direct naar inhoud van 4.6 Archeologie
Plan: moriaanstraat
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0501.moriaanstraat-0140

4.6 Archeologie

Regelgeving en beleid

Wet archeologische monumentenzorg

Op 1 september 2007 is de wet op de archeologische monumentenzorg in werking getreden. Hiermee worden de uitgangspunten van het Verdrag van Malta binnen de Nederlandse wetgeving geïmplementeerd. De wet regelt de bescherming van archeologisch erfgoed in de bodem, de inpassing ervan in de ruimtelijke ontwikkeling en de financiering van opgravingen: 'de veroorzaker betaalt'.

Voor gebieden waar archeologische waarden voorkomen of waar reële verwachtingen bestaan dat ter plaatse archeologische waarden aanwezig zijn, dient door de initiatiefnemer voorafgaand aan bodemingrepen archeologisch onderzoek te worden uitgevoerd. De uitkomsten van het archeologisch onderzoek dienen vervolgens volwaardig in de belangenafweging te worden betrokken. Het belangrijkste doel is de bescherming van het archeologische in de bodem (in situ) omdat de bodem doorgaans de beste garantie biedt voor een goede conservering. Er wordt uitgegaan van het basisprincipe de 'verstoorder' betaalt voor het opgraven en het documenteren van de aangetroffen waarden als behoud in de bodem niet tot de mogelijkheden behoort.

Beleidsplan Archeologie

De gemeente Brielle heeft in het Beleidsplan Archeologie vastgelegd hoe de gemeente met het aspect archeologie wil omgaan. Onderdeel van het beleid zijn een archeologische beleidskaart en een verwachtingenkaart.

Onderzoek

Het plangebied heeft volgens de verwachtingenkaart een middelhoge verwachtingswaarde.

afbeelding "i_NL.IMRO.0501.moriaanstraat-0140_0007.png"

afbeelding "i_NL.IMRO.0501.moriaanstraat-0140_0008.png"

Figuur 4.1 Archeologische waarden- en verwachtingenkaart (plangebied in blauwe cirkel)

Op de beleidskaart is dit nader gespecificeerd. Voor het plangebied is bepaald dat het Waarde archeologie 2 heeft. Dit betekent dat als het te verstoren oppervlak groter is dan 30 m2 met een maximaal toegestane verstoringsdiepte van 30 cm het noodzakelijk is om vooronderzoek uit te voeren.

afbeelding "i_NL.IMRO.0501.moriaanstraat-0140_0009.png"

Figuur 4.2 Archeologische beleidskaart (plangebied in blauwe cirkel)

Conclusie

Vanwege de middelhoge verwachtingswaarde en de toegekende Waarde archeologie 2 dient voorafgaand aan werkzaamheden met een verstorend oppervlak van groter dan 30 m2 en dieper dan 30 cm, een verkennend archeologisch onderzoek te worden uitgevoerd. Om dit te waarborgen is er in de verbeelding een dubbelbestemming Waarde 2 - Archeologie opgenomen.