direct naar inhoud van 7.1.1 Luchtkwaliteit
Plan: Structuurvisie Brielle
Status: vastgesteld
Plantype: structuurvisie
IMRO-idn: NL.IMRO.0501.structuurvisie0130-0002
7.1.1 Luchtkwaliteit

Nieuwe ontwikkelingen die kunnen leiden tot een verslechtering van de luchtkwaliteit moeten worden getoetst aan de grenswaarden uit de Wet milieubeheer luchtkwaliteitseisen 2007 (Wlk). In de ruimtelijke ordeningspraktijk zijn vooral de grenswaarden voor stikstofdioxide (jaargemiddelde) en fijn stof (jaar- en daggemiddelde) van belang. Kleinschalige ontwikkelingen zijn op grond van het Besluit niet in betekenende mate (NIBM) vrijgesteld van toetsing. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer een project een effect heeft van minder dan 1% van de jaargemiddelde grenswaarde NO2 en PM10 (0,4 ìg/m³) of wanneer een project in een categorie valt die is vrijgesteld aan toetsing aan de grenswaarden (bijvoorbeeld minder dan 500 woningen aan één ontsluitingsweg).
Wegen met een hoge verkeersintensiteit (zoals de A15) en industriële bronnen liggen op dusdanige afstand van het plangebied, dat de bijdrage daarvan minimaal is. Langs de drukst bereden wegen in de gemeente Brielle (de N57 en de N218) vinden op dit moment geen (grote) overschrijdingen plaats van de grenswaarden voor stikstofdioxide en fijn stof. Bovendien vertonen de concentraties verontreinigende stoffen een over het algemeen, bij een gelijkblijvend verkeersbeeld, een dalende trend als gevolg van technologische verbeteringen (schonere auto's) en overheidsbeleid (onder andere het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit, NSL). Knelpunten met betrekking tot de luchtkwaliteit zijn daarom niet te verwachten.
Naast toetsing van de grenswaarden uit de Wlk moet in het kader van een goede ruimtelijke ordening tevens een afweging worden gemaakt ten aanzien van het aspect luchtkwaliteit. Op grond van het Besluit gevoelige bestemmingen vormen de provinciale wegen N57 en N218 daarbij een mogelijk aandachtspunt. Bij een (dreigende) overschrijding van de grenswaarden voor luchtkwaliteit is de ontwikkeling van gevoelige bestemmingen zoals bijvoorbeeld scholen, kinderdagopvang of verpleegtehuizen binnen een afstand van 50 m niet toegestaan.