direct naar inhoud van 5.1 Verkeer
Plan: Vesting
Status: voorontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0501.Vesting-0010

5.1 Verkeer

Ontsluitingsstructuur

De externe ontsluiting van de vesting van Brielle wordt voor gemotoriseerd verkeer gefaciliteerd via vijf ontsluitingswegen. De hoofdontsluitingsroutes worden gevormd door de Pieter van der Wallendam en de Kaaistraat/Oostdam/Thoelaverweg. Verder bieden de Rochus Meeuwiszoonweg en de Batterijweg toegang tot de Vesting van Brielle. Deze wegen hebben echter een ondergeschikte verkeersfunctie en dienen met name voor de ontsluiting van de Vesting met het ten noordoosten van de Vesting gelegen gebied. Verder verbindt de Westdam de Langesingel met de Vesting. Op de Westdam geldt éénrichtingsverkeer richting de Vesting. Op alle wegen binnen het plangebied geldt een maximumsnelheid van 30 km/h. Deze wegen hebben een functie als erftoegangsweg.

De genoemde hoofdontsluitingswegen geven directe aansluiting op de N218 (Groene Kruisweg/ Schrijversdijk). Deze provinciale weg heeft een gebiedsontsluitingsfunctie met een maximumsnelheid van 50 km/h nabij de bebouwde kom van Brielle van 80 km/h buiten Brielle. Via de N218 wordt de rijksweg N57 (Middelburg – Rozenburg) bereikt. De N57 biedt aansluiting op de rijksweg N15/A15 (Maasvlakte – Rotterdam).

De interne ontsluitingsstructuur wordt met name gevormd door de routes Venkelstraat - Langestraat, M.H. Trompstraat - Burgemeester H. van Sleenstraat, Arnoldus Botbijlweg – Scharloo - Slagveld en Maarland Noordzijde en Zuidzijde. Deze routes zijn in het Gemeentelijk verkeers- en vervoersplan (GVVP) 2009-2020 (Brielle 2009) aangewezen voor de hoofdverkeerscirculatie binnen de Vesting. Op sommige wegen geldt éénrichtingsverkeer. De route Nobelstraat – Voorstraat is niet toegankelijk voor gemotoriseerd verkeer, met uitzondering van bevoorradings- en bestemmingsverkeer.

Verkeersmaatregelen

De komende jaren zijn verschillende infrastructurele maatregelen in de omgeving van het plangebied voorzien, zoals opgenomen in het GVVP. Op de Groene Kruisweg (N218) worden op vier kruispunten de bestaande verkeersregelinstallaties vervangen door rotondes. Het kruispunt van de Groene Kruisweg (N218) met de N57 wordt gereconstrueerd tot een ongelijkvloerse kruising. Verder wordt in het kader van de uitbreiding van het gebied Meeuwenoord (ten noordoosten van de vesting) een nieuwe westelijke ontsluitingsweg vanaf de N218 voorzien. Met het oog op deze nieuwe westelijke ontsluitingsroute, zullen diverse wegen binnen de Vesting worden heringericht, waarbij aandacht is voor de verkeersveiligheid en het beperken van doorgaand verkeer. Als gevolg van deze ontsluitingsweg zal de verkeersdruk binnen het plangebied afnemen. De bovengenoemde infrastructurele maatregelen dragen bij aan de bereikbaarheid van de verkeersveiligheid van de wegen in en rond het plangebied.

Parkeren

Het parkeren in de vesting gebeurt in de vorm van langsparkeren in aangegeven vakken. Binnen de vesting geldt dan ook een parkeerverbodszone en in verschillende straten een blauwe zone waarmee de maximale parkeerduur gelimiteerd is tot 2 uur. Verder zijn enkele parkeerterreinen aan de rand van de vesting (Thoelaverweg, Dr. de Snooplein). De parkeerdruk in het centrum van Brielle is over het algemeen hoog, maar blijft vanwege de maatregelen beheersbaar. In het gemeentelijk beleid worden vooralsnog geen ingrijpende maatregelen voorzien ten aanzien van het parkeren binnen de vesting. Wel wordt de uitbreiding van de parkeerregulering in het GVVP als maatregel genoemd. Verder zijn, net buiten de vestingwallen parkeerterreinen gerealiseerd voor auto's en bussen. Deze terreinen hebben een belangrijke parkeerfunctie voor toeristisch verkeer.

Het bestemmingsplan maakt geen nieuwe functies mogelijk. Indien nieuwe functie worden toegestaan, wordt de parkeerbehoefte getoetst aan de parkeernormen zoals opgenomen in het GVVP. In principe dient parkeren op eigen terrein te worden opgelost. Op deze wijze wordt voorkomen dat nieuwe ontwikkelingen de bestaande – deels krappe – situatie niet negatief beïnvloeden.

Openbaar vervoer

De ontsluiting per openbaar vervoer wordt gefaciliteerd door een aantal buslijnen. De busdiensten geven verbinding richting de Maasvlakte, Oostvoorne en Rockanje (2 tot 4x per uur per richting). Op de Maasvlakte wordt aangesloten op de fastferry naar Hoek van Holland. Verder verbinden busdiensten naar Rozenburg en Hellevoetsluis (2x per uur per richting) en Spijkenisse (4x per uur per richting, in de spits vaker). In Spijkenisse wordt aangesloten op het metronetwerk van Rotterdam. De bussen halteren bij het centrale busstation dat aan de Groene Kruisweg ligt ter hoogte van de Pieter van der Wallendam en de hoofdentree tot de vesting. Binnen het plangebied wordt het openbaar vervoer geleverd door een buurtbus die via Brielle tussen Vierpolders en Tinte rijdt met een frequentie van 2x per uur per richting. Deze bus heeft binnen het plangebied diverse haltes. De ontsluiting door het openbaar vervoer is goed.

Langzaam verkeer

Het fietsverkeer wordt afgewikkeld via de erftoegangswegen binnen de vesting van Brielle. Het fietsverkeer binnen de vesting wordt hier conform de richtlijnen van Duurzaam Veilig voor erftoegangswegen gemengd met gemotoriseerd verkeer afgewikkeld. De fietsroutes vanuit de vesting sluiten aan op de N218. Zowel op de kruispunten van de N218 met de P. van de Wallendam en de G.J. van den Boogerdweg worden rotondes aangelegd. In het GVVP is opgenomen dat de Maarland Noordzijde en Zuidzijde en de Kaaistraat worden heringericht. Ook zal de P. van der Wallendam opnieuw worden ingericht, waarbij het fietspad beter wordt aangesloten op de Nobelstraat. Een andere ontsluiting voor fietsverkeer voert via het noordelijk deel van de vesting en via een vrijliggend fietspad langs het Brielse Meer richting het oosten. Omdat binnen en buiten de vesting het fietsverkeer conform duurzaam veilig wordt afgewikkeld, is de ontsluiting voor het fietsverkeer goed.

Binnen het plangebied maakt de voetganger voornamelijk gebruik van trottoirs. Binnen het plangebied zijn op strategische plaatsen voet- en fietsbruggen aanwezig ten behoeve van de kruising van de havens.