direct naar inhoud van Bijlagen
Plan: Structuurvisie Brielle
Status: vastgesteld
Plantype: structuurvisie
IMRO-idn: NL.IMRO.0501.structuurvisie0130-0002

Bijlagen

Bijlage 1 Overzicht woningbouwlocaties

  locatie   start   gereed   aantal won.   Stand van zaken  
1   Coppelstockstraat   2008   2009   26   bouwvergunning  
2   Scheepswerp vd Torre   2008   2009   8   bouwvergunning  
3   Ommeloop   2008   2011   200   bouwvergunning  
4   Slagveld Honda   2008   2009   13   bouwvergunning  
5   Nieuwland Oost   2008   2010   520   bouwvergunning  
6   A. Botbylweg   2008   2008   12   gereed  
7   Zuurlandsedijk   2009   2010   12   bouwvergunning  
8   Locatie Rabobank   2009   2013   76   bestemmingsplan wordt opgesteld  
9   Reede   2009   2010   84   bestemmingsplan wordt opgesteld  
10   Port Brielle   2009   2010   134   bouwvergunning  
11   Plantage   2009   2011   91   bouwvergunning  
12   Haven Moerman   2010   2012   70   bouwvergunning  
13   Scharloo   2010   2011   6   bouwvergunning  
14   Watertoren   2010   2011   2   schetsplan  
15   Meeuwenoord   2010   2014   400      
16   Haven Tromp   2010   2012   80      
17   Lijnbaanweg Zwartewaal   2010   2013   75      
18   Revitalisering Vierpolders   2011   2012   15   schetsplan  
19   Zorggebouw (Reede)   2011   2012   26   schetsplan  
20   Burg. van Sleenstraat   2011   2013   70      
21   Jan Matthijssenlaan   2011   2013   80      
22   Middelweg Vierpolders   2012   2014   50      
23   De Rik Waterschapshuis   2014   2015   40      
24   Oude Goote   2015   2020   500   bestemmingsplan onherroepelijk  
25   Schoollocatie Vierpolders   2009   2011   38      
26   Ruimte voor ruimte   Vanaf 2009   49        
  Woningbouwprogramma           2677      
             
  sloop Ommeloop       -243      
  sloop Coppelstockstraat       -12      
  Toevoeging aan woningvoorraad       2422    

Bijlage 2 Projectbladen uitvoerbaarheid

Beschrijving projecten
Van alle op de kaarten aangegeven projecten zijn – in formuliervorm – korte beschrijvingen opgenomen. Voor achtergrond over deze projecten wordt verwezen naar hoofdstuk 3 (visie).
Bij de opgenomen projecten zijn voor de volledigheid ook de projecten opgenomen waarmee voor de gemeente geen kosten zijn gemoeid (financiering door andere partijen dan de gemeente). Vanuit exploitatiegebieden kunnen deze projecten een vrijwillige fondsbijdrage ontvangen om de realisatie (deels) te bekostigen.

De projectbladen zijn als volgt ingedeeld:

Naam   Codering + Naam van het project  
Beschrijving project/nieuwe functie   Beschrijving van de aard van het project of de nieuwe functie. De beschrijving is gebaseerd op de aanduiding die is aangegeven op de kaarten dan wel de structuurvisie.  
Fasering/prioriteit   Afhankelijk van de beoogde fasering wordt in deze kolom een nadere aanduiding van uitvoeringsperiode aangegeven.  
Status   In deze kolom wordt de stand van zaken van het project aangeduid.  
Trekker/betrokken partijen   Aanduiding van de partijen die betrokken zijn bij de uitvoering van het project.  
Relatie met andere projecten   Projecten kunnen een relatie hebben met andere projecten. Voor zover daarvan sprake is worden de gerelateerde projecten in de confrontatietabel aangeduid. De aanduiding moet worden gelezen als een aanwijzing voor kostentoerekening zoals bedoeld in artikel 6.13 lid 6 Wro (bovenwijkse kosten) en/of fondsbijdragen zoals bedoeld in artikel 6.13 lid 7 Wro (bovenplanse kosten).  
Kosten   Deze kolom is thans nog niet ingevuld, vanwege het ontbreken van voldoende concrete ramingen  
Financiering   In deze kolom wordt aangegeven welke partij(en) financieel verantwoordelijk is (zijn) voor de uitvoering van het project. Ook instanties die voorzieningen subsidiëren kunnen hier worden vermeld. Het bedrag van de subsidie wordt in onderstaande rij ingevuld.  
Subsidie derden   Subsidiebedragen zijn thans nog niet opgenomen  
Bijzonderheden   Voor zover bijzonderheden te vermelden zijn, worden die opgenomen in deze kolom.  
2.1 Revitalisering Vierpolders (V1)
Beschrijving project/nieuwe functie   Het revitaliseringsproject omvat onder andere de realisatie van een multifunctioneel trefpunt voor wonen, onderwijs, zorg en welzijn.  
Fasering/prioriteit   2009-2011  
Status   Bestemmingsplan in voorbereiding  
Trekker/betrokken partijen   Gemeente Brielle / maatschappelijke organisaties  
Relatie met andere projecten   Zie Confrontatietabel  
Kosten    
Financiering   Gemeente Brielle / maatschappelijke organisaties  
Subsidie derden    
Bijzonderheden    
2.2 Aanleg Sportpark (V2)
Beschrijving project/nieuwe functie   De sportvoorzieningen worden van Meeuwenoord verplaatst naar de Gronden van Waardenburg. Daar wordt een sportpark gerealiseerd.  
Fasering/prioriteit   2010-2011  
Status   Bestemmingsplan in voorbereiding  
Trekker/betrokken partijen   Gemeente Brielle / maatschappelijke organisaties, Waterschap en Provincie Zuid Holland  
Relatie met andere projecten   Zie Confrontatietabel  
Kosten    
Financiering   Gemeente Brielle  
Subsidie derden    
Bijzonderheden    
2.3 Reconstructie kruispunt N57-N218 (V3)
Beschrijving project/nieuwe functie   Reconstructie/ongelijkvloers maken van het kruispunt N57-N218 om de doorstroming en daarmee de bereikbaarheid van Brielle op dit punt te verbeteren.  
Fasering/prioriteit   2010-2012  
Status   Planstudie is door stadregio vastgesteld en is gestart met engineering  
Trekker/betrokken partijen   Provincie (ook wegbeheerder), initiatiefnemer Stadsregio, Rijkswaterstaat als wegbeheerder, gemeente Brielle als betrokken gemeente  
Relatie met andere projecten   Zie Confrontatietabel  
Kosten    
Financiering   25% Rijkswaterstaat, 25% Provincie, 50% Stadsregio  
Subsidie derden    
Bijzonderheden    
2.4 Hoofdinfrastructuur N57 (V4)
Beschrijving project/nieuwe functie   Doorstromingsmaatregelen.  
Fasering/prioriteit   vanaf 2020  
Status      
Trekker/betrokken partijen   Rijkswaterstaat  
Relatie met andere projecten   Zie Confrontatietabel  
Kosten    
Financiering   Rijkswaterstaat  
Subsidie derden    
Bijzonderheden   Gemeente Brielle heeft geen kosten.  
2.5 Aanleg rotonde N218-G.J. van den Boogerdweg; Aanleg rotonde N218-P. van der Wallendam; opknappen entree Brielle (V5)
Beschrijving project/nieuwe functie   Aanleg van twee rotondes voor een betere ontsluiting van de wijken ten zuiden van de vesting. Opknappen entree Brielle.  
Fasering/prioriteit   2010  
Status   Bestekfase  
Trekker/betrokken partijen   Stadsregio /Gemeente Brielle  
Relatie met andere projecten   Zie Confrontatietabel  
Kosten    
Financiering    
Subsidie derden    
Bijzonderheden    
2.6 Aanleg rotonde N218-Thoelaverweg (V6)
Beschrijving project/nieuwe functie   Aanleg van een rotonde voor een betere ontsluiting van de vesting.  
Fasering/prioriteit   Voor 2020  
Status   Planstudie  
Trekker/betrokken partijen   Provincie Zuid Holland  
Relatie met andere projecten   Zie Confrontatietabel  
Kosten    
Financiering    
Subsidie derden    
Bijzonderheden   Geen verevening aan de orde. Locatie Burgemeester van Sleenstraat zal gebruik maken van de rotonde N218-P. van der Wallendam.
Aanleg afhankelijk van subsidie Stadsregio en Provincie  
2.7 Aanleg rotonde Hossenbosdijk-Veckdijk-De Nolle (V7)
Beschrijving project/nieuwe functie   Aanleg van een rotonde voor een betere ontsluiting van Nieuwland-Oost en Oude Goote.  
Fasering/prioriteit   2010  
Status   Bestemmingsplan in voorbereiding  
Trekker/betrokken partijen   Van Erk: ontwerp en uitvoering als onderdeel van Nieuwland Oost / Gemeente Brielle, Waterschap en Stadsregio Rotterdam  
Relatie met andere projecten   Zie Confrontatietabel  
Kosten    
Financiering    
Subsidie derden      
Bijzonderheden   Gemeente Brielle heeft geen kosten.  
2.8 Aanleg nieuwe ontsluiting Meeuwenoord (V8)
Beschrijving project/nieuwe functie   Aanleg van de westelijke ontsluiting voor de toekomstige woonwijk Meeuwenoord.  
Fasering/prioriteit   2010-2013  
Status   Ontwerpfase  
Trekker/betrokken partijen   Waterschap / Gemeente Brielle  
Relatie met andere projecten   Zie Confrontatietabel  
Kosten    
Financiering   Waterschap 30%, Gemeente Brielle 70%  
Subsidie derden    
Bijzonderheden    
2.9 Haalbaarheidsonderzoek aansluiting Glastuinbouwgebied Vierpolders op N57 (V9)
Beschrijving project/nieuwe functie   Haalbaarheidsonderzoek naar aansluiting van het Glastuinbouwgebied en de kern Vierpolders op de N57 via de N495.  
Fasering/prioriteit   2010-2012  
Status   Initiatief  
Trekker/betrokken partijen   Waterschap / Gemeente Brielle en Hellevoetsluis  
Relatie met andere projecten   Zie Confrontatietabel  
Kosten    
Financiering   Gemeente Brielle financiert onderzoekskosten.  
Subsidie derden    
Bijzonderheden   De aansluiting moet gerealiseerd worden op grondgebied van de gemeente Hellevoetsluis.  
2.10 Aanleggen oost-west georiënteerde fietsstructuur (V10)
Beschrijving project/nieuwe functie   Met de komst van de woonwijken Nieuwland-Oost en Oude Goote is aanpassing van het fietsnetwerk op oost-west georienteerd fietsverkeer binnen Brielle nodig.  
Fasering/prioriteit   2015-2020  
Status   Planstudie  
Trekker/betrokken partijen   Gemeente Brielle  
Relatie met andere projecten   Zie Confrontatietabel  
Kosten    
Financiering   Gemeente Brielle  
Subsidie derden    
Bijzonderheden   Realisering afhankelijk van subsidie Stadsregio  
2.11 Aanleg natuurvriendelijke oevers Kaaivest en Molenvest (V11)
Beschrijving project/nieuwe functie   Aanleg van natuurvriendelijke oevers langs het Kaaivest en Molenvest i.c.m. baggerwerkzaamheden  
Fasering/prioriteit   2009-2010  
Status   In uitvoering  
Trekker/betrokken partijen   Gemeente Brielle / Waterschap  
Relatie met andere projecten   Zie Confrontatietabel  
Kosten    
Financiering    
Subsidie derden    
Bijzonderheden      
2.12 Aanleg natuurvriendelijke oevers Spui (V12)
Beschrijving project/nieuwe functie   Aanleg van natuurvriendelijke oevers langs het Spui  
Fasering/prioriteit   2009  
Status   Planstudie  
Trekker/betrokken partijen   Waterschap / Gemeente Brielle  
Relatie met andere projecten   Zie Confrontatietabel  
Kosten    
Financiering   het project wordt volledig in beheer en voor rekening van het waterschap uitgevoerd  
Subsidie derden    
Bijzonderheden   Het waterschap heeft i.v.m. een bezuinigingsronde het project voorlopig uitgesteld. Mogelijk dat binnen het waterplan de gemeente dit project kan voorfinancieren zodat dit doorgang kan vinden. Andere mogelijkheid is de fasering op te schuiven.
Gemeente Brielle heeft geen kosten.  
2.13 Aanleg ecologische verbinding Spui / Brielse Meer inclusief kreekherstel (V13)
Beschrijving project/nieuwe functie   Aanleggen van een ecologische verbinding langs het Spui dat onderdeel uitmaakt van de provinciale ecologische hoofdstructuur.  
Fasering/prioriteit   vanaf 2010  
Status   Planstudie  
Trekker/betrokken partijen   Provincie Zuid Holland, Gemeente Brielle / Stadsregio Rotterdam, Waterschap  
Relatie met andere projecten   Zie Confrontatietabel  
Kosten    
Financiering    
Subsidie derden    
Bijzonderheden      
2.14 Aanleg ecologische verbinding glastuinbouw (Moersaatsenweg) inclusief kreekherstel (V14)
Beschrijving project/nieuwe functie   Aanleggen van de provinciale ecologische hoofdstructuur gecombineerd met het herstellen en opwaarderen van kreken. Daarnaast worden waterbassins aangelegd als watercompensatie voor de te ontwikkelen glastuinbouw-locaties.  
Fasering/prioriteit   vanaf 2010  
Status   Planstudie  
Trekker/betrokken partijen   Provincie Zuid Holland / Waterschap, Gemeente Brielle, Stadsregio Rotterdam, marktpartij(en)  
Relatie met andere projecten   Zie Confrontatietabel  
Kosten    
Financiering   In exploitatie glastuinbouwgebied  
Subsidie derden    
Bijzonderheden   Gemeente Brielle heeft geen kosten.  
2.15 Aanleg ecologische verbinding Holle Mare inclusief kreekherstel (V15)
euwe functie   Aanleggen van de provinciale ecologische hoofdstructuur gecombineerd met het herstellen en opwaarderen van kreken.  
Fasering/prioriteit   vanaf 2010  
Status   Planstudie  
Trekker/betrokken partijen   Provincie Zuid Holland / Gemeente Brielle, Stadsregio Rotterdam, Waterschap  
Relatie met andere projecten   Zie Confrontatietabel  
Kosten    
Financiering   Nader te bepalen  
Subsidie derden    
Bijzonderheden   Gemeente Brielle heeft geen kosten.  
2.16 Opheffen waterbergingstekort Ondernemingspolder west (V16)
Beschrijving project/nieuwe functie   Kritisch gelegen maaiveld verhogen om in te spelen op de wateropgave  
Fasering/prioriteit   Vanaf 2010  
Status   Planstudie  
Trekker/betrokken partijen   Waterschap / Gemeente Brielle  
Relatie met andere projecten   Zie Confrontatietabel  
Kosten    
Financiering   door Waterschap  
Subsidie derden    
Bijzonderheden   Gemeente Brielle heeft geen kosten.  
2.17 Aanleg golfbaan Lagerwoude (V17)
Beschrijving project/nieuwe functie   Het gaat hier om een particulier initiatief voor het ontwikkelen van een 27 holes golfbaan op het grondgebied van Brielle, Hellevoetsluis en Westvoorne.  
Fasering/prioriteit   Vanaf 2010  
Status   Opstellen richtlijnen MER  
Trekker/betrokken partijen   Marktpartij(en) / Gemeente Westvoorne, Brielle, Hellevoetsluis, Waterschap en Provincie Zuid Holland  
Relatie met andere projecten   Zie Confrontatietabel  
Kosten    
Financiering   particulier  
Subsidie derden    
Bijzonderheden   Woningen niet op grondgebied Brielle.
Gemeente Brielle heeft geen kosten.  
2.18 Intensiveringsgebied recreatie (Plas van Heenvliet) (V18)
Beschrijving project/nieuwe functie   De Plas van Heenvliet is aangewezen voor intensievere vormen van recreatie. Voor de Plas van Heenvliet zijn concrete (particuliere) plannen voor ontwikkeling van de plas tot natuur- en recreatieplas.  
Fasering/prioriteit   Vanaf 2009 (Plans van Heenvliet tot 2016)  
Status   In uitvoering (Plas van Heenvliet)  
Trekker/betrokken partijen   Combinatie Put van Heenvliet / Gemeente Brielle en Recreatieschap  
Relatie met andere projecten   Zie Confrontatietabel  
Kosten    
Financiering   particulier  
Subsidie derden    
Bijzonderheden   Gemeente Brielle heeft geen kosten.  
2.19 Aanleg recreatiefnetwerk en recreatieve knooppunten (V19)
Beschrijving project/nieuwe functie   Het aanleggen van ontbrekende schakels in het recreatieve routenetwerk. Daarnaast worden er recreatieve (activiteiten)knooppunten toegevoegd aan het routenetwerk.  
Fasering/prioriteit   Vanaf 2010  
Status   Planstudie  
Trekker/betrokken partijen   Gemeenten Voorne Putten ISVP / Recreatieschap, Rijk  
Relatie met andere projecten   Zie Confrontatietabel  
Kosten    
Financiering   50% ISVP waarvan 10% ten laste van Brielle komt. 50% door EU  
Subsidie derden    
Bijzonderheden   Opgenomen in Programma Plattelandsontwikkeling  
2.20 Realisatie onderwijsvoorzieningen Nieuwland-Oost (V20)
Beschrijving project/nieuwe functie   Verplaatsing/vestiging van primair en voortgezet onderwijs naar en in de Nieuwland-Oost.  
Fasering/prioriteit   2010-2012  
Status   Bestemmingsplan in voorbereiding  
Trekker/betrokken partijen   Gemeente Brielle / maatschappelijke organisaties  
Relatie met andere projecten   Zie Confrontatietabel  
Kosten    
Financiering   Gemeente Brielle  
Subsidie derden    
Bijzonderheden   Geen  

Bijlage 4 Winkelaanbod gemeente Brielle

Brielle

afbeelding "i_NL.IMRO.0501.structuurvisie0130-0002_0027.jpg"


Vierpolders

afbeelding "i_NL.IMRO.0501.structuurvisie0130-0002_0028.jpg"


Zwartewaal

afbeelding "i_NL.IMRO.0501.structuurvisie0130-0002_0029.jpg"

Bijlage 5 Betekenis milieuzones

Algemeen
Voor de ontwikkelingsmogelijkheden in Brielle zijn in het bijzonder de milieuaspecten industrielawaai, wegverkeerslawaai, externe veiligheid en leidingen van belang. Figuren in paragraaf 7.1.3 en 7.1.5 geven voor deze aspecten mogelijke milieubelemmeringen weer. Een en ander betekent echter niet dat, bij voorbaat, binnen deze zones geen ontwikkelingen mogelijk zijn. Onderstaand is daarom de betekenis van de verschillende milieuzones op de kaart uitgelegd.

Industrielawaai
Voor industrielawaai wordt rekening gehouden met de geluidszone van twee gezoneerde industrieterreinen: Europoort/Maasvlakte en Botlek/Pernis. Op de milieubelemmeringenkaart is in de eerste plaats de geldende geluidszone weergegeven. Bij de ontwikkeling van geluidsgevoelige bestemmingen (bijvoorbeeld woningen) binnen de geluidszone is formeel een akoestisch onderzoek nodig. Wanneer uit dit onderzoek blijkt dat wordt voldaan aan de voorkeursgrenswaarde van 50 dB(A) kunnen deze bestemmingen zonder meer worden gerealiseerd.

Hogere grenswaarden
Bij een hogere geluidsbelasting dan 50 dB(A) kunnen door het bevoegd gezag hogere grenswaarden worden vastgesteld. Voor hogere grenswaarden geldt een maximum van 55 dB(A). In specifieke gevallen kan gebruik worden gemaakt van de hogere grenswaarde met betrekking tot zeehavengebonden lawaai, de zogenaamde zeehavennorm. Voorwaarde is dat industrielawaai wordt veroorzaakt door zeehavengebonden activiteiten in de open lucht en er sprake is van inbreidingslocaties of een zeer beperkte uitbreiding van het bestaand woongebied. Op plaatsen waar de wettelijke uiterste grenswaarde van 55 dB(A) wordt overschreden kunnen zogenoemde "dove" gevels of vliesgevels worden toegepast (gevels zonder te openen delen). De normen uit de Wet geluidhinder zijn namelijk niet van toepassing op dergelijke gevels.

In het kader van het Geluidsconvenant Rijnmond West (1992) is een saneringsprogramma voor het industrieterrein Botlek-Pernis en Europoort-Maasvlakte opgesteld. Daardoor kan de geluidsbelasting op een locatie binnen de contour in werkelijkheid heel anders zijn dan wordt aangegeven op de ligging van de zonegrens (50 dB(A)) doet vermoeden. De aangegeven 55 dB(A)-contour (na sanering) moet als indicatief worden beschouwd. Bij de berekening van deze contour is uitgegaan van een vaste waarneemhoogte (5 m) en slechts globaal rekening gehouden met de invloed van bebouwing. Aangezien de bebouwing invloed heeft op de geluidsbelasting, zijn met het slim situeren van bebouwing en het toepassen van bijzondere woningtypes en dove gevels binnen de 55 dB(A)-contour mogelijkheden aanwezig om te voldoen aan de normstelling uit de Wet geluidhinder.

Stad-en-milieubenadering
Naast het vaststellen van hogere grenswaarden is er in nog een andere wettelijke procedure mogelijk voor het bouwen in gebieden met een hoge geluidsbelasting. Via een stap 3-besluit op grond van de Interim-wet stad-en-milieubenadering kan namelijk worden afgeweken van de eerdergenoemde grenswaarden. Op het nemen van een stap 3-besluit zijn echter de nodige voorwaarden van toepassing. Er dient in ieder geval te worden aangetoond dat er sprake is van een goed woon- en leefklimaat. Ook moeten de mogelijkheden voor compenserende en mitigerende maatregelen in beschouwing worden genomen en dienen de effecten voor de volksgezondheid in beeld te worden gebracht en waar nodig te worden beperkt.

Wegverkeerslawaai
Op het aspect wegverkeerslawaai is een vergelijkbaar toetsingskader als die van industrielawaai van toepassing. Op basis van het type weg en het aantal rijbanen, geldt voor wegen een geluidszone. Bij de realisatie van nieuwe geluidsgevoelige bestemmingen binnen deze geluidszone dient akoestisch onderzoek plaats te vinden. In principe horen deze bestemmingen te voldoen aan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB. In het kader van een goede ruimtelijke ordening dient tevens rekening te worden gehouden met de geluidsbelasting van wegen zonder geluidszone (wegen met een snelheid van 30 km/h).
Ook bij wegen kunnen er hogere grenswaarden worden vastgesteld. In buitenstedelijk gebied geldt een maximum van 53 dB en 63 dB in binnenstedelijk gebied. Voor bedrijfswoningen ten behoeve van agrarische functies geldt een hogere grenswaarde van 58 dB. Op het verlenen van hogere grenswaarden is het gemeentelijk beleid (concept) voor hogere grenswaarden van toepassing.
Ter indicatie zijn op de milieubelemmeringenkaart (paragraaf 7.1.4) de 53 dB-contouren van de belangrijkste wegen (indicatief) weergegeven. Deze contouren geven een globaal inzicht in de bouwmogelijkheden van de gemeente. In het buitengebied kan er binnen de lijnen (zonder dove gevels) niet worden gebouwd. In de binnenstad is dat wel mogelijk, aangezien er tot 63 dB hogere grenswaarden kunnen worden verleend. Het is echter niet wenselijk om voor woningen altijd hogere grenswaarden te verlenen. Daarom kan de 53 dB-contour binnen de bebouwde kom worden gezien als een streefwaarde.

Externe veiligheid
De normstelling voor externe veiligheid wordt uitgedrukt in plaatsgebonden risico (PR) en groepsrisico (GR). Ten opzichte van nieuwe kwetsbare objecten geldt voor het PR een grenswaarde van 10-6. Op de milieubelemmeringenkaart is de PR 10-6-contour zichtbaar voor de vijf lpg-tankstations binnen de gemeente. Binnen deze contour mogen geen nieuwe kwetsbare objecten als woningen worden gevestigd. Voor beperkt kwetsbare objecten geldt de 10-6-contour als een richtwaarde.
Ten aanzien van het GR geldt een oriëntatiewaarde. Er dient een verantwoording van het GR plaats te vinden wanneer er nieuwe functies binnen het invloedsgebied van het GR worden gerealiseerd. Bij het vervoer van gevaarlijke stoffen geldt de 10-8-contour als een indicator voor de omvang van dit invloedsgebied. Het werkelijke invloedsgebied is mogelijk groter. Bij de verantwoording van het GR dient de toename van de personendichtheid aan de orde te komen en zal ook de veiligheidsragio Rotterdam-Rijnmond om een advies moeten worden gevraagd met betrekking tot de zelfredzaamheid van personen en beheersbaarheid van calamiteiten.

Leidingen
Voor leidingen waardoor gevaarlijke stoffen worden vervoerd, gelden toetsingsafstanden en bebouwingsafstanden. Binnen de toetsingsafstand dient de noodzaak/wenselijkheid van een planologische ontwikkeling te worden afgewogen. Binnen de bebouwingsafstand zijn ontwikkelingen niet mogelijk. De beide zones zijn opgenomen op de milieubelemmeringenkaart.
Overigens is in de nabije toekomst een nieuw beleidskader op leidingen van toepassing. Er dient hierbij rekening te worden gehouden met een grenswaarde van 10-6 voor het PR. Voor het GR geldt een invloedsgebied met daarbinnen een verantwoordingsplicht (zie externe veiligheid). De PR-contour voor aardgastransportleidingen ligt waarschijnlijk dichter bij de leiding dan de thans gebruikte bebouwingscontour. Wel dient rekening te worden gehouden met grotere invloedsafstanden ten aanzien van het GR. Daardoor zal bij meer ontwikkelingen een toetsing van het GR plaats moeten vinden (zie bijlage 6, tabel B6.5).

Voor hoogspanningsleidingen geldt een zakelijk rechtstrook, waarbinnen niet mag worden gebouwd. Daarnaast geldt een indicatieve zone. Hierbinnen is de vestiging van gevoelige functies niet wenselijk in verband met elektromagnetische straling. Het betreft functies waar kinderen van 0-15 langdurig verblijven (bijvoorbeeld scholen, speelplaatsen en woningen). Indien niet aan de indicatieve zone kan worden voldaan, kan een specifieke zone worden berekend.

Bijlage 6 Aandachtspunten milieu

Onderstaand worden de bronnen die invloed hebben op het aspect externe veiligheid weergegeven. Achtereenvolgens gaat het om risicovolle inrichtingen, routes voor het vervoer van gevaarlijke stoffen en het planologisch relevante leidingen.
Ten slotte zijn in een tabel per locatie aandachtspunten in beeld gebracht. Dit zijn de aspecten waarbij tijdens het opstellen van een bestemmingsplan extra aandacht dient te worden besteed. De genoemde aandachtspunten betekenen niet per definitie dat er geen ontwikkelingen mogelijk zijn. Met de juiste opzet van een stedenbouwkundig plan kan vaak worden voldaan aan de geldende grenswaarde (bijvoorbeeld door het aanhouden van de bebouwingsafstand ten opzichte van aardgastransportleidingen). Dit zal echter per locatie verschillen.

Tabel B6.1 Risicovolle inrichting binnen de gemeente Brielle

naam   adres   veiligheidsaspect   afstand PR 10-6-contour (m)   omvang invloedsgebied GR (m)  
Luveto BV   Thoelaverweg 2 Brielle   benzineservicestation met verkoop van lpg (doorzet < 1.000 m³)   45   150  
D.C.B. Seggelant BV   Seggelant-Zuid 1, Brielle   benzineservicestation met verkoop van lpg (doorzet < 1.000 m³)   45   150  
Texaco tankstation   Schrijversdijk 10   benzineservicestation met verkoop van lpg (doorzet < 1.000 m³)   45   150  
Berkel's Service Station Coosenhoek   Coosenhoek/Tussenhoek, Vierpolders   benzineservicestation met verkoop van lpg (doorzet < 1.000 m³)   45   150  
Autoservice de Pijper Tussenhoek   Rijksweg N57 oost, Vierpolders   benzineservicestation met verkoop van lpg (doorzet < 1.000 m³)   45   150  


Tabel B6.2 Routes vervoer gevaarlijke stoffen in de gemeente Brielle

route   afstand PR 10-6-contour   afstand PR 10-8-contour  
N57 (tussen de N15 en de N218)   12   240  
N57 (vanaf de N218 tot de gemeentegrens)   0   240  
N218 (vanaf de N57 tot Brielle)   0   170  
N218 (vanaf de Heenvliet tot de N57)   0   39  


Tabel B6.3 Routes vervoer gevaarlijke stoffen buiten de gemeente Brielle

route   afstand PR 10-6-contour ten opzichte van het midden van het tracé   afstand PR 10-8-contour ten opzichte van het midden van het tracé   afstand PR 10-8-contour ten opzichte van de oever   kortste afstand tot gemeentegrens  
Nieuwe Waterweg 'Nieuwe Maas-5'   0   582,5   400   > 2.000  
Calandkanaal   0   140   15   200  
Hartelkanaal   0   90   17,5   0  
N15/A15   0   280   -   210  
Spoorwegverbinding Europoort - Maasvlakte   <10   150   -   220  
Spoorwegverbinding Europoort - Botlek   <10   180   -   400  

Tabel B6.4 Planologisch relevante leidingen in de gemeente Brielle

afbeelding "i_NL.IMRO.0501.structuurvisie0130-0002_0030.jpg"

In de loop van 2009 zal voor buisleidingen met gevaarlijke stoffen nieuw beleid gaan gelden. Er wordt vanaf dat moment rekening gehouden met een grenswaarde voor het PR en invloedsgebied voor het GR. Voor brandbare vloeistoffen van de K1-, K2- en K3-categorie zijn de afstanden reeds vastgesteld. Voor aardgastransportleidingen zijn vooralsnog alleen indicatieve afstanden bekend. Specifieke afstanden worden berekend door de Gasunie. Voor de bovenstaande leidingen gelden de afstanden uit de onderstaande tabel.

Tabel B6.5 Afstanden buisleidingen op grond van toekomstig beleid (indicatief)

type leiding   diameter, druk (inch, bar)   PR 10-6 contour (m)1)   invloedsgebied GR (m)2)   zakelijk rechtstrook (m)  
RAPL ruwe olieleiding   34 inch, 38 bar
 
29 m   enkele meters > 29 m   5  
RRP olieleiding
 
36 inch, 40 bar
 
32 m   enkele meters > 32 m   5  
Total ruwe olieleiding
 
24 inch, 70 bar
 
27 m   enkele meters > 27 m   5  
aardgastransportleiding   16 inch, 40 bar   4 m   170 m   4  
aardgastransportleiding   36 inch, 79,9 bar
 
4 m   470 m   5  
aardgastransportleiding   36 inch, 66,7 bar   4 m   450 m   5  
aardgastransportleiding   6 inch, 40 bar   4 m   70 m   4  
aardgastransportleiding   6 inch, 40 bar   4 m   70 m   4  

1) De PR 10-6-contour voor gasleidingen ligt bijna in alle gevallen binnen de zakelijk rechtstrook. Hier wordt uitgegaan van een afstand van 4 m. Bij ontwikkelingen nabij de leiding dient door middel van berekening te worden aangetoond of dit inderdaad het geval is.

2) Ten aanzien van het invloedsgebied voor aardgastransportleidingen wordt uitgegaan van de inventarisatie-afstand. Deze afstand komt overeen met het 1%-lethaliteitsgebied, de afstand waarop nog net lethale effecten kunnen optreden.

Bovenstaande leidingen en bijbehorende toetsings- en bebouwingsafstand zijn indicatief weergegeven op de milieubelemmeringenkaart veiligheid. Naast leidingen waarvoor veiligheidsafstanden gelden liggen er binnen de gemeente nog een aantal planologisch relevante leidingen met een beperkt ruimtebeslag (4 à 5 m aan weerszijden van de leiding). Het gaat om een koelwaterleiding van het Brielse Meer naar de Europoort, een rioolpersleiding van de Schrijversdijk naar de rioolwaterzuivering in Hellevoetsluis, een rioolpersleiding van Zwartewaal naar de rioolwaterzuivering in Heenvliet en een gietwaterleiding van de Lange Vest naar het glastuinbouwcluster West.

Tabel B6.6 Milieuaandachtspunten per ontwikkelingslocatie

ontwikkelingslocatie   luchtkwaliteit   geluidshinder   externe veiligheid   bodemkwaliteit   planologisch relevante leidingen   milieuhinder  
            agrarisch   niet-agrarisch  
Brielle                
Meeuwenoord     deels binnen 60 dB(A)-contour van Europoort-Maasvlakte       zakelijk rechtstrook waterleiding      
Haven Moerman     tussen 54 dB(A) en 55 dB(A) van Europoort-Maasvlakte            
Haven Tromp     tussen 55 dB(A) en 60 dB(A) van Europoort-Maasvlakte       zakelijk rechtstrook waterleiding     rekening houden met horeca-activiteiten  
Van Sleenstraat     binnen geluidszone industrielawaai     potentieel verontreinigde grond        
Watertoren     binnen geluidszone industrielawaai, de N218 en G. J. Boogerdweg   verantwoording GR vervoer van gevaarlijke stoffen over de N218          
Jan Mathijssenlaan     binnen geluidszone industrielawaai, de N218 en G. J. Boogerdweg   verantwoording GR vervoer van gevaarlijke stoffen over de N218          
Locatie rabobank     binnen geluidszone industrielawaai            
Zorggebouw     binnen geluidszone industrielawaai en G. J. Boogerdweg       bebouwingsafstand of PR 10-6-contour aardgasleiding 6", verantwoording GR      
De Rik Waterschaphuis     binnen geluidszone industrielawaai en de Rik       bebouwingsafstand of PR 10-6-contour aardgasleiding 6", verantwoording GR      
Reede     binnen geluidszone industrielawaai, G. J. van den Boogerdweg en Johan. H. Beenlaan       bebouwingsafstand of PR 10-6-contour aardgasleiding 6", verantwoording GR      
Ommeloop     binnen geluidszone industrielawaai, G. J. van den Boogerdweg en Johan. H. Beenlaan            
Zuurlandsedijk     binnen geluidszone industrielawaai en G. J. Boogerdweg       binnen inventarisatieafstand 36"-leidingen   veehouderij-bedrijf
 
Bedrijven aan 't Woud  
Oude Goote     binnen geluidszone industrielawaai, Hossenbosdijk en Veckdijk     (potentieel) verontreinigde grond   bebouwingsafstand of PR 10-6-contour aardgasleiding 6"   kassen en andere agrarische bedrijven    
Seggelant bedrijventerrein   bijdrage ontwikkeling (N218)     PR lpg-tankstation Seggelant BV, GR van vervoer van gevaarlijke stoffen over de N218         rekening houden met omliggende woningen  
Sportpark   bijdrage ontwikkeling (N218)     verantwoording GR vervoer van gevaarlijke stoffen over de N218     bebouwingsafstand of PR 10-6-contour aardgasleiding 6"     rekening houden met omliggende woningen (met name i.v.m. lichthinder)  
Scholen Nieuwland   bijdrage ontwikkeling (de Nolle)   binnen geluidszone industrielawaai, de Hossenbosdijk en de Nolle     potentieel verontreinigde grond   bebouwingsafstand of PR 10-6-contour aardgasleiding 6"     rekening houden met omliggende woningen  
Vierpolders                
School Vierpolders         potentieel verontreinigde grond   toetsingsafstand/ invloedsgebied aardgasleidingen 36"      
Revitalisering kern Vierpolders     Geluidszone N57, Veckdijk en de Middelweg     potentieel verontreinigde grond   toetsingsafstand/ invloedsgebied aardgasleidingen 36", magnetisch veld hoogspanningsleiding   rekening houden met agrarische bedrijven    
Middelweg           magnetisch veld hoogspanningsleiding      
Land van Piek     geluidszone Rijksstraatweg         rekening houden met omliggende woningen    
Zwartewaal                
Lijnbaanweg     tussen 55 dB(A) en 60 dB(A) van Botlek-Pernis   verantwoording GR ten opzichte van Botlek-Pernis   potentieel verontreinigde grond       kleine bedrijven aan de rand van Zwartewaal  

Bijlage 8 Literatuurlijst

 • Masterplan Recreatie & Toerisme Voorne-Putten/Rozenburg, Recreatieschap (16 augustus 2001).
 • Ruimtelijk plan Regio Rotterdam (december 2005).
 • Nota Ruimte, Ministerie van VROM (2006).
 • Nota Ruimte voor Ruimte, Provincie Zuid-Holland (maart 2005).
 • Collegeprogramma 2006-2010, gemeente Brielle (31 oktober 2006).
 • Toekomstvisie Brielle vesting, Bureau Bret/Ben Kuipers (september 2003).
 • Uitvoeringsprogramma Vesting Brielle, Bureau Bret/Ben Kuipers (juni 2008).
 • Koopstromenonderzoek Randstad, Goudappel Coffeng (2004).
 • De kreken van Voorne-Putten/Rozenburg, RBOI (december 2006).
 • Streekplanuitwerking Voorne, Stadsregio Rotterdam (maart 2007).
 • Gebiedsuitwerking Voorne, Stadsregio Rotterdam (22 januari 2007).
 • Woningmarktonderzoek gemeente Brielle, Companen (19 september 2008).
 • Concept Gebiedsplan Recreatieschap Voorne-Putten-Rozenburg (4 december 2008).
 • Milieubeleidsplan (2008-2012).
 • Brielle, Nadere uitwerking regionaal bedrijventerrein, BRO (2007).
 • Natuurwaardeninventarisatie Buitengebied gemeente Brielle (2005);
 • Winkelvoorzieningen op waarde geschat, Bolt (2004).
 • Locatus verkenner (januari 2009).
 • Brielle Horeca onderzoek, RBOI (april 2008).
 • Atlas van de Nederlandse zoogdieren, Broekhuizen (1992).
 • Atlas van de Nederlandse vleermuizen, Limpens (1997).
 • Atlas van de Nederlandse amfibieën en reptielen (1986).
 • Atlas van de Nederlandse zoetwatervissen, de Nie (1996).
 • Concept Beleidsplan Archeologie, "Koers vastgelegd", gemeente Brielle (juli 2008).
 • Cultuurhistorische hoofdstructuur Zuid-Holland, regio Voorne-Putten en Goeree Overflakkee (2002).
 • Historisch overzicht "Ruimtelijke ontwikkeling van Brielle", gemeente Brielle (28 november 2006).
 • Concept Verkenning haalbaarheid woningbouwlocaties Meeuwenoord en Lijnbaanweg in verband met industrielawaai, RBOI (25 november 2008).
 • Concept Woonvisie gemeente Brielle, Samen werken aan wonen, juni 2009.
 • Eindnotitie Gebiedsvisie Wonen, Zorg en Welzijn Brielle, Deloitte & Touche (28 januari 2003).
 • Structuurvisie 1998, Herijking en toekomstperspectief, BRO (23 oktober 1998).
 • Overzicht Ruimte voor ruimte locaties versie 13.0, Agrimaco (12 april 2008).
 • Woningbouwafspraken voor de periode 2005-2010 tussen de stadsregio en de gemeente Brielle (10 februari 2005).
 • Masterplan sportpark Waardenburg, gemeente Brielle (2008).
 • Natuurvriendelijke oevers in Brielle, Streefbeelden, inrichting en beheer, Royal Haskoning (25 juli 2005).
 • Krekenplan Holle Mare – Derryvliet, Stichting Het Zuid-Hollands Landschap (30 november 2005).