Type plan: wijzigingsplan
Naam van het plan: Wouddijk20
Status: vastgesteld
Plan identificatie: NL.IMRO.0501.Wouddijk20-0130

Regels

1 Inleidende regels

Artikel 1 Begrippen

Voor de begrippen in deze regels wordt verwezen naar artikel 1 van het bestemmingsplan Landelijk gebied van de gemeente Brielle, met plannummer 10898.00, zoals vastgesteld door de raad van de gemeente Brielle op 13 maart 2007 met inachtneming van het bepaalde in lid 1.1 en 1.2.   

1.1 plan

Het wijzigingsplan Wouddijk 20 van de gemeente Brielle;

1.2 Wijzigingsplan

De geometrisch bepaalde planobjecten als vervat in het GML-bestand NL.IMRO.0501.Wouddijk20-0130 met bijbehorende regels;

Artikel 2 Wijze van meten

Bij toepassing van deze regels wordt gemeten zoals beschreven in artikel 2 van het bestemmingsplan Landelijk gebied van de gemeente Brielle, met plannummer 10898.00, zoals vastgesteld door de raad van de gemeente Brielle op 13 maart 2007.

2 Bestemmingsregels

Artikel 3 Agrarisch met waarden

Voor de gebieden als zodanig bestemd geldt dat de regels uit artikel 3, 23, 27, 28 en 29 van het bestemmingsplan Landelijk gebied van de gemeente Brielle, met plannummer 10898.00, zoals vastgesteld door de raad van de gemeente Brielle op 13 maart 2007 van overeenkomstige toepassing zijn.

3 Algemene regels

Bij toepassing van deze regels gelden de algemene regels zoals beschreven in hoofdstuk V van het bestemmingsplan Landelijk gebied van de gemeente Brielle, met plannummer 10898.00, zoals vastgesteld door de raad van de gemeente Brielle op 13 maart 2007.

4 Overgangs- en slotregels

Artikel 4 Overgangsrecht

 

4.1 Overgangsrecht bouwwerken

Voor bouwwerken luidt het overgangsrecht als volgt:
 
 1. een bouwwerk dat op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan aanwezig of in uitvoering is, dan wel gebouwd kan worden krachtens een omgevingsvergunning voor het bouwen, en afwijkt van het plan, mag, mits deze afwijking naar aard en omvang niet wordt vergroot:
  1. gedeeltelijk worden vernieuwd of veranderd;
  2. na het tenietgaan ten gevolge van een calamiteit geheel worden vernieuwd of veranderd, mits de aanvraag van de omgevingsvergunning wordt gedaan binnen twee jaar na de dag waarop het bouwwerk is tenietgegaan;
 2. burgemeester en wethouders kunnen eenmalig in afwijking van sub a een omgevingsvergunning verlenen voor het vergroten van de inhoud van een bouwwerk als bedoeld in dit lid onder a met maximaal 10%;
 3. dit lid onder a is niet van toepassing op bouwwerken die weliswaar bestaan op het tijdstip van inwerkingtreding van het plan, maar zijn gebouwd zonder vergunning en in strijd met het daarvoor geldende plan, daaronder begrepen de overgangsbepaling van dat plan.

4.2 Overgangsrecht gebruik

Voor gebruik luidt het overgangsrecht als volgt:
 
 1. het gebruik van grond en bouwwerken dat bestond op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan en hiermee in strijd is, mag worden voortgezet;
 2. het is verboden het met het bestemmingsplan strijdige gebruik, bedoeld in dit lid onder a, te veranderen of te laten veranderen in een ander met dat plan strijdig gebruik, tenzij door deze verandering de afwijking naar aard en omvang wordt verkleind;
 3. indien het gebruik, bedoeld in dit lid onder a, na het tijdstip van de inwerkingtreding van het plan voor een periode langer dan een jaar wordt onderbroken, is het verboden dit gebruik daarna te hervatten of te laten hervatten;
 4. dit lid onder a is niet van toepassing op het gebruik dat reeds in strijd was met het voorheen geldende bestemmingsplan, daaronder begrepen de overgangsbepalingen van dat plan.

Artikel 5 Slotregel

Deze regels worden aangehaald als:
 
Regels van het wijzigingsplan 'Wouddijk 20' te Zwartewaal.