direct naar inhoud van 7.2 Aandachtspunten voor duurzame ontwikkeling
Plan: Structuurvisie Brielle
Status: vastgesteld
Plantype: structuurvisie
IMRO-idn: NL.IMRO.0501.structuurvisie0130-0002

7.2 Aandachtspunten voor duurzame ontwikkeling

Uitgangspunt: duurzaamheid bij ruimtelijke ontwikkelingen
Op grond van het Milieubeleidsplan (2008-2012) is duurzaamheid het uitgangspunt bij ruimtelijke ontwikkelingen. Doel is het minimaliseren van milieuvervuiling en het zuinig omgaan met ruimte, grondstoffen en energie op een dusdanige wijze dat toekomstige generaties niet belast worden met de gevolgen van ons handelen. In het Milieubeleidsplan is al aangekondigd dat zoveel mogelijk duurzaamheidsaspecten worden meegenomen bij de grotere woningbouwlocaties.

Inrichting van gebieden
Bij de inrichting van gebieden wordt gewerkt aan de hand van het Nationaal Pakket Duurzame Stedenbouw (NPDS). Het NPDS is een gestructureerde bundeling van kennis en ervaring die in Nederland op het terrein van duurzame stedenbouw voorhanden is. Het NDPS werkt als een soort checklist van allerlei maatregelen die men kan nemen op het gebied van duurzaamheid. Door deze checklist vroeg bij een bouwproject te betrekken en deel uit te laten maken van integrale planvorming kan duurzaamheidwinst worden behaald.
De (her)ontwikkeling van bedrijventerrein 't Woud en uitbreiding van bedrijventerrein Seggelant biedt kansen voor duurzame oplossingen zowel op het niveau van een individueel bedrijf als op het niveau van het hele bedrijventerrein. Dit kan voordelen opleveren vanuit zowel bedrijfseconomisch perspectief (kostenbesparing) als duurzaamheidsperspectief. Er kan worden gedacht aan de volgende zaken:

  • intensief ruimtegebruik: stapeling en combinatie van functies, hoogbouw/bouwen in meerdere lagen, ondergronds bouwen, meertijdig gebruik;
  • collectieve bedrijfsvoorzieningen: gezamenlijk gebruik van technische, maatschappelijke, commerciële en bedrijfsvoorzieningen (parkeren, kantine, kinderopvang, bewaking);
  • duurzame energie: uitwisseling van restafvalwarmte tussen bedrijven, eventueel warmtelevering aan nabijgelegen woningen, collectieve energieopwekking (bijvoorbeeld door middel van koude/warmteopslag in de ondergrond of het gebruik van aardwarmte);
  • industriële ecologie: integraal ketenbeheer/het sluiten van kringlopen, hergebruik van rest- of bijproducten, uitwisseling van grondstoffen en afvalstromen.


Energie en klimaat
Op grond van het Bouwbesluit geldt dat bij nieuwbouw minimaal moet worden voldaan aan het Energie Prestatie Coëfficiënt (EPC). Voor wonen geldt op dit moment een EPC-norm van 0,8.
Met het hanteren van een hogere EPC dan de wettelijke vereisten, wordt een hogere CO2-reductie gehaald (de gebouwde omgeving heeft een groot aandeel in het energieverbruik binnen de gemeente) en wordt tevens geanticipeerd op de stapsgewijze aanscherping van deze norm.

Uitvoeren energiebesparende maatregelen scholen
In 2008 is een energiescan gestart bij scholen in de gemeente). Met de scan wordt in beeld gebracht welke energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd van 5 jaar kunnen worden getroffen. Daarnaast zal bij nieuwbouw van scholen, waar financieel mogelijk, gebruik worden gemaakt van warmte- en koude-opslag in de bodem.

Toepassen van zonne-energie en zongerichte verkaveling
Op het gebied van duurzame energie zijn binnen de gemeente verschillende toepassingen mogelijk. Bij woningbouwprojecten kan bijvoorbeeld worden gedacht aan toepassing van zonne-energie. Met een zongerichte verkaveling (grote ramen aan de zuidkant) en een goede isolatie wordt zonne-energie passief benut en kan de energievraag fors worden gereduceerd. Daarnaast kan zonne-energie actief worden aangewend door het gebruik van zonnecollectoren. Vooral bij grotere (woningbouw)projecten is ook de opslag van warmte en koude (WKO) interessant. Volgens de Provinciale Bodemvisie (2005) bestaat daarvoor in Brielle, vooral in het oostelijk deel van de gemeente een redelijk potentieel.

Toepassing van warmtekrachtkoppeling bij glastuinbouwbedrijven
Bij glastuinbouwbedrijven, die in de gemeente in toenemende mate worden geclusterd, kan worden gedacht aan warmtekrachtkoppeling (WKK). Deze toepassing, waarbij elektriciteit en warmte gelijktijdig worden opgewekt, wordt bij glastuinbouwbedrijven al veelvuldig toegepast. Daarnaast is de toepassing van aardwarmte of het gebruiken van restwarmte vanuit het Europoort- of Botlekgebied een kansrijke optie.