direct naar inhoud van 5.3 Bestemmingen
Plan: moriaanstraat
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0501.moriaanstraat-0140

5.3 Bestemmingen

Wonen (artikel 3)

Het gehele perceel is bestemd voor Wonen. Op de verbeelding is de maximale goot- en bouwhoogte opgenomen. In de planregels is opgenomen dat op het perceel ten hoogste 1 woning met een garage gerealiseerd mag worden. De woning met garage dient aan te sluiten op de bebouwing van de naastgelegen percelen. Gelet op de ligging binnen het historisch kerngebied van Brielle dient het hoofdgebouw te worden voorzien van een kap, waarvan de hellingshoek ligt tussen 45o en 60o. In afwijking hiervan moeten aankappingen worden voorzien van een hellingshoek tussen 15o en 60o.

Bijgebouwen dienen te worden voorzien van een kap. De garage mag echter zowel van een platte afdekking als van een dakhelling worden voorzien. Het gebruik als dakterras is niet toegestaan. De goothoogte van bijgebouwen en van een garage bedraagt 3 m. In de regels is een bevoegdheid tot afwijken opgenomen voor het bevoegd gezag om af te wijken ten behoeve van een platte afdekking. Dit indien er geen stedenbouwkundige bezwaren zijn. Tot slot is er een bevoegdheid tot afwijken opgenomen om onder voorwaarden tevens kleinschalige bedrijfsmatige activiteiten te kunnen uitvoeren.

Waarde 2 - Archeologie (artikel 4)

De dubbelbestemming 'Waarde 2 - Archeologie' is opgenomen, omdat ter plaatse van het plangebied sprake is van een gebied met een middelhoge archeologische waarde. Het bouwen van bebouwing met een omvang van minstens 30 m2 en een diepte van 30 cm of meer is alleen toegestaan indien een rapport wordt overlegd waarin de archeologische waarden van de gronden die blijkens de aanvraag zullen worden verstoord, naar het oordeel van het bevoegd gezag in voldoende mate te zijn vastgesteld. Ter bescherming van de aanwezige waarden zijn tevens hiervoor regels opgenomen.

Antidubbeltelregel (artikel 5)

Deze regel dient om te voorkomen dat indien in het bestemmingsplan bij een bepaald gebouw een zeker open terrein is geëist, dat terrein nog eens meetelt bij het beoordelen van een aanvraag voor een ander gebouw, waaraan een soortgelijke eis wordt gesteld.

Algemene bouwregels (artikel 6)

De op de verbeelding aangegeven bouwgrenzen, niet zijnde bestemmingsgrenzen, mogen worden overschreden met kleine bouwdelen. In dit artikel is geregeld hoe groot de overschrijding mag zijn en onder welke voorwaarden.

Algemene afwijkingsregels (artikel 7)

Voor ondergeschikte afwijkingen van het bestemmingsplan is een algemene bevoegdheid tot afwijken opgenomen. De onderhavige regeling voorziet in verband met de gewenste duidelijkheid, in een objectieve begrenzing van het toepassingsbereik van de afwijking.

Overgangsrecht (artikel 8)

In artikel 3.2.1. van het Bro zijn standaardregels opgenomen met betrekking tot het overgangsrecht voor bouwwerken en gebruik. Deze maken onderdeel uit van dit bestemmingsplan.

Slotregel (artikel 9)

Het laatste artikel van de planregels betreft de slotregel van het onderliggende bestemmingsplan.