direct naar inhoud van 4.1.3 Waterkwaliteit
Plan: Structuurvisie Brielle
Status: vastgesteld
Plantype: structuurvisie
IMRO-idn: NL.IMRO.0501.structuurvisie0130-0002
4.1.3 Waterkwaliteit

De Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) stelt doelen voor een goede chemische en ecologische toestand van oppervlaktewater en grondwater in 2015. Als gevolg van deze richtlijn dient al het oppervlaktewater te voldoen aan normen voor chemische stoffen, daarnaast moeten de zogenaamde KRW-waterlichamen bovendien voldoen aan ecologische doelstellingen. In het plangebied bevinden zich verschillende waterlichamen; het Brielse Meer, het Kanaal door Voorne en de afwatering Groot Voorne West.
Het oppervlaktewater in de kernen heeft relatief lage stikstofconcentraties, vrijwel overal wordt voldaan aan de MTR23. Dat geldt echter niet voor de fosforconcentraties; deze zijn hoog en voldoen vrijwel nergens in de kernen aan MTR. Doordat de watergangen voldoende worden doorgespoeld, zijn de chlorideconcentraties in de kernen vrijwel nergens te hoog. Het water rondom de vesting en het Spui bevat voldoende zuurstof (met uitzondering van de Kaaivest), in de overige stedelijke wateren zakt het zuurstofgehalte periodiek onder de MTR-waarde. De zink- en koperconcentraties zijn te hoog, van de andere zware metalen blijven de concentraties onder de MTR. Het doorzicht van het water is vrijwel overal voldoende tot goed. In het algemeen zijn de grotere doorgaande stedelijke wateren biologisch gezonder dan de overige stedelijke wateren. In het landelijk gebied liggen vooral de nutriëntconcentraties hoger.