direct naar inhoud van Artikel 3 Wonen
Plan: moriaanstraat
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0501.moriaanstraat-0140

Artikel 3 Wonen

3.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Wonen' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. het wonen, daaronder begrepen aan-huis-gebonden beroepen en kleinschalige bedrijfsmatige activiteiten;
 • b. een garage ten behoeve van de woning;
 • c. bij deze bestemming behorende voorzieningen, zoals erven, nutsvoorzieningen, parkeervoorzieningen, tuinen en water.

3.2 Bouwregels

Op deze gronden mag worden gebouwd en gelden de volgende regels:

3.2.1 Hoofdgebouwen, aan- en uitbouwen en bijgebouwen
 • a. hoofdgebouwen, aan- en uitbouwen en bijgebouwen worden binnen het bouwvlak gebouwd;
 • b. het aantal woningen binnen het bestemmingsplan bedraagt ten hoogste 1;
 • c. de bouwhoogte van hoofdgebouwen bedraagt ten hoogste de ter plaatse van de aanduiding 'maximale bouwhoogte (m)' aangegeven bouwhoogte;
 • d. de goothoogte van hoofdgebouwen bedraagt ten hoogste de ter plaatse van de aanduiding 'maximale goothoogte (m)' aangegeven goothoogte;
 • e. de afstand van het hoofdgebouw, aan- en uitbouwen en bijgebouwen tot de zijdelingse perceelsgrens bedraagt 0 m;
 • f. hoofdgebouwen dienen te worden voorzien van een kap waarvan de hellingshoek ten minste 45º en ten hoogste 60º bedraagt, met dien verstande dat de hellinkshoek van aankappingen ten minste 15º en ten hoogste 60º mogen bedragen;
 • g. de goothoogte van aan- en uitbouwen bedraagt ten hoogste de hoogte van de eerste bouwlaag van het hoofdgebouw vermeerderd met 0,25 m;
 • h. bijgebouwen mogen worden voorzien van een platte afdekking;
 • i. de goothoogte van bijgebouwen bedraagt ten hoogste 3 m.

3.2.2 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde
 • a. de bouwhoogte van erfafscheidingen voor de voorgevel bedraagt ten hoogste 1m;
 • b. de bouwhoogte van erfafscheidingen elders bedraagt ten hoogste 2 m;
 • c. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, bedraagt ten hoogste 3 m.

3.3 Specifieke gebruiksregels

Met betrekking tot het gebruik geldt dat het aanleggen van een dakterras niet is toegestaan.

3.4 afwijken van de gebruiksregels

Afwijken voor kleinschalige bedrijfsmatige activiteiten

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 3.1 voor het gebruik van het hoofdgebouw en aan- en uitbouwen om naast wonen tevens kleinschalige bedrijfsmatige activiteiten toe te staan, mits:

 • a. de woonfunctie als primaire functie wordt gehandhaafd;
 • b. geen afbreuk wordt gedaan aan het woonkarakter van de omgeving;
 • c. bij de beoordeling van het verzoek om afwijking de verkeersaantrekkende werking mede in beschouwing wordt genomen;
 • d. het vloeroppervlakte ten behoeve van kleinschalige bedrijfsmatige activiteiten ten 25% van de vloeroppervlakte bedraagt met een maximum van 60 m2;
 • e. geen detailhandel mag plaatsvinden, uitgezonderd een beperkte verkoop voortvloeiende uit en ondergeschikt aan de uitoefening van de kleinschalige bedrijfsmatige activiteiten.