direct naar inhoud van 3.2 Bestemmingen
Plan: Glaspark 4P 2011
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0501.glaspark4p2011-0130

3.2 Bestemmingen

3.2.1 Agrarisch

De bestemming Agrarisch is bestemd voor het uitoefenen van grondgebonden veehouderij en akker- en vollegrondstuinbouw. Ten dienste van de planontwikkeling heeft het grootste gedeelte van het plangebied de bestemming Agrarisch met de aanduiding "glastuinbouw" gekregen. Ter plaatse van deze aanduiding zijn de gronden bestemd voor een glastuinbouwbedrijf met bijbehorende voorzieningen. Ondergeschikt aan het glastuinbouwbedrijf mogen ter plaatse enkele nevenfuncties (rechtstreeks of via afwijking) worden uitgeoefend, waarbij een maximaal aantal m² aan bebouwing is opgenomen. Tevens zijn ter plaatse van de bestemming Agrarisch, met of zonder aanduiding, alle bijbehorende voorzieningen (zoals (ontsluitings)wegen, nutsvoorzieningen, groenvoorzieningen, parkeervoorzieningen, schouwpaden en water ten behoeve van wateraanvoer- en afvoer, waterberging en sierwater) rechtstreeks toelaatbaar.

Binnen de bestemming "glastuinbouw" mogen glastuinbouwbedrijven worden opgericht, bestaande uit kassen, bedrijfsgebouwen en bijbehorende voorzieningen zoals waterbassins en -silo's en terreinafscheidingen. Om de ondergeschiktheid van de bedrijfsgebouwen aan de kassen te benadrukken, is een relatie gelegd tussen de grootte van het bedrijfsgebouw en de hoeveelheid m² glas. In de bouwregels is opgenomen dat een glastuinbouwbedrijf maximaal 20% van het totaal glasoppervlak mag inrichten voor bedrijfsgebouwen. Indien vanuit bedrijfseconomische overwegingen een groter oppervlak noodzakelijk is, kan het bevoegd gezag hiervan afwijken. Verder zijn in de bouwregels maximale goot- en bouwhoogtes opgenomen voor bedrijfsgebouwen, kassen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde.

De bedrijfswoningen dienen geconcentreerd gebouwd te worden aan de Rijksstraatweg. Hiervoor is een bouwvlak met de aanduiding 'bedrijfswoning' opgenomen. Uitgegaan wordt van de bouw van 4 woningen, dit aantal is daarom als maximum opgenomen. In het plan is een wijzigingsbevoegdheid opgenomen om de bedrijfswoningen elders in het plangebied te kunnen bouwen, indien dit noodzakelijk blijkt te zijn voor de bedrijfsvoering van het glastuinbouwbedrijf. Het aantal bedrijfswoningen dat elders in het plangebied gebouwd wordt, wordt in mindering gebracht op het maximaal toegestane aantal woningen langs de Rijksstraatweg. Hierdoor blijft het totaal aantal woningen in het plangebied altijd maximaal 4. Ter plaatse van de aanduiding 'bedrijfswoning uitgesloten' mogen geen bedrijfswoningen gebouwd worden, in verband met de nabij gelegen hoogspanningsverbinding.

3.2.2 Groen

Voor de landschappelijke inpassing van het gebied ten opzichte van zijn omgeving, is aan de noordzijde landschappelijk inpassing gewenst. Bij de realisatie van de kassen zal er te zijner tijd daarom een groenstrook worden gerealiseerd, ter plaatse van de bestemming Groen.

De groenstrook dient uit gebiedseigen en opgaande begroeiing te bestaan. Om een dichte groenstrook te creëren, die volledig het zicht op de kassen ontneemt, is het van belang dat de beplanting in de groenstrook een hoogte kan bereiken die minimaal de bouwhoogte van de kassen is, en dat de opgaande beplanting in de groenstrook gemengd wordt met struweel, zodat een voldoende afschermend resultaat wordt bereikt. In de privaatrechtelijke overeenkomst met de toekomstige glastuinders zal de verdere vormgeving en inrichting van de groenstrook worden vastgelegd.

In de bestemming Groen is een flexibiliteitsbepaling opgenomen om de groenstrook aan te passen aan de indeling van de kassen, indien dit voor een doelmatige inrichting van het kassengebied noodzakelijk is. Na wijziging dient de breedte van de groenstrook ten alle tijden minimaal 5 m te bedragen.