direct naar inhoud van 4.2 Wegverkeerslawaai
Plan: moriaanstraat
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0501.moriaanstraat-0140

4.2 Wegverkeerslawaai

Toetsingskader

Wet geluidhinder

Langs alle wegen – met uitzondering van 30 km/h-wegen en woonerven – bevinden zich op grond van de Wet geluidhinder (Wgh) geluidszones waarbinnen de geluidshinder vanwege de weg getoetst moet worden. De breedte van de geluidszone is afhankelijk van het aantal rijstroken en van binnen- of buitenstedelijke ligging. Op basis van jurisprudentie dient in het kader van een goede ruimtelijke ordening ook bij 30 km/h-wegen de aanvaardbaarheid van de geluidsbelasting te worden onderbouwd.

De geluidshinder wordt berekend aan de hand van de Europese dosismaat Lden (L day-evening-night). Deze dosismaat wordt weergegeven in dB. Deze waarde vertegenwoordigt het gemiddelde geluidsniveau over een etmaal.

Gezoneerde wegen

De ontwikkeling aan de Moriaanstraat is niet gelegen binnen de geluidszone van gezoneerde wegen. Dit betekent dat akoestisch onderzoek ingevolge de Wgh niet noodzakelijk is.

Niet-gezoneerde wegen

Zoals gesteld zijn wegen met een maximumsnelheid van 30 km/h of lager op basis van de Wgh niet-gezoneerd. Op basis van jurisprudentie dient in het kader van een goede ruimtelijke ordening inzichtelijk te worden gemaakt of er sprake is van een aanvaardbaar akoestisch klimaat. Daarom wordt het akoestisch klimaat als gevolg van de direct aan de locaties grenzende 30 km/h-wegen onderzocht.

Voor de beoordeling van de geluidsbelasting wordt gebruikgemaakt van de classificering van de kwaliteit van de akoestische omgeving in een milieukwaliteitsmaat volgens de 'methode Miedema'.

Hierin wordt de geluidsbelasting geclassificeerd en beoordeeld op basis van klassen van 5 dB. Omdat de Wgh niet van toepassing is, wordt bij de berekening van de geluidsbelasting geen correctie ex artikel 110g Wgh toegepast.

Tabel 4.1 Lden-classificering milieukwaliteit volgens de methode Miedema

geluidsklasse   beoordeling  
< 50 dB   goed  
50 - 54 dB   redelijk  
55 - 59 dB   matig  
60 - 64 dB   tamelijk slecht  
65 - 69 dB   slecht  
= 70 dB   zeer slecht  

Akoestisch onderzoek

Rekenmethodiek en invoergegevens

Het akoestisch onderzoek is uitgevoerd volgens Standaard Rekenmethode I (SRM I) conform het Reken- en Meetvoorschrift Geluidhinder 2006. De berekeningen zijn opgenomen in de separate bijlage 1.

Om een representatief beeld te krijgen van de geluidsbelasting aan de gevel door (autonome) ontwikkelingen, is de geluidsbelasting berekend op een hoogte van 1,5 m, 4,5 m en 7,5 m ten opzichte van het maaiveld.

Geluidszones

Gezoneerde wegen hebben een geluidszone van 200 m, uitgaande van één of twee rijstroken en een binnenstedelijke ligging. De Moriaanstraat ligt niet binnen deze geluidszone. Op basis van jurisprudentie voor 30 km/h-wegen, is een berekening voor de Moriaanstraat (30 km/h) uitgevoerd om de aanvaardbaarheid van het geluidsniveau te kunnen beoordelen.

Verkeersgegevens

De verkeersintensiteiten die ten grondslag liggen aan het onderzoek met betrekking tot wegverkeerslawaai zijn opgenomen in tabel 4.2. De verkeersgegevens zijn ontleend aan het bestemmingsplan Brielle Vesting (RBOI, 18 april 2002). De verkeersintensiteit voor de Moriaanstraat zijn niet bekend. Omdat de straat nauwelijks een verkeersfunctie kent en alleen van belang is voor de ontsluiting van de aangelegen woningen, wordt uitgegaan van een maximale intensiteit van 500 mvt/etmaal in 2020. Daarnaast is de Kaatsbaan van belang in het kader van akoestisch onderzoek. De Kaatsbaan kent een grotere verkeersfunctie. De verkeersintensiteiten zijn echter niet bekend. Daarom wordt aangesloten bij de verkeersgegevens van de Venkelstraat. De Venkelstraat heeft eenzelfde verkeersfunctie als de Kaatsbaan. De intensiteiten zijn naar verwachting vergelijkbaar. De Voorstraat wordt in het akoestisch onderzoek buiten beschouwing gelaten, omdat op deze weg gemotoriseerd verkeer niet is toegestaan, met uitzondering van bevoorradend verkeer. Bij de verkeersprognose voor de Kaatsbaan is een autonome verkeersgroei van 1% per jaar aangehouden. De verkeersgeneratie voor één woning bedraagt op basis van kencijfers van het CROW (publicatie 256, 2007) circa 6 tot 7 mvt/etmaal. Dit is ten opzichte van de verkeersintensiteiten een marginale toename. Voor de verkeersgegevens is uitgegaan van de weekdagintensiteiten. Voor de voertuigverdeling is uitgegaan van een standaard voertuigverdeling voor een buurtverzamelweg (zie tabel 4.3).

Tabel 4.2 Verkeersintensiteiten in mvt/etmaal (afgerond op 50-tallen)

locatie   teljaar 1998   2020 excl. ontwikkeling   2020 incl. ontwikkeling  
Moriaanstraat   -   -   500  
Kaatsbaan   1.100   1.250   1.250  

Tabel 4.3 Voertuig- en etmaalverdeling

periode   lichte mvt   middelzware mvt   zware mvt   gemiddeld uurpercentage  
dag   94,59%   4,76%   0,65%   6,54%  
avond   94,59%   4,76%   0,65%   3,76%  
nacht   94,59%   4,76%   0,65%   0,81%  

Resultaten niet gezoneerde weg (30 km/h)

In onderstaande tabel zijn de resultaten van het akoestisch onderzoek weergegeven voor de Moriaanstraat en de Kaatsbaan voor de verschillende waarneemhoogten.

Tabel 4.4 Resultaten akoestisch onderzoek

  1,5 m   4,5 m   7,5 m  
Moriaanstraat   59 dB   57 dB   56 dB  
Kaatsbaan   48 dB   50 dB   50 dB  

Uit bovenstaande tabel blijkt dat voor de nieuwe woning op circa 3,5 m uit de as van de weg een matig akoestisch klimaat geldt op basis van het beoordelingskader in tabel 4.1. De maximale geluidsbelasting bedraagt 59 dB (exclusief. artikel 110g Wgh). Ten gevolge van de Kaatsbaan is sprake van een redelijk tot goed akoestisch klimaat.

Maatregelen ter reductie van de geluidsbelasting

Voor de nieuwe woning is sprake een matig akoestisch klimaat ten gevolge van de Moriaanstraat. Bezien is of met maatregelen de geluidsbelasting doelmatig kan worden teruggedrongen. Er is een aantal maatregelen ter reductie van de geluidshinder denkbaar. Een mogelijkheid is om de functie van de weg, samenstelling van het verkeer of de maximumsnelheid te wijzigen. De functie als erftoegangsweg met de daarbij behorende maximumsnelheid van 30 km/h dient behouden te blijven voor de ontsluiting van het omliggende gebied. Erftoegangswegen behoren tot de laagste wegcategorie. Wijziging hiervan of van de samenstelling van het verkeer leidt derhalve niet tot verdere geluidsreductie.

Verder zijn erftoegangswegen hoofdzakelijk voorzien van klinkerverharding. Asfalteren van deze wegen is om onder andere verkeerskundige redenen niet wenselijk. Klinkerverharding draagt bij aan het verblijfskarakter en heeft een snelheidsremmend effect. Een asfaltverharding is om die reden niet wenselijk. Bovendien past asfaltverharding niet binnen het stedenbouwkundig karakter van de omgeving. Toepassing van akoestisch stille betonstraatstenen of herbestrating in keperverband (in plaats van halfsteensverband) is wel een mogelijkheid. Stille betonstraatstenen geven een geluidsreductie van 5 dB (bron: www.stillerverkeer.nl). Bij herbestrating kan toepassing van dergelijke klinkers worden overwogen.

Maatregelen in het overdrachtsgebied zoals geluidsschermen zijn niet inpasbaar. Ook is het vergroten van de afstand tussen de wegas en de ontwikkeling niet mogelijk. Verder is het gezien de situering van het bouwvlak aannemelijk dat er aan de achterzijde van de woning sprake is van een geluidsluwe buitenruimte.

Conform het bouwbesluit dient de binnenwaarde maximaal 33 dB te bedragen. Het akoestisch klimaat binnenshuis is aanvaardbaar, mits dit binnenwaardeniveau wordt gegarandeerd1. Een standaardgevel dient in het kader van het bouwbesluit 20 dB te reduceren. De nieuwe woning dient te voldoen aan het bouwbesluit en daarmee een minimale gevelreductie kennen van 20 dB. Aangezien het nog een nieuw te bouwen woning betreft kan voor de woning met meer dan 53 dB aan de gevel zodanig maatregelen worden getroffen dat de geluidsbelasting in de woning niet meer bedraagt dan 33 dB (conform het vereiste in het bouwbesluit).

Omdat maatregelen ter reductie van de geluidsbelasting niet mogelijk of doelmatig zijn en de woning naar verwachting kan voorzien in een geluidsluwe gevel/buitenruimte, is het akoestisch klimaat aanvaardbaar.

Conclusie

De nieuwe woning is niet gelegen binnen de invloedsfeer van gezoneerde wegen en is op basis van Wgh in dit onderzoek buiten beschouwing gelaten. De Moriaanstraat kent een snelheidsregime van 30 km/h en is daardoor op grond van de Wgh niet-gezoneerd. De ondervonden geluidsbelasting in de nieuwe woning wordt als matig beoordeeld. Ten gevolge van de Kaatsbaan is sprake van een redelijk tot goed akoestisch klimaat. Mits wordt voldaan aan het binnenwaardeniveau van 33 dB conform het bouwbesluit is sprake van een aanvaardbaar akoestisch klimaat. Bovendien voorziet de woning gezien de situering naar verwachting in een geluidsluwe buitenruimte.

De Wgh staat de realisatie van de nieuwe woning niet in de weg.