direct naar inhoud van Bijlage 2 Projectbladen uitvoerbaarheid
Plan: Structuurvisie Brielle
Status: vastgesteld
Plantype: structuurvisie
IMRO-idn: NL.IMRO.0501.structuurvisie0130-0002

Bijlage 2 Projectbladen uitvoerbaarheid

Beschrijving projecten
Van alle op de kaarten aangegeven projecten zijn – in formuliervorm – korte beschrijvingen opgenomen. Voor achtergrond over deze projecten wordt verwezen naar hoofdstuk 3 (visie).
Bij de opgenomen projecten zijn voor de volledigheid ook de projecten opgenomen waarmee voor de gemeente geen kosten zijn gemoeid (financiering door andere partijen dan de gemeente). Vanuit exploitatiegebieden kunnen deze projecten een vrijwillige fondsbijdrage ontvangen om de realisatie (deels) te bekostigen.

De projectbladen zijn als volgt ingedeeld:

Naam   Codering + Naam van het project  
Beschrijving project/nieuwe functie   Beschrijving van de aard van het project of de nieuwe functie. De beschrijving is gebaseerd op de aanduiding die is aangegeven op de kaarten dan wel de structuurvisie.  
Fasering/prioriteit   Afhankelijk van de beoogde fasering wordt in deze kolom een nadere aanduiding van uitvoeringsperiode aangegeven.  
Status   In deze kolom wordt de stand van zaken van het project aangeduid.  
Trekker/betrokken partijen   Aanduiding van de partijen die betrokken zijn bij de uitvoering van het project.  
Relatie met andere projecten   Projecten kunnen een relatie hebben met andere projecten. Voor zover daarvan sprake is worden de gerelateerde projecten in de confrontatietabel aangeduid. De aanduiding moet worden gelezen als een aanwijzing voor kostentoerekening zoals bedoeld in artikel 6.13 lid 6 Wro (bovenwijkse kosten) en/of fondsbijdragen zoals bedoeld in artikel 6.13 lid 7 Wro (bovenplanse kosten).  
Kosten   Deze kolom is thans nog niet ingevuld, vanwege het ontbreken van voldoende concrete ramingen  
Financiering   In deze kolom wordt aangegeven welke partij(en) financieel verantwoordelijk is (zijn) voor de uitvoering van het project. Ook instanties die voorzieningen subsidiëren kunnen hier worden vermeld. Het bedrag van de subsidie wordt in onderstaande rij ingevuld.  
Subsidie derden   Subsidiebedragen zijn thans nog niet opgenomen  
Bijzonderheden   Voor zover bijzonderheden te vermelden zijn, worden die opgenomen in deze kolom.  
2.1 Revitalisering Vierpolders (V1)
Beschrijving project/nieuwe functie   Het revitaliseringsproject omvat onder andere de realisatie van een multifunctioneel trefpunt voor wonen, onderwijs, zorg en welzijn.  
Fasering/prioriteit   2009-2011  
Status   Bestemmingsplan in voorbereiding  
Trekker/betrokken partijen   Gemeente Brielle / maatschappelijke organisaties  
Relatie met andere projecten   Zie Confrontatietabel  
Kosten    
Financiering   Gemeente Brielle / maatschappelijke organisaties  
Subsidie derden    
Bijzonderheden    
2.2 Aanleg Sportpark (V2)
Beschrijving project/nieuwe functie   De sportvoorzieningen worden van Meeuwenoord verplaatst naar de Gronden van Waardenburg. Daar wordt een sportpark gerealiseerd.  
Fasering/prioriteit   2010-2011  
Status   Bestemmingsplan in voorbereiding  
Trekker/betrokken partijen   Gemeente Brielle / maatschappelijke organisaties, Waterschap en Provincie Zuid Holland  
Relatie met andere projecten   Zie Confrontatietabel  
Kosten    
Financiering   Gemeente Brielle  
Subsidie derden    
Bijzonderheden    
2.3 Reconstructie kruispunt N57-N218 (V3)
Beschrijving project/nieuwe functie   Reconstructie/ongelijkvloers maken van het kruispunt N57-N218 om de doorstroming en daarmee de bereikbaarheid van Brielle op dit punt te verbeteren.  
Fasering/prioriteit   2010-2012  
Status   Planstudie is door stadregio vastgesteld en is gestart met engineering  
Trekker/betrokken partijen   Provincie (ook wegbeheerder), initiatiefnemer Stadsregio, Rijkswaterstaat als wegbeheerder, gemeente Brielle als betrokken gemeente  
Relatie met andere projecten   Zie Confrontatietabel  
Kosten    
Financiering   25% Rijkswaterstaat, 25% Provincie, 50% Stadsregio  
Subsidie derden    
Bijzonderheden    
2.4 Hoofdinfrastructuur N57 (V4)
Beschrijving project/nieuwe functie   Doorstromingsmaatregelen.  
Fasering/prioriteit   vanaf 2020  
Status      
Trekker/betrokken partijen   Rijkswaterstaat  
Relatie met andere projecten   Zie Confrontatietabel  
Kosten    
Financiering   Rijkswaterstaat  
Subsidie derden    
Bijzonderheden   Gemeente Brielle heeft geen kosten.  
2.5 Aanleg rotonde N218-G.J. van den Boogerdweg; Aanleg rotonde N218-P. van der Wallendam; opknappen entree Brielle (V5)
Beschrijving project/nieuwe functie   Aanleg van twee rotondes voor een betere ontsluiting van de wijken ten zuiden van de vesting. Opknappen entree Brielle.  
Fasering/prioriteit   2010  
Status   Bestekfase  
Trekker/betrokken partijen   Stadsregio /Gemeente Brielle  
Relatie met andere projecten   Zie Confrontatietabel  
Kosten    
Financiering    
Subsidie derden    
Bijzonderheden    
2.6 Aanleg rotonde N218-Thoelaverweg (V6)
Beschrijving project/nieuwe functie   Aanleg van een rotonde voor een betere ontsluiting van de vesting.  
Fasering/prioriteit   Voor 2020  
Status   Planstudie  
Trekker/betrokken partijen   Provincie Zuid Holland  
Relatie met andere projecten   Zie Confrontatietabel  
Kosten    
Financiering    
Subsidie derden    
Bijzonderheden   Geen verevening aan de orde. Locatie Burgemeester van Sleenstraat zal gebruik maken van de rotonde N218-P. van der Wallendam.
Aanleg afhankelijk van subsidie Stadsregio en Provincie  
2.7 Aanleg rotonde Hossenbosdijk-Veckdijk-De Nolle (V7)
Beschrijving project/nieuwe functie   Aanleg van een rotonde voor een betere ontsluiting van Nieuwland-Oost en Oude Goote.  
Fasering/prioriteit   2010  
Status   Bestemmingsplan in voorbereiding  
Trekker/betrokken partijen   Van Erk: ontwerp en uitvoering als onderdeel van Nieuwland Oost / Gemeente Brielle, Waterschap en Stadsregio Rotterdam  
Relatie met andere projecten   Zie Confrontatietabel  
Kosten    
Financiering    
Subsidie derden      
Bijzonderheden   Gemeente Brielle heeft geen kosten.  
2.8 Aanleg nieuwe ontsluiting Meeuwenoord (V8)
Beschrijving project/nieuwe functie   Aanleg van de westelijke ontsluiting voor de toekomstige woonwijk Meeuwenoord.  
Fasering/prioriteit   2010-2013  
Status   Ontwerpfase  
Trekker/betrokken partijen   Waterschap / Gemeente Brielle  
Relatie met andere projecten   Zie Confrontatietabel  
Kosten    
Financiering   Waterschap 30%, Gemeente Brielle 70%  
Subsidie derden    
Bijzonderheden    
2.9 Haalbaarheidsonderzoek aansluiting Glastuinbouwgebied Vierpolders op N57 (V9)
Beschrijving project/nieuwe functie   Haalbaarheidsonderzoek naar aansluiting van het Glastuinbouwgebied en de kern Vierpolders op de N57 via de N495.  
Fasering/prioriteit   2010-2012  
Status   Initiatief  
Trekker/betrokken partijen   Waterschap / Gemeente Brielle en Hellevoetsluis  
Relatie met andere projecten   Zie Confrontatietabel  
Kosten    
Financiering   Gemeente Brielle financiert onderzoekskosten.  
Subsidie derden    
Bijzonderheden   De aansluiting moet gerealiseerd worden op grondgebied van de gemeente Hellevoetsluis.  
2.10 Aanleggen oost-west georiënteerde fietsstructuur (V10)
Beschrijving project/nieuwe functie   Met de komst van de woonwijken Nieuwland-Oost en Oude Goote is aanpassing van het fietsnetwerk op oost-west georienteerd fietsverkeer binnen Brielle nodig.  
Fasering/prioriteit   2015-2020  
Status   Planstudie  
Trekker/betrokken partijen   Gemeente Brielle  
Relatie met andere projecten   Zie Confrontatietabel  
Kosten    
Financiering   Gemeente Brielle  
Subsidie derden    
Bijzonderheden   Realisering afhankelijk van subsidie Stadsregio  
2.11 Aanleg natuurvriendelijke oevers Kaaivest en Molenvest (V11)
Beschrijving project/nieuwe functie   Aanleg van natuurvriendelijke oevers langs het Kaaivest en Molenvest i.c.m. baggerwerkzaamheden  
Fasering/prioriteit   2009-2010  
Status   In uitvoering  
Trekker/betrokken partijen   Gemeente Brielle / Waterschap  
Relatie met andere projecten   Zie Confrontatietabel  
Kosten    
Financiering    
Subsidie derden    
Bijzonderheden      
2.12 Aanleg natuurvriendelijke oevers Spui (V12)
Beschrijving project/nieuwe functie   Aanleg van natuurvriendelijke oevers langs het Spui  
Fasering/prioriteit   2009  
Status   Planstudie  
Trekker/betrokken partijen   Waterschap / Gemeente Brielle  
Relatie met andere projecten   Zie Confrontatietabel  
Kosten    
Financiering   het project wordt volledig in beheer en voor rekening van het waterschap uitgevoerd  
Subsidie derden    
Bijzonderheden   Het waterschap heeft i.v.m. een bezuinigingsronde het project voorlopig uitgesteld. Mogelijk dat binnen het waterplan de gemeente dit project kan voorfinancieren zodat dit doorgang kan vinden. Andere mogelijkheid is de fasering op te schuiven.
Gemeente Brielle heeft geen kosten.  
2.13 Aanleg ecologische verbinding Spui / Brielse Meer inclusief kreekherstel (V13)
Beschrijving project/nieuwe functie   Aanleggen van een ecologische verbinding langs het Spui dat onderdeel uitmaakt van de provinciale ecologische hoofdstructuur.  
Fasering/prioriteit   vanaf 2010  
Status   Planstudie  
Trekker/betrokken partijen   Provincie Zuid Holland, Gemeente Brielle / Stadsregio Rotterdam, Waterschap  
Relatie met andere projecten   Zie Confrontatietabel  
Kosten    
Financiering    
Subsidie derden    
Bijzonderheden      
2.14 Aanleg ecologische verbinding glastuinbouw (Moersaatsenweg) inclusief kreekherstel (V14)
Beschrijving project/nieuwe functie   Aanleggen van de provinciale ecologische hoofdstructuur gecombineerd met het herstellen en opwaarderen van kreken. Daarnaast worden waterbassins aangelegd als watercompensatie voor de te ontwikkelen glastuinbouw-locaties.  
Fasering/prioriteit   vanaf 2010  
Status   Planstudie  
Trekker/betrokken partijen   Provincie Zuid Holland / Waterschap, Gemeente Brielle, Stadsregio Rotterdam, marktpartij(en)  
Relatie met andere projecten   Zie Confrontatietabel  
Kosten    
Financiering   In exploitatie glastuinbouwgebied  
Subsidie derden    
Bijzonderheden   Gemeente Brielle heeft geen kosten.  
2.15 Aanleg ecologische verbinding Holle Mare inclusief kreekherstel (V15)
euwe functie   Aanleggen van de provinciale ecologische hoofdstructuur gecombineerd met het herstellen en opwaarderen van kreken.  
Fasering/prioriteit   vanaf 2010  
Status   Planstudie  
Trekker/betrokken partijen   Provincie Zuid Holland / Gemeente Brielle, Stadsregio Rotterdam, Waterschap  
Relatie met andere projecten   Zie Confrontatietabel  
Kosten    
Financiering   Nader te bepalen  
Subsidie derden    
Bijzonderheden   Gemeente Brielle heeft geen kosten.  
2.16 Opheffen waterbergingstekort Ondernemingspolder west (V16)
Beschrijving project/nieuwe functie   Kritisch gelegen maaiveld verhogen om in te spelen op de wateropgave  
Fasering/prioriteit   Vanaf 2010  
Status   Planstudie  
Trekker/betrokken partijen   Waterschap / Gemeente Brielle  
Relatie met andere projecten   Zie Confrontatietabel  
Kosten    
Financiering   door Waterschap  
Subsidie derden    
Bijzonderheden   Gemeente Brielle heeft geen kosten.  
2.17 Aanleg golfbaan Lagerwoude (V17)
Beschrijving project/nieuwe functie   Het gaat hier om een particulier initiatief voor het ontwikkelen van een 27 holes golfbaan op het grondgebied van Brielle, Hellevoetsluis en Westvoorne.  
Fasering/prioriteit   Vanaf 2010  
Status   Opstellen richtlijnen MER  
Trekker/betrokken partijen   Marktpartij(en) / Gemeente Westvoorne, Brielle, Hellevoetsluis, Waterschap en Provincie Zuid Holland  
Relatie met andere projecten   Zie Confrontatietabel  
Kosten    
Financiering   particulier  
Subsidie derden    
Bijzonderheden   Woningen niet op grondgebied Brielle.
Gemeente Brielle heeft geen kosten.  
2.18 Intensiveringsgebied recreatie (Plas van Heenvliet) (V18)
Beschrijving project/nieuwe functie   De Plas van Heenvliet is aangewezen voor intensievere vormen van recreatie. Voor de Plas van Heenvliet zijn concrete (particuliere) plannen voor ontwikkeling van de plas tot natuur- en recreatieplas.  
Fasering/prioriteit   Vanaf 2009 (Plans van Heenvliet tot 2016)  
Status   In uitvoering (Plas van Heenvliet)  
Trekker/betrokken partijen   Combinatie Put van Heenvliet / Gemeente Brielle en Recreatieschap  
Relatie met andere projecten   Zie Confrontatietabel  
Kosten    
Financiering   particulier  
Subsidie derden    
Bijzonderheden   Gemeente Brielle heeft geen kosten.  
2.19 Aanleg recreatiefnetwerk en recreatieve knooppunten (V19)
Beschrijving project/nieuwe functie   Het aanleggen van ontbrekende schakels in het recreatieve routenetwerk. Daarnaast worden er recreatieve (activiteiten)knooppunten toegevoegd aan het routenetwerk.  
Fasering/prioriteit   Vanaf 2010  
Status   Planstudie  
Trekker/betrokken partijen   Gemeenten Voorne Putten ISVP / Recreatieschap, Rijk  
Relatie met andere projecten   Zie Confrontatietabel  
Kosten    
Financiering   50% ISVP waarvan 10% ten laste van Brielle komt. 50% door EU  
Subsidie derden    
Bijzonderheden   Opgenomen in Programma Plattelandsontwikkeling  
2.20 Realisatie onderwijsvoorzieningen Nieuwland-Oost (V20)
Beschrijving project/nieuwe functie   Verplaatsing/vestiging van primair en voortgezet onderwijs naar en in de Nieuwland-Oost.  
Fasering/prioriteit   2010-2012  
Status   Bestemmingsplan in voorbereiding  
Trekker/betrokken partijen   Gemeente Brielle / maatschappelijke organisaties  
Relatie met andere projecten   Zie Confrontatietabel  
Kosten    
Financiering   Gemeente Brielle  
Subsidie derden    
Bijzonderheden   Geen