeringsprogramma Verkeer en Vervoer (RIVV).

Gemeente Brielle
Brielle heeft recentelijk een Gemeentelijk Verkeers- en Vervoer Plan (GVVP Brielle) opgesteld. In dit GVVP Brielle is het verkeers- en vervoerbeleid van de gemeente vastgelegd en is een wensbeeld voor de toekomst opgenomen met een uitvoeringsprogramma. Het GVVP geeft sturing aan de toekomstige ontwikkelingen ten aanzien van verkeers- en vervoersaspecten in de gemeente.

3.5.2 Ontwikkelingsperspectief

Weginfrastructuur
Knelpunten binnen de gemeente Brielle zijn:

 • op de N57 bij de bruggen over het Brielse Meer en Hartelkanaal door congestie;
 • op de kruising N218-N57 door congestie;
 • op de N218 in de kern Brielle ten aanzien van de oversteekbaarheid en verkeersveiligheid;
 • sluipverkeer door Vierpolders door congestie op de N57 en N218.


Maatregelen welke op korte termijn (tot 2012) uitgevoerd moeten worden, zijn:

 • verbeteren doorstroming en verkeersveiligheid N57;
 • verbeteren doorstroming en verkeersveiligheid N218 door aanleg rotondes;
 • reconstructie van de kruising N57-N218;
 • verbeteren van de verkeersveiligheid in de kernen;
 • aansluiting Vierpolders en glastuingebied via N495 op N57;
 • tweede ontsluiting Zwartewaal;
 • verkeerscirculatieve maatregelen Brielse binnenstad.

Het GVVP Brielle (zie paragraaf 3.5.1) is de aanzet tot het nemen van bovenstaande maatregelen de komende jaren. Onderstaande figuur geeft de uit te voeren maatregelen weer.

afbeelding "i_NL.IMRO.0501.structuurvisie0130-0002_0018.jpg"
Verbeteren van de doorstroming en verkeersveiligheid N57
Op langere termijn komen bereikbaarheid en leefbaarheid verder onder druk te staan. Op dit moment is al sprake van een slechte bereikbaarheid door structurele congestie op de N57 en N218. Zolang dit capaciteitsprobleem niet is opgelost, wordt het probleem alleen maar groter.
De stadsregio heeft met het Ministerie van Verkeer en Waterstaat afspraken gemaakt ter verbetering van de doorstroming en de verkeersveiligheid van de N57. De stadsregio zorgt voor de bouw van een afzonderlijke fietsbrug naast de Harmsenbrug, die Rijkswaterstaat in beheer en onderhoud neemt. Na de bouw van de fietsbrug zorgt Rijkswaterstaat voor de realisatie van een tweede rijstrook voor autoverkeer aan de oostzijde van de Harmsenbrug. Rijkswaterstaat verbreedt de Harmsenbrug naar 2x2 vanaf de A15 tot aan het kruispunt met de N218. De uitvoering staat gepland voor 2010/2011. Het bestaande inhaalverbod op de N57 is over de hele lengte op Voorne doorgetrokken.

Verbeteren doorstroming en verkeersveiligheid N218 door aanleg rotondes
Tussen 2008 en 2013 wordt een verkenning uitgevoerd en wordt besluitvorming verwacht voor verbetering van de doorstroming en verkeersveiligheid op de N218. Op de volgende vijf kruisingen met de N218 worden duurzaam veilige rotondes aangelegd:

 • G.J. van den Boogerdweg;
 • P. van der Wallendam (dubbelstrooks);
 • Koolhoekweg (nieuwe verbinding met Meeuwenoord);
 • Thoelaverweg;
 • Henri Fordstraat (Zwartewaal).

Naast een verbeterde doorstroming zullen deze rotondes de verkeersveiligheid (en oversteekbaarheid van de N218) in de kern Brielle en Zwartewaal verbeteren. De kans op ongevallen wordt immers verminderd en de ernst van het letsel bij ongevallen neemt af. Ten behoeve van de verbeterde doorstroming en verkeersveiligheid wordt de aansluiting van de Langesingel op de N218 opgeheven.

Reconstructie van de kruising N57-N218
Door onvoldoende capaciteit van de kruising N57-N218 loopt het verkeer op deze kruising in 2010 vast. De stadsregio heeft in samenwerking met Brielle, Rijkswaterstaat en de provincie Zuid-Holland een planstudie uitgevoerd naar mogelijke oplossingen hiervoor. Het ongelijkvloers maken van het kruispunt N57-N218 is de beste oplossing om de doorstroming van het verkeer daar te verbeteren en te waarborgen voor de middellange termijn. Bij de ongelijkvloerse kruising gaat de N57 over de N218 (Groene Kruisweg) heen. De N218 blijft op maaiveldniveau liggen. Realisering van de ongelijkvloerse kruising staat gepland in de periode 2009-2012 en is op zijn vroegst in 2011 gereed.

Verbeteren van de verkeersveiligheid in de kernen
Om de verkeersveiligheid in de binnenstad van Brielle te verbeteren, worden verschillende wegen heringericht (zie figuur 9.4 op pagina 46). Zowel de gemeente als de provincie zetten daarnaast in op verdere infrastructurele maatregelen op de gebiedsontsluitingswegen. Op deze manier willen zij de veiligheid en het verblijfsklimaat verbeteren. Te denken valt aan:

 • het afdwingen van de maximumsnelheid van 30 km/h door inrichtingsmaatregelen;
 • het oplossen van problemen door vrachtverkeer in de Brielse binnenstad door beleid vast te stellen voor de toegang van vrachtverkeer tot de binnenstad van Brielle;
 • het terugdringen van het sluipverkeer door Vierpolders (zie volgende kop).

Daarnaast komt vanwege de voortgaande groei van het verkeer een aantal kruispunten en wegvakken voor verbetering in aanmerking. De veiligheidsknelpunten hebben betrekking op onveilige kruispunten en onduidelijke verkeerssituaties, te hoge rijsnelheden, onveilige oversteekbaarheid van wegen en gecombineerde afwikkeling van (recreatief) langzaam verkeer met gemotoriseerd verkeer. Naast concrete maatregelen als herinrichting van de Kaaistraat, aanpassing van de verkeerscirculatie in de binnenstad en het beperken van het vrachtverkeer in de binnenstad is onderzoek naar de mogelijkheden voor verkeersremmende maatregelen van belang.

Aansluiting Vierpolders en glastuinbouwgebied via N495 op N57
Vierpolders heeft te maken met sluipverkeer en ongewenst vrachtverkeer. Dit wordt versterkt door het nog te ontwikkelen concentratiegebied voor glastuinbouw ten westen van de kern. Voor een betere ontsluiting van Vierpolders en het glastuinbouwgebied en vermindering van het sluipverkeer in en rond Vierpolders zet de gemeente in op een aansluiting van de N495 op de N57. Hiervoor wordt een haalbaarheidsstudie uitgevoerd.

Verkeerscirculatieve maatregelen Brielse binnenstad
De gemeente heeft plannen om de binnenstad van Brielle te herinrichten en de verkeerscirculatie te wijzigen. Afhankelijk van de invoering van het verkeerscirculatieplan, de ontwikkelingen in Meeuwenoord en de herinrichtingsplannen van het Maarland (bomen en bestrating) wordt te zijner tijd een herinrichting overwogen.

Openbaar vervoer
Het openbaar vervoer in de regio is momenteel redelijk. Het aanwezige regionale buslijnennetwerk geeft (via Zwartewaal) aansluiting op de metrostations in Spijkenisse (RET) en het overige openbaar vervoernetwerk in de stadsregio Rotterdam. Brielle heeft een centraal busstation.
Vierpolders wordt slecht ontsloten door het openbaar vervoer (alleen buurtbus) vanwege de geringe vervoervraag.
Aan kwaliteitsverbetering van het openbaar vervoer wordt gewerkt. Door maatregelen op de provinciale wegen moet de doorstroming van het openbaar vervoer verbeteren. De laatste jaren is al geïnvesteerd in vrije busbanen op gedeeltes waar regelmatig congestie optrad. Het verbeteren van het openbaarvervoeraanbod (frequentie en dekking) blijft echter een structurele opgave. De volgende aandachtspunten zijn van belang.

Uitbreiding openbaar vervoer naar havengebieden, Vierpolders, Nieuwland-Oost, Oude Goote en Meeuwenoord
Uitbreiding van busdiensten naar de havengebieden (bijvoorbeeld Maasvlakte) en een verbeterde OV-bediening van Vierpolders door buslijn 106 is wenselijk.
Daarnaast is het voor de ontsluiting van de nieuwbouwwijken Nieuwland-Oost en Oude Goote en het scholencomplex aan de Hossenbosdijk wenselijk lijndienst 103 deels te verleggen.
Ten behoeve van de ontwikkeling van Meeuwenoord is een goede openbaarvervoerverbinding noodzakelijk. Het doortrekken van buslijn 103 naar Meeuwenoord is een optie. Met beide routewijzigingen ontstaat een goede "interne" busverbinding binnen Brielle.

Benutten kansen voor de bereikbaarheid over water
Mogelijk interessante kansen voor de bereikbaarheid van de gemeente (recreatief en/of woon-werkverkeer) liggen er via vervoer over water (recreatief en/of utilitair) gezien de ligging aan het Brielse Meer en het Hartelkanaal.

Langzaam verkeer
De volgende opgaven zijn van belang wat betreft het langzame verkeer.

Aanpassen inrichting wegen rond scholen
Wegen rond scholen moeten beter worden ingericht en worden afgestemd op het langzaam verkeer (bijvoorbeeld de G.J. van Boogerdweg). Onderzoek uitvoeren naar inrichting en verkeerremmende maatregelen is in dit kader wenselijk.

Fietsnetwerk aanpassen op oost-westgeoriënteerd fietsverkeer
Door de nieuwbouw van scholen in Nieuwland-Oost en de bouw van nieuwbouwwijk Oude Goote oriënteert het fietsverkeer zich in de toekomst meer op de richting oost-west. Het fietsnetwerk moet hierop worden aangepast.
Bij de planvorming van Oude Goote is het gewenst een (diagonale) vrije fietsinfrastructuur aan te leggen. Dit levert ook een kortere fietsroute op voor fietsverkeer tussen de binnenstad van Brielle en Vierpolders.

Verkeerskundige uitgangspunten en maatregelen ruimtelijke ontwikkelingen
Deze structuurvisie zet in op de ontwikkeling van nieuwe woongebieden, bedrijfsterreinen, glastuinbouw en recreatie. Hiervoor zijn ten aanzien van het aspect verkeer en vervoer ambities geformuleerd. De ambitie voor verkeer en vervoer is een goede mix van veiligheid, bereikbaarheid, verkeersafwikkeling en verblijfskwaliteit, passend bij de functie van Brielle in zijn geheel maar ook bij de karakteristiek van de verschillende gebieden in Brielle.

Daarom zijn er twee hoofdlijnen opgesteld:

 • 1. gemeentebreed: de bereikbaarheid van woongebieden en voorzieningen mogelijk maken voor iedereen;
 • 2. gemeentegeoriënteerd: per gebied een verkeersinrichting realiseren waarbij veiligheid, bereikbaarheid, vervoerkwaliteit en verblijfskwaliteit met elkaar in, een bij dat gebied passend, evenwicht zijn.

Vooral het beleidsveld ruimtelijke ordening en volkshuisvesting heeft raakvlakken met het verkeers- en vervoerbeleid. Hierbij gaat het vooral om het inrichten van de openbare ruimte en het landelijk gebied. Bij toekomstige nieuwbouwprojecten moeten verkeers- en infrastructurele aspecten vanaf de start van het project worden betrokken. Op deze manier wordt in het beginstadium al nagedacht over de verschillende structuren, zoals de autostructuur, de fietsstructuur en de aansluitingen op de huidige infrastructuur. Een geïntegreerd plan van stedenbouw, milieu en verkeer is hierbij het uitgangspunt.
In dit kader is het vanuit het aspect leefbaarheid belangrijk om de hinder die van verkeersstromen wordt ondervonden (geluid en luchtvervuiling) zoveel mogelijk te beperken en terug te dringen. Vooral dichtbij bestaande en nieuwe woongebieden ligt in de verbetering van de leefbaarheid een belangrijke opgave.

3.5.3 Programma en inzet ruimtelijk beleid

De inzet voor verkeer en vervoer luidt samengevat als volgt:

 • betrekken van verkeers- en infrastructurele aspecten in een vroeg stadium van nieuwbouwprojecten.

Wegverkeer

 • verbeteren doorstroming en verkeersveiligheid N57;
 • verbeteren doorstroming en verkeersveiligheid N218 door aanleg rotondes;
 • reconstructie van de kruising N57-N218;
 • verbeteren van de verkeersveiligheid in de kernen (zie ook bij langzaam verkeer);
 • haalbaarheidsonderzoek aansluiting Vierpolders en glastuinbouwgebied via N495 op N57.


Openbaar vervoer

 • uitbreiding openbaar vervoer naar havengebieden, Vierpolders, Nieuwland-Oost, Oude Goote en Meeuwenoord;
 • benutten kansen voor de bereikbaarheid over water.

Langzaam verkeer

 • onderzoek uitvoeren naar inrichting en verkeersremmende maatregelen ten behoeve van langzaam verkeer (zie verbeteren verkeersveiligheid);
 • fietsnetwerk aanpassen op oost-west georiënteerd fietsverkeer, waaronder een (diagonale) fietsinfrastructuur door Oude Goote.