direct naar inhoud van 4.1 Functionele structuur
Plan: Vesting
Status: voorontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0501.Vesting-0010

4.1 Functionele structuur

Wonen

In het plangebied komt, zoals hiervoor aangegeven, een groot aantal functies voor. De belangrijkste daarvan is het wonen.

Binnen de ring die gevormd wordt door de Burgemeester H. van Sleenstraat, het Kostverloren, Maarlandse Haven en Zuidspui, is het oude centrum gevestigd. Dit komt tevens tot uitdrukking in de functies die in dit gebied zijn ondergebracht. Hier zijn namelijk de centrumfuncties (winkels, dienstverlening, horeca), het wonen, kleinschalige, ambachtelijke bedrijfjes, centrumondersteunende maatschappelijke voorzieningen en kleine kantoren gelegen. Buiten de ring zijn deels nog meer grootschalige functies aanwezig. Onderstaand zal in functionele zin, waar nodig, een toelichting worden gegeven.

Detailhandel

Langs de Nobelstraat, de Varkensstraat, de Vischstraat, de Markt, de Wellerondom, de Zuidspuistraat, de Koopmanstraat en de Voorstraat (ten westen van de Asylstraat) is het huidige kernwinkelgebied gelegen. In figuur 4.1 is globaal de ligging van het kernwinkelgebied aangegeven. Binnen dit winkelsegment zijn de branches kleding, schoeisel en textiel, elektra, optiek en juwelen sterk vertegenwoordigd. Het detailhandelsaanbod heeft een beperkte regionale functie.

afbeelding "i_NL.IMRO.0501.Vesting-0010_0008.jpg"

Figuur 4.1 Globale ligging kernwinkelgebied

Van invloed op de beleving en het functioneren van het kernwinkelapparaat is uiteraard de historisch bepaalde ruimtelijke structuur. Enerzijds is sprake van een grote attractiviteit, die samenhangt met de kleinschaligheid en het historisch karakter van bebouwing en omgeving, de ruimtelijke en functionele diversiteit en de hoge specialisatiegraad van het winkelaanbod. Anderzijds is er geen sprake van optimale vestigingscondities; een rationele en moderne bedrijfsvoering behoort in een historische structuur niet voor alle winkelbranches tot de mogelijkheden.

Het is tevens van belang dat het publiek een logische en aantrekkelijke wandelroute kan volgen. Dit "winkelrondje" kan worden samengesteld langs de straten waar de meeste winkels en andere centrumfuncties zijn gevestigd.

Bedrijven

Verspreid over het plangebied zijn verschillende bedrijven aanwezig. In het centrum zijn dit de meer kleinschalige en ambachtelijke bedrijven. Veel bedrijven zijn uitsluitend gericht op opslagactiviteiten. Op diverse voormalige bedrijfslocaties zijn inmiddels woningen gerealiseerd.

Overige voorzieningen

Langs het Slagveld zijn nog enkele grootschalige functies aanwezig. Het betreft een Albert Heijnvestiging, het bejaardenverzorgingstehuis "het Catharinagasthuis" en het stadskantoor.

In het noordwesten van het plangebied is een cluster met scholen aanwezig.

Recreatie en toerisme

De kwaliteiten van de Brielse binnenstad en zijn omgeving bieden aanzienlijke potenties voor (economische) bloei en uitbouw van de huidige positie in de regio.

Het gemeentebestuur van Brielle is zich nadrukkelijk bewust van de toeristisch-recreatieve potenties van Brielle. Uitgangspunten voor het versterken van deze potenties zijn:

  • cultuurhistorie: versterking van de toeristisch-recreatieve functie van de vesting;
  • watersport: versterking en uitbouw van het voorzieningenniveau en de capaciteit van de havenaccommodatie;
  • verblijfstoerisme: versterking en uitbouw van de verblijfsrecreatieve functie van Brielle;
  • elk-weerfunctie: bevordering van de functie van Brielle als elk-weervoorziening voor de in de regio verblijvende toeristen en recreanten.

In het gebied zijn verscheidene horecagelegenheden aanwezig, deze bevinden zich met name binnen en in de directe omgeving van het kernwinkelgebied. In het plangebied zijn verschillende (hoogwaardige) horeca-gelegenheden aanwezig, die bijdragen aan het recreatief toeristische aanbod van de vesting.

De vesting heeft naast de toeristisch-recreatieve functie ook nadrukkelijk een woonfunctie. Uitbreiding van de horeca kan, indien er sprake is van hinder, een negatief effect hebben op het wooncomfort. In de huidige situatie blijkt dat vooral overlast wordt ervaren van (de bezoekers van) horecagelegenheden die 's avonds en 's nachts geopend zijn. Daarom dient, ondanks de mogelijkheden in kwantitatieve zin, wel een restrictief beleid te worden gevoerd ten aanzien van vestiging van horecabedrijven. Hiertoe wordt in het bestemmingsplan gebruikgemaakt van een zogenoemde Staat van Horeca-activiteiten.