direct naar inhoud van 7.1.6 Planologisch relevante leidingen
Plan: Structuurvisie Brielle
Status: vastgesteld
Plantype: structuurvisie
IMRO-idn: NL.IMRO.0501.structuurvisie0130-0002
7.1.6 Planologisch relevante leidingen

Normstelling en beleid
Door de gemeente loopt een aantal leidingen die planologische beperkingen opleveren (zie belemmeringenkaart veiligheid). Ter bescherming van de leiding wordt rekening gehouden met de zakelijk rechtstrook van de leiding. Deze strook is bestemd voor de bescherming en het beheer van de leiding. Afhankelijk van de diameter van de leiding is deze strook 4 of 5 m breed aan weerszijden van de leiding. Voor leidingen waardoor gevaarlijke stoffen worden vervoerd, zijn daarnaast afstanden van toepassing waarbinnen bebouwing niet is toegestaan (bebouwingsafstand) of niet wenselijk is (toetsingsafstand). Voor de afstanden die gelden voor de aanwezige leidingen in Brielle wordt verwezen naar bijlage 6.
Momenteel werkt VROM aan een nieuwe AMvB voor buisleidingen. Op basis van het nieuwe beleid moeten ontwikkelingen nabij leidingen worden getoetst aan het plaatsgebonden risico (PR) en het groepsrisico (GR). Het PR ligt vermoedelijk in alle gevallen binnen de zakelijk rechtstrook. Voor leidingen met brandbare vloeistoffen uit de K1-, K2- en K3-klasse zijn deze PR-afstanden door RIVM berekend (zie bijlage 6). Het invloedsgebied voor het GR, vooral van aardgastransportleidingen, reikt in de meeste gevallen veel verder dan de huidig vigerende toetsingsafstand.
Het beleid voor de reservering van leidingstroken voor nieuwe buisleidingen voor gevaarlijke stoffen is verankerd in het Structuurschema Buisleidingen (1985). Ook dit beleid wordt herzien. In de loop van 2009 zal een Structuurvisie Buisleidingen conform de Wro worden vastgesteld.

Gas- en olietransportleidingen
De leidingen waardoor gevaarlijke stoffen worden vervoerd zijn ingetekend op de milieubelemmeringenkaart veiligheid. Op deze kaart is gewerkt met de thans vigerende bebouwings- en toetsingsafstand. De leidingen zijn in bundels gelegen. Voor de exacte leidinggegevens wordt verwezen naar de tabellen in bijlage 6.
Door de woonwijken in het zuiden van de kern Brielle loopt een gasleiding van 6 inch en 40 bar. Bij de realisatie van projecten moet hiermee rekening worden gehouden (dit geldt onder andere voor de realisatie van het Zorggebouw, de onderwijsaccommodaties en de woningbouwprojecten Reede en Oude Goote). Om te kunnen voldoen aan de toetsings- en bebouwingsafstand, respectievelijk 20 m en 4 m, kan slim worden gewerkt met het bestemmen van parkeerplaatsen en groenstroken binnen deze afstand en woningen er buiten. Bebouwing binnen de toetsingsafstand is eventueel toegestaan indien er sprake is van aanzienlijk economisch, technisch of planlogische belang.
Anticiperend op het nieuwe beleid voor buisleidingen is voor ontwikkelingen nabij de reeds genoemde gasleiding (6 inch, 40 bar) in Brielle een verantwoording van het GR aan de orde. Hetzelfde geldt voor ontwikkelingen op enige afstand van de twee 36 inch gasleidingen (binnen leidingbundel 2) die langs het zuiden van Brielle, het noorden van Vierpolders naar Bernisse lopen. De bouwstenen voor de verantwoording van het GR zullen worden gevormd in de gemeentelijke EV-visie.

Hoogspanningsverbindingen
Bij hoogspanningsverbindingen moet naast de zakelijk rechtstrook rekening worden gehouden met het elektromagnetisch veld van leidingen. Binnen de indicatieve zone van leidingen wordt geadviseerd geen nieuwe gevoelige functies te realiseren. Gevoelige functies zijn functies waarin kinderen van 0 tot 15 jaar langdurig kunnen verblijven zoals wonen, scholen en kinderopvangvoorzieningen. De omvang van het werkelijke beperkingsgebied, de specifieke zone, is in vele gevallen kleiner. Ten aanzien van de geplande woningbouw in Vierpolders zijn in dat kader berekeningen uitgevoerd. Het programma voor de locatie aan de Middelweg is hierop aangepast, waardoor in de plannen voldoende rekening is gehouden met de hoogspanningsverbinding.

afbeelding "i_NL.IMRO.0501.structuurvisie0130-0002_0026.jpg"